Bericht

25-04-2012Tijdens debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aandacht gevraagd voor "Social Return"

Twee moties ingediend over respectievelijk de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en transparantie in de steenkoolketen.

Voorzitter, allereerst dank aan de staatssecretaris voor zijn toezeggingen tijdens het AO.

Op het gebied van social return bij aanbestedingen willen wij als CDA graag dat er tempo wordt gemaakt met alle goede voornemens. Ook willen wij graag meer inzicht in de obstakels m.b.t. de transparantie van de herkomst van steenkool.

Daarom de volgende twee moties.

---------------------------------------------------------------------------

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij het aanbesteden van werken en diensten het Rijk een positieve rol kan spelen door het opnemen van het criterium «social return», het aan het werk helpen van (kwetsbare) groepen die een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt;

overwegende, dat vooral Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst, maar ook andere baten-lastendiensten van het Rijk, deze positieve rol kunnen vervullen aangezien zij grote werken aanbesteden;

overwegende, dat het wenselijk is dat alle onderdelen van het Rijk hierbij het goede voorbeeld geven, zodat deze groepen de noodzakelijke opstap krijgen naar een volwaardige positie op de arbeidsmarkt;

constaterende, dat hier reeds enkele moties (bijvoorbeeld Koopmans / van Hijum over zijn aangenomen in de kamer;

verzoekt de regering de kamer voor het zomerreces van 2012;

-  inzichtelijk te maken hoe het met de verschillende pilot projecten op dit punt staat,

-  inzichtelijk te maken in welke mate ‘social return’ criteria reeds onderdeel uitmaken van de aanbestedingseisen van aanbestedingen van de rijksoverheid;

- aan te geven welke maatregelen nog genomen kunnen worden om ‘social return’ verder te stimuleren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ad Koppejan

Pauline Smeets

Joël Voordewind

-------------------------------------------------------------------------------------


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de energiebedrijven gezamenlijk met mijnbouwbedrijven, ngo’s en vakbonden sinds 2010 een dialoog voeren over transparantie in de toeleveringsketen van steenkool en over de milieutechnische en sociale impact van deze keten;.

Constaterende dat een van de twee doelstellingen van deze dialoog is het verbeteren van de transparantie in de steenkoolketen richting Nederlandse eindconsumenten;

Constaterende, dat de energiebedrijven aangeven dat er obstakels zijn die het hen onmogelijk maken om de consument inzicht te geven uit welke mijnen zijn energieleveranciers steenkool betrekt;

Verzoekt de regering in kaart te brengen welke deze obstakels zijn en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ad Koppejan

Pauline Smeets

Joël Voordewind

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.