Bericht

03-07-2012Motie Koppejan/Van Veldhoven over samenvoegen Natura 2000-gebieden aangenomen

Motie dient passende oplossingen voor natuurherstel te bevorderen zodat maatregelen daar ingezet worden waar deze het meeste resultaat opleveren.

De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat het 10-puntenplan Natura 2000-beleid spreekt over het mogelijk maken van het samenvoegen van meerdere soortgelijke gebieden tot een Natura 2000-gebied;

overwegende dat verspreid in de Zeeuwse Delta dezelfde habitattypen voorkomen, zoals H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) en H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae);

overwegende dat het samenvoegen van meerdere soortgelijke gebieden tot een Natura 2000-gebied het mogelijk maakt om passende oplossingen voor natuurherstel te realiseren en de maatregelen daar in te zetten waar deze het meeste resultaat opleveren;

verzoekt de regering, in samenwerking met de regio, waaronder de provincie Zeeland, en in overleg met Vlaanderen te beoordelen of samenvoeging van Natura 2000-gebieden perspectief biedt op meer passende oplossingen voor natuurherstel en of deze gewenst zijn in de reeds lopende gebiedsprocessen en daarnaast bij de Europese Commissie te sonderen of hier steun voor zou bestaan,


en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan
Van Veldhoven
 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.