Bericht

30-06-2010Meer transparantie voor je drinkwaterrekening

Debat met minister Huizinga over het Drinkwaterbesluit

Vandaag heb ik overleg gehad met Minister Huizinga over het drinkwaterbesluit. Tijdens dit debat is gesproken over de kosten voor drinkwater en de prijs die mensen ervoor betalen. Er is nu nog vaak onduidelijkheid over de kosten die gemaakt worden voor het drinkwater dat wij dagelijks uit de kraan halen. Het moet helder en transparant zijn welke kosten drinkwaterbedrijven voor het drinkwater mogen doorberekenen richting burgers en bedrijven. Dat moet in de wet goed geregeld worden. Daarom ga ik morgen een motie indienen waarin de regering wordt opgeroepen om drinkwaterbedrijven te verplichten de verschillende kostenposten van ons drinkwater nader te specificeren en op basis daarvan kostendekkende tarieven vast te stellen. Dan weet je als burger waar je voor betaald en dat dit ook geen cent teveel is. Zie hieronder de motie.

Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor het machtsmisbruik van het drinkwaterbedrijf Evides die bewoners van flatgebouwen in Rotterdam de plaatsing van individuele watermeters opdringt. Terwijl er in deze flatgebouwen sprake is van een collectief warmwatersysteem (twee of meer stijfleidingen) waardoor het werkelijk watergebruik niet eens gemeten kan worden. Bovendien moeten de bewoners ook nog eens € 60,- per jaar aan 'vast recht' betalen. Een zinloze exercitie die op veel weerstand stuit van bewoners en verhuurder.
Nadat ik hier al twee keer schriftelijke vragen over heb gesteld aan de minister waarop ontwijkende antwoorden kwamen, heb ik deze kwestie nu in het overleg aan de orde gesteld. De minister heeft toegezegd om het desbetreffende drinkwaterbedrijf hier op aan te spreken. Ook zal zij bekijken of bij inwerkingtreding van de Drinkwaterwet, gebruik gemaakt kan worden van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister richting drinkwaterbedrijven met dergelijke zinloze praktijken. Ik was tevreden met deze toezeggingen.

Maar over de transparante en kostendekkende tarieven ga ik morgen wel de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het beginsel van kostendekkende tarieven van de Drinkwaterwet van toepassing is op alle aanbiedingen van het drinkwaterbedrijf vanuit dezelfde rechtspersoon,

overwegende, dat op grond van de Drinkwaterwet drinkwaterbedrijven de kostendragers van de vanuit dezelfde rechtspersoon geleverde diensten en watersoorten moeten specificeren,

constaterende, dat in het ontwerp-Drinkwaterbesluit thans nadere regels ontbreken voor de kostendragers en voor de wijze van berekenen van de tarieven voor de onderscheiden leveringen van drinkwaterbedrijven,

verzoekt de regering het ontwerp-Drinkwaterbesluit zodanig aan te passen dat drinkwaterbedrijven de kostendragers van de te leveren watersoorten en diensten duidelijk moeten specificeren en op basis daarvan kostendekkende tarieven afleiden met als doel kostentransparantie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ad Koppejan

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.