Bericht

21-06-2011CDA roept Bleker op actie te ondernemen tegen Greenpeace actie op Klaverbank

Greenpeace dumpt zware stenen op Nederlandse deel van de Noordzee om visserij te belemmeren.

Vandaag heb ik de regering opgeroepen om direct in actie te komen tegen de actie van Greenpeace die zware stenen dumpt op de Klaverbank in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het CDA is van mening dat de kustwacht dient te worden ingezet en dat Greenpeace financieel aansprakelijk gesteld moet worden voor de veroorzaakte schade.
Besluitvorming over beschermde gebieden op de Noordzee hoort in het Parlement thuis. Niemand mag voor eigen rechter spelen.

Hieronder de door mij ingediende vragen:

Schriftelijke vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het dumpen van zware stenen door Greenpeace op Klaverbank

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat Greenpeace standbeelden met zware stenen dumpt op de Klaverbank in het Nederlandse deel van de Noordzee. 1)

2. Bent u met de CDA-fractie van mening dat besluitvorming over de te beschermen gebieden en zeereservaten in het parlement thuis hoort en dat het eigenmachtig optreden van Greenpeace daarom als onrechtmatig en ondemocratisch veroordeelt dient te worden?

3. Bent u met ons van mening dat het storten van zware stenen in beginsel verboden is op basis van de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken en de Wet verontreiniging zeewater, dat dit tevens gevaar kan opleveren voor vissers die in dat gebied vissen en en dat er derhalve sprake is van een onrechtmatige daad waartegen direct opgetreden dient te worden?

4. Bent u bereid om direct actie te ondernemen en de kustwacht in te schakelen om verdere schade in het gebied te voorkomen?

5. Bent u het met ons eens dat Greenpeace ook financieel aansprakelijk gesteld dient te worden voor de veroorzaakte schade, onder andere mogelijke schade aan de netten van  vissersschepen en gederfde inkomsten voor vissers wanneer visgronden ontoegankelijk gemaakt worden? Zo, ja welke acties gaat u ondernemen om  Greenpeace financieel aansprakelijk te stellen. 

1) Volkskrant, 21 juni 2011

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.