Bericht

22-09-2010Nieuwsbrief 21 september

In deze periodieke nieuwsbrief vertel ik over de veranderingen sinds de laatste verkiezingen, de formatie en wat er de komende tijd op de Kameragenda staat.

Met dochter Iris in de Ridderzaal

Het is vandaag Prinsjesdag. Vanmiddag ga ik luisteren naar de Troonrede. Hoewel de Tweede Kamer nog maar twee weken terug is van reces, is er al genoeg te vertellen. Ik zal kort ingaan op wat er veranderd is na de laatste verkiezingen. Daarna zal ik wat vertellen over de stand van de formatie onderhandelingen. En ik zal afsluiten met een aantal onderwerpen waar ik op dit moment mee bezig ben.

Na de verkiezingen is alles anders
Nu na de verkiezingen van 9 juni onze fractie nog maar 21 leden telt waaronder 6 bewindslieden, heeft er een herverdeling van taken plaatsgevonden. Alles is tijdelijk tot het moment dat er een nieuw kabinet aantreedt. Ook al omdat nog niet vaststaat hoe de fractie er ‘echt’ zal uitzien: schuiven er fractieleden door naar het kabinet, wat doen de huidige bewindslieden die ook kamerlid zijn?
Bijna elk lid van de fractie heeft een eigen departement toegewezen gekregen om te volgen. Voor mij is dat het ministerie van Economische Zaken. Dat wilde ik ook graag met mijn ondernemersachtergrond. Daarnaast blijf ik ook nog mijn ‘oude’ onderwerpen volgen zoals water, visserij, zeehavens- en zeescheepvaart en een aantal onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken.

Als gevolg van het feit dat we als CDA bijna gehalveerd zijn in aantal zetels (van 41 naar 21) moeten wij ook afscheid nemen van bijna de helft van de ca. honderd CDA medewerkers. Zo hebben we voor de zomer tot mijn grote spijt,  afscheid moeten nemen van onze inhoudelijk medewerker Gerard Adelaar. Persoonlijk medewerkster Esther Bergman kon wel blijven.

Een kleinere fractie wordt ook kleiner gehuisvest. Toch ben ik er in kamer niet echt op achteruit gegaan. Samen met Esther zit we nu in kamer 222 in het oude Justitiegebouw. Deze kamer heeft wel de nodige allure met de kast, het oude bureau en aan de wand het geschilderde portret van De Savornin Lohman (1837 – 1924, oprichter van de CHU, een van de voorlopers van het CDA).

Stand van zaken formatie
Wanneer het gaat om de formatie heb ik wel een paar heftige weken achter de rug. Ik zal proberen de gang van zaken van de afgelopen weken zo neutraal mogelijk te beschrijven voor zover dat mogelijk is vanuit mijn positie. Ik zal daarbij niet specifiek in gaan op de minder mooie zaken die zich achter de schermen hebben afgespeeld. Die stel ik liever intern binnen het CDA aan de orde.

Het begon allemaal al in de laatste week van juli.
Informateur Lubbers deed na het mislukken van ‘Paars plus’ een beroep op VVD, PVV en CDA om de mogelijkheden van een rechtse coalitie te onderzoeken. Ook ik vond dat in de formatie geen enkele partij bij voorbaat uitgesloten mocht worden van gesprekken, dus ook Wilders niet. Daarmee zou je immers ook de anderhalf miljoen Nederlanders uitsluiten die hun vertrouwen aan de PVV hebben gegeven. En dat zou mijns inziens het verkeerde signaal zijn. Toen PvdA-leider Cohen ook nog eens de mogelijkheid van een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA verwierp kwam de combinatie VVD, PVV en CDA meer in beeld. Regeringsdeelname van de PVV werd door het CDA afgewezen vanwege de standpunten van de PVV met betrekking tot de rechtstaat en de Islam. Maar de mogelijkheden van een gedoogvariant met de PVV zouden wel verder onderzocht worden.

In de fractie werd afgesproken dat we de wenselijkheid van deze coalitie VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV zouden beoordelen op het eindresultaat van gedoog- en regeerakkoord. De hele fractie werd betrokken bij de formatie onderhandelingen. Ieder Kamerlid kan meepraten over conceptteksten op zijn/haar beleidsterrein.
Echter gaandeweg gingen bij mij de twijfels toenemen over de wenselijkheid van deze gedoogsteunvariant met de PVV. Ik heb geen enkel bezwaar tegen regeren met de VVD. De groeiende twijfels stonden ook los van de inhoud van de te sluiten akkoorden. De vraag werd steeds meer hoe Wilders straks om zou gaan met de gemaakte afspraken in regeer- en gedoogakkoord. Geeft hij daar, wanneer het kabinet er eenmaal zit en van zijn steun afhankelijk is, niet een geheel eigen invulling en interpretatie aan in het kader van zijn anti-islam agenda? Met alle gevolgen van dien voor de rust in de samenleving, de stabiliteit van het kabinet en de internationale positie van Nederland in de wereld. Het optreden van Wilders in de media versterkten mijn zorgen.

In de fractie probeerde ik samen met collega Kathleen Ferrier, diverse malen aandacht te vragen voor onze groeiende bezwaren. Ook Ab Klink vroeg in de fractievergadering van 24 augustus om een time-out om ons te bezinnen in hoeverre het christendemocratisch verhaal voldoende zou doorklinken in het toekomstig regeer- gedoogakkoord. Wederom was er geen ruimte voor een dergelijke bezinning.

Ik vond dat ik niet pas aan het eind van het onderhandelingsproces  kon aankomen met mijn bezwaren tegen deze coalitie. Daarom heb ik samen met Kathleen op dinsdagochtend 31 augustus een persoonlijk gesprek aangevraagd met de onderhandelaars Verhagen en Klink en waarnemend partijvoorzitter Bleker om over onze bezwaren te praten. Nog diezelfde dag werd er plotseling een fractievergadering gepland. Na aandringen van onze zijde kwam er een half uur voor de fractievergadering alsnog een gesprek met de fractievoorzitter/onderhandelaar, de partijvoorzitter en een lid van het partijbestuur.

Daarop volgde een lange fractievergadering waarin ook een brief van collega Ab Klink werd uitgedeeld. In deze brief zette Ab zijn bezwaren uiteen tegen de gedoogsteunconstructie met de PVV. Bezwaren die in grote mate overeenkwamen met de bezwaren van Kathleen en mij. Tijdens deze fractievergadering is een aantal stevige woorden gewisseld en liepen de gemoederen hoog op.

We werden de volgende ochtend (woensdag 1 september) verwacht bij een delegatie van het CDA Partijbestuur. Na alles wat er de avond tevoren in de fractie had plaatsgevonden, viel dit gesprek mee.
’s Middags was er een nieuwe fractievergadering waarin we af hebben gesproken om in onderling overleg te zoeken naar een goede formule waar de hele fractie zich in zou kunnen vinden. Gesprekken met bemiddelaar Piet Hein Donner volgde. Woensdagavond om 23.00 uur werd de fractievergadering voortgezet.

Inmiddels waren wij overeen gekomen dat wij (Ab, Kathleen en ondergetekende) de onderhandelingen niet wilden blokkeren zodat er toegewerkt kan worden naar een onderhandelingsresultaat dat door de fractie beoordeeld kan worden. Onze zorgen en zwaarwegende bezwaren tegen de gedoogconstructie met de PVV zijn niet weggenomen. Maar we staan open voor voorstellen die deze bezwaren kunnen wegnemen. Ook is afgesproken dat onze bezwaren meegewogen zullen worden bij de beoordeling van het eindresultaat. Wij zullen vervolgens onze persoonlijke politieke eindafweging maken over het onderhandelingsresultaat. We zien een congres graag tegemoet en zullen daar onze inbreng leveren aan de discussie. Natuurlijk zullen de uitkomsten van het congres van grote betekenis zijn bij de eindafweging van de fractie en haar individuele leden.

Op vrijdag 3 september maakt Wilders bekend dat hij de formatie onderhandelingen heeft beëindigd wegens gebrek aan vertrouwen in het CDA. Nadat Ab Klink op maandag 6 september zijn vertrek uit de fractie had aangekondigd, maakte Wilders op dinsdag 7 september bekend de onderhandelingen over een rechts kabinet te willen hervatten. Op het moment van dit schrijven zijn de onderhandelingen nog volop gaande. 

Samengevat kijk ik met zeer gemengde gevoelens terug op wat er gebeurd is rond de formatie onderhandelingen. De gedoogsteunoptie met de PVV heeft het CDA sterk verdeeld. De discussies zijn hoog opgelopen. Er hebben zich achter de schermen  niet zulke mooie zaken afgespeeld. Dat alles heeft bij velen binnen het CDA veel pijn veroorzaakt. Het was allemaal niet makkelijk. Onze bezwaren tegen de voorgestelde coalitie VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV staan nu op de politieke agenda en worden meegewogen bij de beoordeling van het eindresultaat. Naar verwachting zal op 2 oktober of anders op 9 oktober, het CDA Partijcongres plaatsvinden in de Jaarbeurshallen in Utrecht waar de leden zich kunnen uitspreken over het voorgestelde coalitie akkoord.

Kameragenda
Ondertussen gaat het werk wel gewoon door. Met Prinsjesdag wordt er door het demissionaire kabinet een miljoenennota gepresenteerd.

Op het gebied van Water heb ik een schriftelijke inbreng geleverd voor de wijziging van de Wet Milieubeheer. Met deze wet worden de definities in lijn gebracht met de Kaderrichtlijn Water. 'Toestand' komt bijvoorbeeld in de plaats van 'kwaliteit', 'achteruitgang' in de plaats van 'verslechtering' en 'wateren' door  waterlichamen'. Aanleiding voor deze exercitie is een vraag van CDA-Kamerlid Van Lith in een debat in 2006. Wel opmerkelijk dat het vervolgens zo lang heeft moeten duren voordat de wet daadwerkelijk aangepast wordt.

Wat betreft Economische Zaken staan er verschillende onderwerpen op de agenda. Ik heb een vrij kritische schriftelijke inbreng geleverd t.a.v. de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet moet het voor overheden en voor ondernemers makkelijker maken als respectievelijk opdrachtgever en als opdrachtnemer. Maar feitelijk regelt de wet met name opdrachten die Europees aanbesteed moeten worden. Terwijl juist meer dan 2/3 van de overheidsopdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens liggen. En hier zijn nu juist de grootste problemen op het gebied van transparantie, onnodige administratieve lasten en de toegang tot overheidsopdrachten voor bedrijven uit het MKB. Kortom, aan deze wet moet nog wel wat versleuteld worden.

Wat ook geregeld moet worden is dat de initiatiefwet van de leden Ten Hoopen (CDA), Aptroot (VVD) en Vos (PvdA) om de positie van het MKB te versterken ten opzichte van leveranciers, ook daadwerkelijk door de minister ondertekend wordt. De Raad van State was positief over dit voorstel en de Tweede en Eerste Kamer zijn met grote meerderheden akkoord gegaan. Maar de minister wil de wet maar niet tekenen. Ze heeft nu zelfs de Europese Commissie om advies gevraagd. Wij willen daar niet op wachten en manen de minister om nog voor het einde van de maand de wet te tekenen.

Verder staan nog op de agenda de initiatiefwet Winkeltijdenwet waar we schriftelijk op moeten reageren, een Algemeen Overleg Ondernemerschap en kredietverstrekking en een Algemeen Overleg over de regeldruk voor bedrijven. Kortom, genoeg te doen de komende weken.

Met een hartelijke groet,

Ad Koppejan

Abonneren op de berichtenservice? Klik hier.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.