Bericht

14-12-2011Moties ter ondersteuning visserijsector over zeedagen en vangsthoeveelheden aangenomen

Ter voorbereiding van Europese Visserijraad zijn 2 CDA moties met grote meerderheid van stemmen aangenomen

Motie 1.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet streeft naar een duurzaam en evenwichtig visserij beheer, dat ecologisch verantwoord is en rekening houdt met de meerjarenbenadering en de sociaal-economische belangen van de Nederlandse vloot op de korte en (middel)lange termijn;

overwegende dat de huidige combinatie van quota en zeedagen een verdergaande verduurzamingslag van de visserij in de weg staat en dat de korting op zeedagen desastreuze gevolgen heeft voor de Nederlandse vissers;

verzoekt de regering zich aan te sluiten bij Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en niet mee te gaan met de voorgestelde zeedagenkorting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan
Houwers
Slob
Gerbrands
Dijkgraaf

Motie 2.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meerjarenafspraken het visserijbeleid versterken;

overwegende dat het gewenst is om naast wetenschappelijke informatie ook de kennis en kunde van de regionale adviesraden over benutting quota en relatie met andere bestanden bij de TAC bepaling te betrekken;

overwegende dat een ongefundeerde automatische TAC verlaging van 15 en 25 procent niet past in het meerjarenafspraken kader;

constaterende dat voor tarbot/griet, schar/bot, tongschar/witje ICES-adviezen zijn welke pleiten voor gelijkblijvend TAC op niveau 2011 en dus geen korting;

constaterend dat de Pelagische regionale adviesraad voor Noordzeehorsmakreel een roll over de TAC bepleit;

constaterend dat de 2011 TAC van zilversmelt 40% onder het wetenschappelijke advies van ICES ligt en dus een verdere korting tegen dit advies in gaat;

van mening dat TAC’s van geassocieerde bestanden samen zouden moeten lopen met bestanden waarmee ze geassocieerd zijn om bijvangsten te reduceren;

verzoekt de regering in het overleg te pleiten om
- voor 2012 de TAC’s van geassocieerde bestanden, van Noordzeehorsmakreel en van zilversmelt minimaal op het niveau van 2011 te houden;
- bij de bepaling van het TAC niveau de TAC’s van de geassocieerde bestanden samen te laten lopen met de bestanden waarmee ze geassocieerd zijn, zoals tong en schol;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan
Slob
Houwers
Gerbrands
Dijkgraaf

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.