Bericht

28-04-2012Nieuwsbrief 28 april 2012

In deze Nieuwsbrief ga ik in op de turbulente ontwikkelingen van afgelopen week en blik ik kort terug op de belangrijkste politieke wapenfeiten in het afgelopen kwartaal.

We beleven op dit moment turbulente tijden. In de afgelopen dagen hebben de politieke ontwikkelingen elkaar snel opgevolgd. Vorige week vrijdag vonden er in het Catshuis nog besprekingen plaats over de benodigde bezuinigingen tussen VVD, PVV en CDA. Na zeven weken onderhandelen over de vraag met welke maatregelen het overheidstekort in 2013 teruggebracht kon worden tot 3% van de begroting, mislukte het overleg. Maandag bood het kabinet haar ontslag aan bij de koningin. Dinsdag werd bekend dat er waarschijnlijk 12 september nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden. Donderdag sloten VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie in twee dagen tijd een nieuw begrotingsakkoord, ook wel stabiliteitsprogramma genoemd.

Daarmee is er na anderhalf jaar definitief een einde gekomen aan de gedoogconstructie van VVD en CDA met gedoogpartner PVV. Ondanks mijn gevoelens over deze constructie, iedereen weet dat ik tijdens het CDA Congres in 2010, tegen deze gedoogconstructie heb gestemd, was de val van het kabinet voor mij weinig reden tot euforie. Midden in een ernstige financieel economische crisis zit niemand te wachten op een politieke crisis. Gelukkig heeft de Tweede Kamer en dan in het bijzonder CDA, VVD, D66, GroenLinks en Christen Unie snel hun verantwoordelijkheid genomen. Bij de totstandkoming van dit akkoord was ook een glansrol weggelegd voor onze CDA minister van Financiën; Jan Kees de Jager. Ook onze fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma deed het goed. We hebben nu met dit zogenaamde wandelgangen akkoord, een akkoord op hoofdlijnen over de begroting voor 2013. Het is geen populaire boodschap die we daarmee afgeven; alle Nederlanders zullen de komende tijd fors moeten inleveren. We gaan het allemaal in onze portemonnee voelen. Van degenen die meer te besteden hebben zal ook meer gevraagd worden. Uiteindelijk zullen we als Nederland met deze bezuinigingen kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Dat doen we niet voor Europa maar omdat wij de toenemende schuldenlast niet willen afwentelen op onze kinderen.

Ik ervaar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen als heel bijzonder. Ik had nooit kunnen denken dat het tij zo snel kan keren. Een week geleden waren we als CDA nog onderdeel van een coalitie waar premier Rutte van zei dat ‘rechts Nederland er zijn vingers bij aflikt’. Nu maken wij als CDA samen met de VVD deel uit van een akkoord met partijen als D66, GroenLinks en Christen Unie. We zijn daarmee als CDA weer helemaal terug in het politieke midden. Het radicale midden zoals begin dit jaar bepleit in de toekomstvisie van het CDA Strategisch Beraad “Kiezen en Verbinden”. Zelf had ik een jaar eerder op mijn weblog een oproep gedaan tot “herbezinning op de koers van het CDA die uitmondt in een hernieuwde keuze voor het politieke midden. Niet als doel op zich, maar als resultante van de christen-democratische kijk op mens en samenleving. Als uitvloeisel van een eigentijdse invulling van de 'C'  van het CDA. Een partij die verbindt, die tegenstellingen probeert te overbruggen, die werkt aan consensus, die het 'samen verantwoordelijk'  hoog in het vaandel heeft. Als volkspartij.”

Natuurlijk met de verkiezingen op komst breken er ook weer onzekere tijden aan. Ook ik zal de komende tijd moeten gaan nadenken over de vraag of ik mij opnieuw kandidaat wil stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Na vijf en een half jaar Tweede Kamerlidmaatschap heb ik nog niet het idee dat mijn werk in Den Haag al klaar is. Ik heb nog genoeg energie en ideeën om er weer helemaal voor te gaan. De afgelopen anderhalf jaar hebben echter ook een zware wissel getrokken op mijn omgeving, mijn gezin en mijzelf. De definitieve afweging hoop ik dan ook te maken in goed overleg met mijn gezin en de CDA achterban.

Ik heb de afgelopen maanden diverse inleidingen gehouden waaronder een toespraak op 25 mei voor het FHI congres, ondernemers in de technologie branches. Op 14 maart heb ik gesproken op de Dag van de Zelfstandige over mijn initiatief om de kredietverlening richting het MKB weer op gang te brengen middels zogenaamde kredietunies. Op 12 maart heb ik op uitnodiging van het CDA Aalsmeer mijn visie gegeven op de winkelopenstelling op zondag en de winkelsluitingswet.

Zie verder mijn agenda voor een overzicht van de activiteiten waar u mij de komende tijd kunt ontmoeten.
Voor de ondernemers onder u wil ik speciaal aandacht vragen voor de bijeenkomst van het CDA Ondernemersnetwerk op dinsdag 22 mei van 19.30 – 21.00 uur in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Dan is minister Maxime Verhagen onze gast. De minister zal in een kort betoog ingaan op de recente economische ontwikkelingen, de gevolgen van de demissionaire status van het kabinet en hoe de regering de komende maanden uitvoering gaat geven aan het door CDA, VVD, D66, GroenLinks en CU overeengekomen begrotingsakkoord voor 2013. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers van dit bezuinigingspakket van ruim 11 miljard euro.
Aanmelding gaarne per mail e.bergman«»tweedekamer.nl . Graag vernemen wij de naam van uw bedrijf en uw functie in het bedrijf.

Tenslotte hieronder nog een kort overzicht van een aantal onderwerpen waar ik mij de afgelopen maanden mee heb beziggehouden.

Ik ga nu de komende dagen met Annemiek en de kinderen genieten van het meireces. Ik wens u allen een fijne Koninginnedag.

 

Met vriendelijke groet,

Ad Koppejan

www.adkoppejan.nl
Volg mij ook via twitter: @adkoppejan en Facebook: Ad Koppejan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Korte terugblik op het afgelopen kwartaal


Economie, Ondernemerschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De afgelopen maanden stonden sterk in het teken van de economische recessie. Veel bedrijven hebben het zwaar. Een aantal bedrijven kwam in de problemen. In de afgelopen maanden hebben onder andere de bedrijven NedCar, Zalco en de scheepswerf Grave mijn aandacht gevraagd. Bij het autoproductiebedrijf NedCar in het Limburgse Born staan 1.500 banen op het spel. De hoop is gevestigd op het vinden van een geschikte overnamekandidaat. In Zeeland werden we geconfronteerd met het faillissement van de aluminiumsmelterij Zalco met als gevolg het verlies van 600 arbeidsplaatsen. De pogingen om tot een doorstart te komen met behoud van een deel van de werkgelegenheid is tot op heden nog niet succesvol geweest.

Op 1 februari hebben we de nieuwe Aanbestedingswet in de Kamer behandeld. Deze wet gaat het met name MKB ondernemers veel makkelijker maken om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten. De administratieve lasten voor ondernemers en overheden zullen door deze wet aanzienlijk afnemen. Ook kan de overheid nog miljarden euro’s besparen door een professioneler inkoopbeleid. De door het CDA voorgestelde wijzigingsvoorstellen en moties zijn aangenomen. Lees hier mijn inbreng tijdens het debat.

Tijdens het debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heb ik twee moties ingediend over respectievelijk overheidsopdrachten en de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en transparantie in de steenkoolketen. Beide moties zijn in de Tweede Kamer op 26 april aangenomen.

Initiatief tot aanpak spookfacturen en acquisitiefraude

Op 11 april heb ik een initiatiefnota gepresenteerd waarin wij als CDA een aantal voorstellen doen om spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraude beter aan te pakken. De schade van deze vormen van fraude wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar. De verantwoordelijke ministers van EL&I en Veiligheid & Justitie zullen een reactie geven op de CDA voorstellen en er zal een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie over de CDA initiatiefnota. Zie daarnaast ook mijn videobericht.


Hedwigepolder

Op 13 april heeft de ministerraad een besluit genomen over de toekomst van de Hedwigepolder en de afspraken over natuurherstel binnen het Westerscheldegebied. In dit besluit blijft de Hedwigepolder grotendeels behouden. Dat is winst. Maar het is ook een compromis dat pijn doet bij de Zeeuwen en bij mij omdat er land verloren gaat ten bate van het herstel van estuarine natuur in de Westerschelde. Het kabinetsbesluit is een keuze tussen twee kwaden. Het voorstel van staatssecretaris Bleker is het minst kwade. Ik heb in het Tweede Kamer debat op 19 april gepleit voor spoedige besluitvorming. Deze al lang voortslepende discussie is slecht voor de onderlinge verhoudingen in Zeeland tussen boeren, burgers en natuurorganisaties, slecht voor het bedrijfsleven en slecht voor onze relatie met Vlaanderen en de Europese Commissie. De meeste Zeeuwen willen graag een streep zetten onder de ontpolderingsdiscussie zodat er definitief een einde komt aan de jarenlange onzekerheid. Maar dan moet wel de conclusie zijn dat met dit kabinetsbesluit de laatste stukjes Zeeuwse grond voor natuurherstel worden prijsgegeven aan de Westerschelde. Geen nieuwe ontpolderingsdiscussies meer. Door de val van het kabinet zal de Hedwigepolder waarschijnlijk controversieel verklaard worden. Daardoor zal definitieve besluitvorming pas kunnen plaatsvinden door een nieuw kabinet. Voor meer informatie, lees mijn inbreng in het debat en de brief die ik naar de Zeeuwse CDA leden heb gestuurd. Zie ook media optredens zoals bij Pauw & Witteman en het interview in Trouw, het profiel in de Volkskrant en de column van Felix Rottenberg in het Parool.


Postmarkt en Telecommarkt

Tijdens het debat over de Postmarkt heb ik een pleidooi gehouden voor overheidsingrijpen door versterkt toezicht op de postmarkt. Dit om te voorkomen dat er op deze geliberaliseerde markt straks nog slechts één aanbieder/monopolist overblijft. Als er geen concurrentie meer is kunnen de prijzen fors stijgen waar vervolgens ondernemers en burgers het slachtoffer van worden. Ook heb ik om nader onderzoek gevraagd naar postbezorging op maandag.

Op 4 april heb ik vragen gesteld en een debat aangevraagd over de problemen op het Vodafone netwerk. Zie ook mijn videoboodschap.


Visserij

Tijdens de diverse overleggen hebben we als CDA met name aandacht gevraagd voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. We maken ons met name zorgen over de invoering van een ‘Discard Ban’, een verbod op bijvangsten en een aanland verplichting van alle bijvangsten. In plaats van een aanlandverplichting zien wij meer in nieuwe innovatieve visserijtechnieken die bijvangsten minimaliseren. Ook hebben wij moeite met voorstellen om de EU middelen met name te richten op de kleinschalige visserij. Wij vinden dat het EU beleid gericht dient te zijn op het stimuleren van duurzame visserij. Dat kan zowel grootschalige als kleinschalige visserij te zijn. Veel Nederlandse vissers vissen duurzaam, MSC gecertificeerd, maar vallen niet onder de kleinschalige visserij.

Verder heb ik nog aandacht gevraagd voor garnalenvissers die last hebben van oneerlijke concurrentie van schepen die met een te groot motorvermogen vissen. Ik heb daar een motie over ingediend die ook is aangenomen in de Tweede Kamer.

Tenslotte werd mij begin dit jaar een onderzoeksrapport van het Marine Stewardship Council (MSC) over duurzame visserij, officieel overhandigd tijdens een bijeenkomst in de Balie in Amsterdam. Via het programma van MSC kunnen visserijen in aanmerking komen voor een keurmerk voor duurzame visvangst. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat visserijen die zich inspannen om dit keurmerk te bemachtigen aantoonbaar beter presteren op milieugebied. Dat is goed nieuws omdat ik mij in het verleden sterk heb ingezet voor extra overheidsgeld voor vissers die zich inspannen om zo’n keurmerk te bemachtigen. Duurzaamheid loont!


Recreatie & Toerisme

Op mijn initiatief en gesteund door de collega's van VVD, PVV en PvdA zal de Kamer dit jaar nog debatteren over het belang van de sector recreatie en toerisme voor de Nederlandse economie en de rol die de overheid kan spelen om het ondernemerschap in deze belangrijke sector te stimuleren. Namens het CDA heb ik onder andere voorgesteld om te experimenteren met regelarme zônes. Tussen investeringsidee en uitvoering van bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding, zit nu vaak meer dan 10 jaar tijd. Dit als gevolg van veel te veel regelgeving en belemmeringen die door de overheid worden opgeworpen. Dat moet anders.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.