Bericht

13-04-2012Kabinetsbesluit Westerschelde; grootste deel Hedwigepolder blijft behouden. Dat is winst!

Ik heb vandaag een nieuwsbericht gestuurd naar mijn Zeeuwse CDA achterban over het kabinetsbesluit over de Hedwigepolder

Zoutelande, 13 april 2012

Beste Zeeuwse CDA leden,

Vandaag heeft de ministerraad gesproken over de Hedwigepolder en de afspraken over natuurherstel binnen het Westerscheldegebied. Bij ons beter bekent als de ontpolderingsdiscussie. Een discussie die al veel te lang speelt en waarvan de meesten in Zeeland hopen dat we die eindelijk eens met elkaar kunnen afsluiten. Er dient een einde te komen aan de voortdurende onzekerheid die ook een verlammende effect heeft op de ontwikkeling van Zeeland en die verstorend werkt in de onderlinge verhoudingen. De ministerraad heeft vandaag een besluit genomen. Ik heb de brief van staatssecretaris Henk Bleker als bijlage bijgevoegd.

Voor ons als CDA en voor mij als Zeeuws volksvertegenwoordiger, is behoud van de Hedwigepolder en het voorkomen van gedwongen ontpoldering altijd het uitgangspunt geweest.
Staatssecretaris Henk Bleker heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet om te komen tot een oplossing waarbij de Hedwigepolder grotendeels behouden kan blijven. Daarvoor heeft hij de medewerking nodig van de Vlaamse regering met wie wij de Westerschelde verdragen zijn overeengekomen. Omdat de Vlaamse regering sterk hecht aan goedkeuring van de alternatieven voor ontpoldering door de Europese Commissie, heeft Henk Bleker de afgelopen maanden veel overleg gevoerd met Europees Commissaris van Milieu, dhr. Poto─Źnik.
De uitkomst van deze discussie is een compromisvoorstel waarin de Hedwigepolder voor het grootste deel behouden blijft. Dat is winst. Winst ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen om de hele polder onder water te zetten. Complimenten aan Henk Bleker die dit bij de Europese Commissie voor elkaar heeft gekregen.

Het is natuurlijk wel een compromis. De polder wordt met 100 ha verkleind door de nog te realiseren zeedijk, meer landinwaarts aan te leggen. Dat doet natuurlijk wel pijn bij ons als Zeeuwen. Als ik het alleen voor het zeggen had, dan had ik niet voor deze oplossing gekozen. Maar in deze discussie zijn naast de Zeeuwse bevolking, inmiddels vele belanghebbenden betrokken; de Zeeuwse bevolking, de natuurbeweging, het bedrijfsleven, de Vlaamse regering en de Europese Commissie.

Of dit compromis acceptabel zal zijn hangt af van de antwoorden op een aantal vragen die we in het nog te voeren debat met de staatssecretaris aan de orde zullen stellen:
1. Wordt die zeedijk in goed overleg met de regio aangelegd zodat het unieke karakter van de Hedwigepolder voldoende behouden blijft;
2. Kunnen we verzekerd zijn van de ondubbelzinnige medewerking van de Vlaamse regering;
3. Komt er met dit voorstel nu ook definitief een einde aan de heiloze ontpolderingsdiscussie. Er mag geen enkele twijfel over bestaan dat hiermee de laatste stukjes Zeeuwse grond worden prijsgegeven. Voor de toekomst mag er geen sprake zijn van nieuwe ontpolderingen.
Als CDA fractie zullen we nu eerst de voorstellen goed bestuderen. Graag hoor ik ook jullie mening over deze voorstellen. Graag jullie reacties mailen naar a.koppejan«»tweedekamer.nl . Op basis van de antwoorden van de staatssecretaris en jullie reacties zullen we dan als CDA fractie ons definitieve standpunt bepalen tijdens het te voeren debat in de Tweede Kamer.


Met vriendelijke groet,

Ad Koppejan

Lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
voor het CDA
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T 070 3182587
E a.koppejan«»tweedekamer.nl
Twitter: @adkoppejan
W www.adkoppejan.nl

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.