Bericht

09-08-2011Banken mogen geldkraan voor bedrijfleven niet dichtdraaien

Samen met collega Blanksma vragen gesteld aan de minister van EL&I n.a.v. berichten dat banken strengere eisen stellen aan nieuwe bedrijfsfinancieringen.

Met de onrust op de financiele markten lijken nu ook de banken opeens strengere eisen te stellen aan nieuwe bedrijfsfinancieringen. Dit kan er toe leiden dat het voorzichtige economische herstel van de afgelopen maanden nog sneller omslaat in een tweede economische recessie omdat voorgenomen bedrijfsinvesteringen niet meer gefinancierd kunnen worden.
Daarom heb ik samen met collega Elly Blanksma de volgende vragen gesteld aan minister Verhagen van EL&I.

Vragen van de Leden Koppejan en Blanksma - Van den Heuvel (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Banken draaien abrupt geldkraan dicht” (financieel dagblad, d.d. 9 augustus 2011)?

2. Onderkent u het probleem dat door de onrust op de financiële markten het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om hun investeringen en overnames nog gefinancierd te krijgen door de banken en dat ook herfinanciering voor bestaande leningen meer problemen geeft door verscherpte financieringseisen?
3. Vindt u het terecht dat banken verscherpte financieringseisen stellen aan bedrijfsfinanciering? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Welke rol speelt het aanscherpen van de regelgeving hier mogelijk bij? Welke segmenten (MKB, grotere bedrijven e.d.) worden volgens u het sterkst geraakt door het stilvallen van de kredietverlening?

4. Wat zijn volgens u de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling voor de economische groei?

5. Bent u het met de CDA fractie eens dat dit een urgent probleem is dat direct om actie van de overheid vraagt (zie ook eerdere vragen van het Lid Verburg d.d. 27 mei, nr. 2011Z11211 )?  Bent u het ook eens met de CDA fractie dat het onwenselijk is dat de kredietverlening in de tweede helft van dit jaar mogelijk stil komt te liggen? Bent u van plan hier wat aan te doen? Zo ja, wat en zou daarbij ook gebruik kunnen worden gemaakt van het bestaande instrumentarium? Zo nee, waarom niet?

 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.