Bericht

16-03-20113 maanden vangst verbod uit Nederlandse Aalbeheerplan dient aangepast te worden

Motie ingediend tijdens debat over sluiting van groot deel van Nederlandse rivierengebied voor visserij op aal en wolhandkrab

In het wild gevangen paling

Tijdens de behandeling van de Tijdelijke wijziging Visserijwet 1963 heb ik samen met VVD, PVV, CU en SGP een motie ingediend die als doel heeft om het huidige 3 maanden vangstverbod op aal aan te passen aan de actuele situatie nu er door de Kamer is besloten om een groot deel van het Nederlandse rivierengebied te sluiten voor de vangst op aal en wolhandkrab. Deze gebieden worden gesloten omdat de rivierbodems ernstig vervuild zijn met PCB's en dioxine. De paling en wolhandkrab is daardoor niet meer veilig genoeg voor consumptie.
Naast deze motie heb ik de toezegging bedongen van de staatssecretaris dat de inhoud van de regeling 'tegemoetkoming inkomstenderving vangstverbod paling', eerst naar de Kamer wordt gestuurd voordat deze in werking treedt.

Motie tussentijdse aanpassing Aalbeheerplan


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat van het vangstverbod paling in met dioxine vervuilde gebieden een positief effect verwacht mag worden op het behalen van de doelstellingen van het aalherstelplan;

overwegende dat de mogelijkheid bestaat om het Nederlandse Aalbeheerplan tussentijds aan te passen aan gewijzigde omstandigheden;

verzoekt de regering versneld onderzoek in te zetten naar het effect van het sluiten van gebieden op de schieraaluittrek en het daarmee samenhangende aalherstel;

verzoekt de regering om in samenspraak met de sector te bezien of er met de sluiting van gebieden ook met minder vergaande maatregelen dan de huidige  3 maanden sluiting van de aalvangst, voldaan kan worden aan de doelstellingen van de Europese aalverordening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan
Houwers
Gerbrands
Slob
Dijkgraaf

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.