Bericht

28-06-2012CDA komt met vijf puntenplan voor vermindering regeldruk ondernemers

Vandaag voorstellen gedaan in overleg met minister Verhagen. Ook aandacht gevraagd voor kansen die krediet unies bieden voor betere kredietverlening aan MKB

Vandaag heb ik in het overleg met minister Maxime Verhagen van EL&I over Regeldruk en Ondernemen, een zes puntenplan voorgesteld om een teveel aan regels en administratieve verplichtingen voor ondernemers te verminderen. Het zijn immers de ondernemers en het bedrijfsleven die in dit land het geld moeten verdienen. Alle overbodige regels en administratieve verplichtingen die dit ondernemen belemmeren moeten daarom met kracht worden bestreden.

Doelstelling kabinet
Het kabinet heeft als ambitie om in 2012 de administratieve lasten met 10% te verlagen ten opzichte van 2010. Voor 2015 is het streven 25%. Door het huidige kabinetsbeleid komen die doelstellingen in zicht, maar het CDA vindt dat een aantal van de grote en kleinere ergernissen voor de MKB’er en ZZP’er zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.  

Vijf puntenplan
Het CDA wil graag dat het kabinet op korte termijn de volgende 5 administratieve lasten/regels aanpakt:

1) De Bibobtoets. Als een ondernemer een vergunning of ontheffing aanvraagt en de gemeente vermoedt dat deze ondernemer niet helemaal bonafide is, dan wordt hij onderworpen aan deze toets. Het invullen van die toets kost veel tijd en geld kost. Veel gemeenten passen die toets niet selectief toe, maar standaard. Selectieve toetsing moet weer de norm worden.

2) De loonbelastingverklaring kan, conform het advies van de Commissie Wientjes, afgeschaft worden.

3) De administratieve voorschriften bij ziekteverzuim (Wet poortwachter) kunnen sterk beperkt worden.

4) Te streng gehanteerde houdbaarheidstermijnen voor voedsel leiden tot onnodige voedselverspilling en kosten en moeten daarom versoepeld worden. Bijvoorbeeld een appeltaart die 2 uur buiten de koelkast is bewaard, is nog steeds goed eetbaar.

5) Toetsing door de Welstandcommissie dient uit de Woningwet geschrapt te worden. Deze toetsing is al jaren een van de grootste irritaties van zowel burgers als ondernemers. Er kan nog wel steeds een ambtelijke toetsing plaatsvinden van de bouwplannen, aan de hand van geobjectiveerde welstandseisen.

Het CDA verzoekt de minister van ELI om zich door te ACTAL te laten adviseren hoe deze punten het beste opgepakt kunnen worden. Waarna deze punten uiteraard zo snel mogelijk uitgevoerd dienen te worden.

Lees hieronder mijn hele inbreng voor het debat waar ik ook aandacht heb gevraagd voor de kansen die de oprichting van krediet unies bieden om de kredietverlening aan het MKB te verbeteren.

 

Inbreng AO Regeldruk en Ondernemen op 28 juni 2012

Voorzitter, de snelste weg om gezamenlijk uit de economische crisis te komen is vooral zorgen dat het geld weer verdiend wordt. En het zijn onze ondernemers, het bedrijfsleven die het moeten doen. Daarom vinden wij als CDA dat ondernemers en hun bedrijven volop de ruimte moeten krijgen om te ondernemen en te groeien. Belemmeringen die dat in de weg staan, zoals een teveel aan regels en administratieve verplichtingen, moeten worden weggenomen. Het kabinet heeft als ambitie om in 2012 de administratieve lasten met 10% te verlagen ten opzichte van 2010 en in 2015, 25%. De door de minister aangekondigde maatregelen leiden reeds tot een verlaging van de lastendruk van ruim 20% waarmee de doelstelling van 25% al duidelijk in zicht komt. Heel goed! Een compliment richting deze CDA minister en alle betrokken partijen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.  Hier hebben ondernemers daadwerkelijk iets aan!

Voorzitter dat er veel gebeurt op dit punt blijkt ook uit de agenda’s van de topteams. Efficiënte wet- en regelgeving met weinig regeldruk wordt genoemd als een van de randvoorwaarden voor de concurrentiekracht van de topsectoren en de Nederlandse bedrijven. Ondernemers ervaren lastendruk in grote knelpunten en in kleine irritaties.
Naast een algemene aanpak die verlichting voor alle ondernemers moet brengen, pakt dit kabinet ook sectorgericht de regeldruk aan. Wij vinden als CDA dat het kabinet nog een paar stappen verder moet zetten.  We denken dan heel concreet aan de volgende 6 administratieve lasten/regels die wij graag op korte termijn door het kabinet aangepakt willen zien;
Het CDA wil graag dat het kabinet op korte termijn de volgende 6 administratieve lasten/regels aanpakt:

1) De Bibobtoets. Als een ondernemer een vergunning of ontheffing aanvraagt en de gemeente vermoedt dat deze ondernemer niet helemaal bonafide is, dan wordt hij onderworpen aan deze toets. Het invullen van die toets kost veel tijd en geld kost. Veel gemeenten passen die toets niet selectief toe, maar standaard. Selectieve toetsing moet weer de norm worden.

2) De loonbelastingverklaring kan, conform het advies van de Commissie Wientjes, afgeschaft worden.

3) De administratieve voorschriften bij ziekteverzuim (Wet poortwachter) kunnen sterk beperkt worden.

4) Te streng gehanteerde houdbaarheidstermijnen voor voedsel leiden tot onnodige voedselverspilling en kosten en moeten daarom versoepeld worden. Bijvoorbeeld een appeltaart die 2 uur buiten de koelkast is bewaard, is nog steeds goed eetbaar.

5) Toetsing door de Welstandcommissie dient uit de Woningwet geschrapt te worden. Deze toetsing is al jaren een van de grootste irritaties van zowel burgers als ondernemers. Er kan nog wel steeds een ambtelijke toetsing plaatsvinden van de bouwplannen, aan de hand van geobjectiveerde welstandseisen.

Het CDA verzoekt de minister van ELI om zich door te ACTAL te laten adviseren hoe deze punten het beste opgepakt kunnen worden. Waarna deze punten uiteraard zo snel mogelijk uitgevoerd dienen te worden. Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, dan ten aanzien van de Bedrijfs Investerings Zones, de volgende opmerking. Pijn punt bij het MKB zit hem in de hoge kosten die zij moeten betalen aan gemeenten voor de BIZ (vgl OZB). Een kleine zaak betaalt soms wel 600€! Klopt dit? Zo ja is dit niet wat veel?

Bedrijfsfinanciering & Kredietunies
Voorzitter, we hebben als CDA al eerder al aandacht gevraagd voor de kredietbehoefte van het midden- en het kleinbedrijf die bij de reguliere banken steeds vaker nul op het rekest krijgen voor kredietaanvragen tot 250.000 euro. Daarnaast ervaart met name het MKB nog steeds een aanscherping van de kredietvoorwaarden.
Samen met collega Ziengs hebben wij vorig jaar november middels een motie en een amendement gevraagd om pilots te starten met nieuwe vormen van financiering voor het MKB, zoals het opzetten van kredietunies. Wij krijgen van de initiatiefnemers van Krediet Unie Nederland, positieve berichten terug over de wijze waarop de ministeries van EL&I en Financiën meewerken om van deze kredietunies in oprichting een succes te maken. Onze waardering voor de inzet van de minister en zijn ambtenaren.

Wat is de ambitie van de minister om de eerste kredietunies ook daadwerkelijk operationeel te laten zijn? Wanneer mogen we de eerste openingshandeling verwachten?
De nood binnen het MKB is hoog. Dat blijkt ook uit de grote interesse binnen het MKB en de diverse branche organisaties om met kredietunies aan de slag te gaan. Nu al zijn er vier initiatieven tot de oprichting van kredietunies. Daarmee kunnen we laten zien dat het opzetten van kredietunies een goed antwoord is op de kredietbehoefte van het MKB. Maar we moeten natuurlijk geen jaren verloren laten gaan aan evaluaties. Dan verliezen we het momentum. Zodra blijkt dat de pilots veelbelovend zijn dan moeten we het concept  snel kunnen uitrollen over heel Nederland.
Een belangrijk obstakel die een snelle groei van het aantal kredietunies wellicht nog in de weg staat is de huidige regelgeving. De kredietunies vallen op dit moment nog onder dezelfde strenge vereisten als banken terwijl je met kredietunies veel minder een systeemrisico loopt. Kredietunies financieren, anders dan reguliere banken, alle verleende kredieten met “eigen geld” van de leden. Waarbij ook nog eens vaak 20% van de hen toevertrouwde middelen als buffer worden aangehouden. Is de minister bereid om samen met collega De Jager van Financiën, de mogelijkheden te verkennen voor een verlicht toezichtsysteem voor initiatieven als kredietunies en de Kamer daar voor het najaar over te informeren? De Wet Financieel Toezicht zal de komende jaren toch al aangepast moeten worden. Graag een reactie van de minister.


Voorzitter, wat betreft de verschillende instrumentaria van de overheid die het Midden en Klein Bedrijf makkelijker aan financiering moeten helpen, nog de volgende opmerkingen;
- Het CDA is blij dat deze minister het plafond voor het BMKB heeft weten te verhogen. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. De benutting van de BMKB in 2011 is de hoogste ooit: € 909 mln. Het recent opgehoogde jaarbudget van 1 miljard voor borgstellingskredieten is daarmee voor 91% benut. Dit is goed maar het kan nog beter. De extra 100 miljoen (9%) zou ook volledig moeten worden benut. Wij krijgen te horen dat niet alle banken de MKB’er wijzen op de BMKB-regeling. Kan de minister in goed overleg met de banken dit verbeteren? Graag een reactie.
- Voorzitter, de GO (Garantie Ondernemingsfinanciering) In 2011 is € 255 mln. gefiatteerd, tegen € 528 mln. in 2010. Vraag aan de minister is hoe het kan dat dat hier voor 275 miljoen euro minder gebruik van is gemaakt? Ligt dit aan de bekendheid van het instrument? Welke rol spelen banken hierin? Hoe kan dit worden verbeterd? Graag een reactie.

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.