Bericht

28-02-2011Geen natte natuur bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld als agrarisch natuur beheer ook mogelijk is

Vragen gesteld aan de staatssecretarissen van EL&I en I&M over plannen voor natuurontwikkeling

Vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in het kader van Ruimte voor de Rivier.  

1. Heeft de staatssecretaris kennisgenomen van de brief van het bestuur van de Agrarische Belangenvereniging Veessen-Wapenveld aan staatssecretaris Bleker, van 17 februari 2011?

2. De hoogwatergeul doorsnijdt vele huiskavels en percelen. Om de verkaveling goed te kunnen herstellen is een wettelijke verkaveling noodzakelijk. Is de staatssecretaris hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?  

3. Waarom dient de natuur die verloren gaat als gevolg van de aanleg van de Hoogwatergeul gecompenseerd te worden met de aanleg van vier keer zoveel ‘nieuwe natuur’ in de vorm van een "landschapszone" van 75 tot 80 hectare?  Is er werkelijk een noodzaak om zoveel meer goede landbouw grond op te offeren voor natuurcompensatie? Waarom is hier gekozen voor de aanleg van zogenaamde ‘nieuwe natuur’ en niet voor agrarisch natuur beheer?
Waarom wordt er voor gekozen om het beheer van de landschapszone over te dragen aan Staatsbosbeheer terwijl de gezamenlijke boeren hebben aangeboden om zelf het beheer uit te voeren.
Kunnen de gezamenlijke boeren het natuurbeheer niet veel kostenefficiënter uitvoeren met als bijkomend voordeel dat het karakteristieke agrarisch cultuurlandschap meer in tact gelaten kan worden.
Passen deze voornemens wel binnen de letter en de geest van het regeerakkoord?  

4. Klopt het dat wanneer iemand met de ‘Schaderegeling Ruimte voor de Rivier’ meedoet, onroerend goed alleen op termijn nog aan de overheid verkocht kan worden omdat deze schaderegeling niet op derden overdraagbaar is?
Waarom is de regeling zo vormgegeven dat uiteindelijk de overheid alle gronden uiteindelijk in handen krijgt en wat is hiervan het effect op de grondmobiliteit in het gebied?

5. Hoe geeft de regering uitvoering aan de in december 2006 door de Eerste Kamer aangenomen motie Eigeman, waarin o.a. wordt gevraagd om in het project Veessen – Wapenveld recht te doen aan de landbouwkundige waarden van het gebied?.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.