Bericht

06-06-2012Ad Koppejan dient twee moties in tijdens AO Visserijraad

Vanmorgen heb ik tijdens het AO Visserijraad samen met mijn collega Kamerleden Dijkgraaf en Slob twee moties ingediend.

Motie 1

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorstellen van het gemeenschappelijk visserijbeleid(GVB) kunnen leiden tot onnodige visserijsterfte, aanpassing van schepen, aanlanding- en vangstmogelijkheden en verhoging van de verwerkings-, controle, inspectie en handhavingkosten;

overwegende dat de impact van een integrale benadering van het GVB, de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) op zowel de visserij als natuur nog onbekend is;

overwegende dat voor de Nederlandse visserijsector zowel een ecologische als economische duurzame toekomst van belang is;

verzoekt de regering om in beeld te brengen welke impact de wijzigingsvoorstellen van het gemeenschappelijk visserijbeleid voor Nederland en zijn betrokken visserijsector hebben, de Kamer hierover te informeren en geen onomkeerbare stappen te zetten zonder overleg met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan
Dijkgraaf
Slob

Motie 2

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet regionalisering binnen de Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) onderhandelingen van groot belang acht;

overwegende dat een versterkte regionale samenwerking van lidstaten met betrokkenheid van alle relevante stakeholders leidt tot beter op de regio toegesneden maatregelen en tot meer draagvlak voor het visserijbeleid;

constaterende dat op nationaal niveau, zeker ten aanzien van aanlandingsplicht, MSY, GMO en benutting Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) de relevante stakeholders beter betrokken kunnen worden;

verzoekt de regering bij de invulling van regionalisering nauw samen te werken met andere lidstaten met een belang in de Noordzee;

verzoekt de regering alle relevante stakeholders structureel te betrekken bij de input voor de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zowel bij formele raden als informele aangelegenheden,

en gaat over tot de orde van dag.

Koppejan
Dijkgraaf
Slob

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.