Bericht

03-07-2012Resultaten Kamerlidmaatschap Ad Koppejan van 10 juni 2010 t/m 3 juli 2012

Geachte lezer, bijgevoegd vindt u een overzicht van mijn resultaten in mijn tweede periode als Kamerlid.

Resultaten Ad Koppejan voor de periode 10 juni 2010 tot en met 21 mei 2012 op onderwerpen waarvoor hij woordvoerder is.

(Daar waar gesproken wordt over ingediende moties of amendementen, zijn deze allemaal aangenomen in de Tweede Kamer)

Economie, ondernemerschap, innovatie:

·         Initiatief (amendement en motie) om nieuw vormen van kredietverlening richting MKB en kleine ondernemers mogelijk te maken; crowdfunding, kredietunies. (3 november 2011)

·         Aandacht gevraag voor kredietverlening aan MKB; de minister heeft de kredietverlening extra ondersteund. Zo zal het garantiebudget voor de Borgstelling Midden Klein Bedrijf (BMKB) voor dit jaar verhoogt worden van 765 miljoen euro naar 1 miljard. Daarnaast heeft het kabinet besloten om het instrument Garantie Ondernemingsfinanciering te verlengen met vooralsnog een jaar. (30 augustus 2011)

·         Initiatiefnota m.b.t. spookfacturen en acquisitiefraude. (12 april 2012)

·         Met nieuwe aanbestedingswet wordt het ondernemers, met name ook in het MKB,  makkelijker gemaakt om overheidsopdrachten te verwerven. (2 februari 2012)

·         Via gerichter beleid en een meer professionele inkoop dienen er substantiële overheidsbesparingen in Nederland gerealiseerd worden. (motie ingediend op 2 februari 2012)

·         Betrek de kracht van de regio bij het oprichten van ondernemingspleinen. (motie ingediend bij begroting EL&I op 3 november 2011)

·         Meer transparantie en informatie gewenst over besteding innovatiegelden/subsidies van de overheid zoals dat in de VS al gebeurd. (motie ingediend bij begroting EL&I op 3 november 2011)

·         Inzet voor diverse bedrijven en ondernemers die slachtoffer worden van economische crisis, zoals Zalco, Nedcar, scheepswerf Grave, etc.

·         Samen met Pieter Omtzigt, verzet tegen idee staatssecretaris Weekers om BTW op voedsel te verhogen van 6% naar 19% en daarmee onder andere het toptarief in de inkomstenbelasting naar 50% te verlagen. (19 april 2011)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

·         Op diverse momenten aandacht gevraagd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voldoen aan criteria voor duurzaamheid en MVO dienen mee te wegen in kader van topsectorenbeleid en innovatiecontracten. (motie ingediend op 3 november 2011)

·         Het opnemen van het criterium «social return» bij overheidsaanbestedingen waardoor (kwetsbare) groepen die een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt, meer aan het werk geholpen worden. (motie ingediend op 25 april 2012)

·         Regering verzocht om in kaart te brengen welke obstakels energiebedrijven ervaren en hoe deze weggenomen kunnen worden bij meer transpartie t.a.v. de herkomst van steenkolen. (motie ingediend op 25 april 2012)

Ontpolderingen:

Diverse moties ingediend m.b.t. terugdraaien van diverse ontpolderingsplannen in heel Nederland, niet alleen Hedwigepolder tot op heden grotendeels behouden maar ook; Zuiderdieppolder (395 ha), Polder Zuidoord (65 ha), Leenherenpolder (188 ha), Noordrand Goeree (58 ha). Albrandswaard. Samen met de Hedwigepolder is dat bijna 1.000 ha.

Visserij:

·         Inzet voor duurzame visserij, het stimuleren van MSC certificering van diverse visserijen middels overheidssubsidies. Daarvoor amendementen ingediend tijdens de diverse begrotingsbehandelingen. Onderzoek wijst uit dat MSC-beleid succesvol is in haar bijdrage aan duurzame visserij en ontwikkeling van visbestanden.

·         In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de Europese quoata’s voor te vangen vis, mij ingezet om daar waar de ontwikkeling van visbestanden dat toelaten, de quota’s te verhogen. Ook verzet tegen korting op zeedagen, in het bijzonder voor duurzaam gevangen schol. (O.a. motie 14 december 2011)

·         Verzet gepleegd tegen een al te rigide Europese discards(bijvangst) verbod/aanlandverplichting. Daartoe diverse moties ingediend.

·         Vissen op garnalen met te groot motorvermogen effectief aanpakken. (motie ingediend op 15 maart)

·         Staatssecretaris Bleker opgeroepen actie te ondernemen tegen Greenpeace actie op Klaverbank waar men zware stenen heeft gedumpt op Nederlandse deel van de Noordzee om visserij te belemmeren. (21 juni 2011)

·         Zorgen over toegankelijkheid van de havens van Stellendam

Schriftelijke vragen gesteld aan bewindslieden van I&M en de staatssecretaris van EL&I over opslibbing in Slijkgat waardoor vissersschepen de haven moeilijker kunnen bereiken. (23 februari 2011)

Sportvisserij:

·         Afschaffen van de verplichting om het visboekje bij de hand te moeten hebben.

·         Standaard bij het ontwerp van waterstaatkundige werken(dijken, gemalen, sluizen, etc), in overleg met direct betrokkenen (lokale overheden, organisaties voor sportvisserij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te betrekken. Deze motie is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling (Wetgevings Overleg) Visserij op 8 november, 2010.

Toerisme:

·         Initiatief genomen om periodiek een apart AO en rondetafelgesprek te organiseren over het belang van Recreatie en Toerisme voor de Nederlandse economie en het wegnemen van obstakels voor verdere economische ontwikkeling van deze sector.

·         Terugdringen van regelgeving en lange procedures die investeringen in toeristische en recreatieve bedrijven in de weg zitten en soms wel een doorlooptijd van meer dan 10 jaar bezorgen. Op verzoek van CDA zal staatssecretaris een pilot organiseren met een regelarme zone waarin geëxperimenteerd kan worden met kortere procedures en minder administratieve lasten.

·         De te hoge toeristenbelasting die in diverse gemeenten wordt geheven is op diverse momenten aangekaart bij de staatssecretaris.

·         De korting op de buitenlandpromotie is gedeeltelijk teruggedraaid middels motie op 22 december 2011.

Postmarkt:
In diverse debaten over de postmarkt heb ik mij ingezet voor:

1. een gelijk speelveld voor alle partijen, bestaande en nieuwe toetreders;
2. een goede postbezorging;
3. en sociale arbeidsvoorwaarden met handhaving van het minimumloonprincipe

Verder aangedrongen op versterkt overheidstoezicht op de postmarkt en onderzoek naar postbezorging op maandag. Ook veroordeling uitgesproken over bonussen aan top van PostNL. (31 maart 2012)

Telecommarkt:

·         Initiatief tot debat over problemen met bereikbaarheid voor Vodafone klanten. (4 april 2012)

Water:

·         Stimuleren van publiek-private samenwerken door aangenomen amendement op de Deltawet waardoor er bij nieuwe waterstaatkundige projecten verplicht gekeken moet worden naar mogelijkheden van o.a. energieopwekking, recreatie en toerisme, woningbouw etc. Het bedrijfsleven wordt uitdrukkelijk uitgenodigd hierin mee te doen. (29 juni 2011)

·         Bij de vaststelling van de kosten voor waterveiligheid en de onderlinge verdeling van de lasten ter financiering van de waterveiligheidsopgave, dient de Tweede Kamer altijd het laatste woord te houden in kader van bewaken van de onderlinge solidariteit tussen de verschillende landsdelen. (amendement 20 juni 2011)

·         Legionella bestrijding en waterkwaliteit. Middels motie staatssecretaris opgeroepen om gemeenten die de registratie en het toezicht op natte koeltorens nog steeds niet op orde hebben hier direct op aan te spreken en binnen een week de Kamer per brief te informeren welke gemeenten het hier betreft. (7 juni 2011)

·         Aandacht gevraagd voor gevolgen aanhoudende droogte en dreigende doorbraken veendijken. Veendijk bij Schipluiden vertoonde reeds kleine en grote scheuren. Deze zijn inmiddels gerepareerd. Versterkt toezicht noodzakelijk. (24 mei 2011) Daarnaast versnelde uitvoering maatregelen in kader van droogtebestrijding in ZW Delta in kader van Spoorboek Zoet Water ZW Delta. (30 juni 2011)

·         Versterkt toezicht van de Tweede Kamer op uitvoering dijkversterkingsprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma is groot project geworden. (27 januari 2011)

·         Diverse vragen gesteld over het anti-verdrogingsbeleid dat wel eens gebaseerd zou kunnen zijn op verkeerde aannames hetgeen nog grote gevolgen kan hebben voor zowel het natuurbeleid als de vergoeding richting boeren.

·         Onderzoek bevorderen naar alternatieve strategieën voor verbeteren biologische productiviteit en helderheid binnenwateren. Motie ingediend op 7 juni 2011.

Zeeland:

·        Middelburg ook concentratieplek voor rijksoverheidsdiensten. Pleidooi op 18 oktober 2011.

·        De inzet en gebruik van hagelkanonnen mogelijk maken. Diverse acties op verschillende momenten.

·        Behoud Hedwigepolder, diverse debatten en moties.

·        Realisatie van Westerschelde Container Terminal mag geen gevaar lopen door alternatieve natuurplannen voor Hedwigepolder. Motie van 30 juni 2011.

·        Bij de vaststelling van de kosten voor waterveiligheid en de onderlinge verdeling van de lasten ter financiering van de waterveiligheidsopgave, dient de Tweede Kamer altijd het laatste woord te houden in kader van bewaken van de onderlinge solidariteit tussen de verschillende landsdelen. (amendement 20 juni 2011)

·        Enorme erfpachtverhogingen door Waterschap voor bewoners in Zoutelande aan de orde gesteld. (16 februari 2011)

·        Inzet voor ontslagen personeel van alluminiumfabriek Zalco. Gezorgd dat minister SZW druk heeft uitgeoefend voor versnelde uitbetaling uitkeringen UWV voor de kerst. (december 2011)

·        Toerisme, diverse initiatieven

·        Visserij, diverse initiatieven

Overige activiteiten:

·         Een CDA Theologennetwerk opgezet waar inmiddels meer dan 100 theologen aan verbonden zijn en die inmiddels sinds de oprichting in 2010 al zo’n 7 keer bijelkaar zijn geweest met een gemiddelde opkomst van zo’n 30 personen.

·         Het CDA Ondernemersnetwerk nieuw leven ingeblazen. Inmiddels twee keer bij elkaar gekomen met een opkomst van gemiddeld 25 personen. Komt 2x per jaar bij elkaar.

·         Mede oprichter van de CDA Business Club Zuidwest Nederland met zo’n 25 betalende leden en gemiddelde opkomst van 25 personen per bijeenkomst (4x per jaar).

·        Mede oprichter van Christendemocraat.nl, platform voor inspirerende visies op de samenleving.

Bijlage

Overzicht van ingediende moties, amendementen, Kamervragen en nieuwsberichten/publicaties voor de periode 10 juni 2010 – 21 mei 2012

MOTIES

Overzicht van moties ingediend vanaf 10 juni 2010:

-          Vastleggen bevoegdheden VROM-inspectie en NMa bij drinkwaterbedrijven(1 juli)

-          Lagere vermogenskostenvergoeding aan aandeelhouders bij aanpassing ontwerp-Drinkwaterbesluit(1 juli)

-          Kostendekkende tarieven voor kostentransparantie drinkwater(1 juli)

-          Handhaving voedselveiligheid en transparantie voedselketen m.b.t. paling(7 oktober)

-          Visie en meerjarenafspraken voor duurzaam visbestand en toekomstperspectief voor beroeps- en sportvisserij(8 november)

-          Vanaf 2011 uitsluitend import van ASC-gecertificeerde pangasius(8 november)

-          Steun ontwikkeling en facilitering ASC-keurmerk(8 november)

-          Instelling omgekeerde bewijslast voor tegengaan visstroperij(8 november)

-          Breng kleine vismarkten onder bij het Visserij Innovatie Platform(8 november)

-          Bij dijkverbeteringen standaard rekening houden met sportvisserijmogelijkheden(8 november)

-          Bevordering van komst ASC-standaard voor meerval(8 november)

-          Sluiting van Bestuursakkoord tussen de waterschappen en het Rijk(18 november)

-          Betrek bij het ontwerp van waterstaatkundige werken de mogelijkheden voor sportvisserij

-          Ruimte en tijd bij doorontwikkeling ambities met betrekking tot de Afsluitdijk(13 december)

-          Ontwerp procesaanpak voor en geef richtlijnen bij het tweede Deltaprogramma(13 december)

-          Onderscheid in opgaven rondom de waterveiligheid en de zoetwatervoorraad(13 december)

-          Meer leidende criteria bij opstellen afwegingskader voor Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier(13 december)

-          Zorgvuldige omgang termijn bij definitieve besluitvorming over de postsector(15 december)

-          Instelling alarmprocedure voor wanneer voedingsmiddelen een gevaar zijn voor de volksgezondheid( 16 maart)

-          Onderzoek effect sluiting gebieden op schieraaluittrek en aalherstel(16 maart)

-          Onderzoek alternatieve strategieën voor verbeteren biologische productiviteit en helderheid van binnenwateren(7 juni)

-          Registratie van en toezicht op natte koeltorens kan en moet beter(14 juni)

-          Wees zorgvuldig met verantwoordelijkheid en investeringen aangaande waterveiligheid en zoetwatervoorziening(28 juni)

-          Waterschapsbelasting mag zich slechts in lijn met de inflatie ontwikkelen(30 juni)

-          Voer regeerakkoord inzake Albrandswaard uit en kom tot een oplossing met draagvlak(30 juni)

-          Stuurgroep Zuidwestelijke Delta moet met voorrang alle maatregelen uit het Spoorboek Zoet Water Zuidwestelijke Delta uitwerken!(30 juni)

-          Stel extra doelmatigheidsprikkel voor waterschappen en HWBP-2 vast(30 juni)

-          Realisatie WCT mag geen vertraging oplopen doordat de regering compensatiegebieden elders in wil zetten(30 juni)

-          Laat solidariteit bij verdeling waterschapsbijdrage zeer zwaar wegen(30 juni)

-          Inventariseer de totale financiële schade van het vangstverbod voor de getroffen beroepsvissers(30 juni)

-          Geen volledige financiering meer van waterschapsprojecten van het HWBP door de waterschappen(30 juni)

-          Doe goed onderzoek naar bijvangsten en kom met de sector tot goede oplossingen(30 juni)

-          Behoud agrarische functie polders Zuidoord en Zuiderdiep door niet te ontpolderen(30 juni)

-          Ga om tafel zitten met aanbieder mobiele data voor zelfregulering kostentransparantie(27 oktober)

-          Verplicht banken uiterlijk eind 2011 met exacte cijfers over kredietverlening MKB te komen(8 november)

-          Houdt meer rekening met MVO-aspecten(3 november)

-          Betrek de kracht van de regio bij het oprichten van ondernemingspleinen(3 november)

-          Kom tot meer transparantie m.b.t. innovatiegelden(3 november)

-          Kom tot onderzoek naar en pilots van kredietunies(3 november)

-          Hou rekening met extra voorwaarden bij inrichting van het Innovatiefonds MKB+(3 november)

-          Verplicht banken uiterlijk eind 2011 met exacte cijfers over kredietverlening MKB te komen(8 november)

-          Ga niet mee met voorgestelde zeedagenkorting!(14 december)

-          Pulsvisserij moet worden toegelaten in aangewezen natuurgebieden op zee!(14 december)

-          Hou TAC’s minimaal op niveau 2011 en laat bestanden samen lopen(14 december)

-          Geef invulling aan een regionale organisatie die dichtbij de ondernemingen staat(22 december)

-          Bijdrage aan NBTC moet op peil blijven voor Hollandpromotie(22 december)

-          Algemene inkoopvoorwaarden moeten bij overheidsopdrachten samen met het bedrijfsleven worden opgesteld en nageleefd(2 februari 2012)

-          Realiseer met professioneler inkoopbeleid substantiële overheidsbesparingen(2 februari)

-          Geef de in de Aanbestedingswet in het leven geroepen Commissie van Deskundigen voldoende mensen en middelen(2 februari)

-          Hou Mitsubishi aan het sociale plan en schep met alle andere betrokkenen voorwaarden voor de doorstart van NedCar(15 februari)

-          Werkgroep motorvermogen garnalenvisserij moet breder evalueren(15 maart)

-          Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar postbezorging op maandag(3 april)

-          Regering moet meer inzicht geven in Social Return en verdere mogelijkheden hiertoe(25 april)

-          Energiebedrijven moeten obstakels weergeven die hen beletten transparant naar de consument te zijn(25 april)

-          Werk samen bij invulling regionalisering en betrek relevante stakeholders structureel bij input onderhandelingen GVB(6 juni)

-          Breng impact in beeld van wijzigingsvoorstellen van het GVB voor Nederland en zijn betrokken visserijsector(6 juni)

-          Beoordeel of samenvoeging Natura 2000-gebieden perspectief biedt op meer passende oplossingen voor natuurherstel(3 juli)

AMENDEMENTEN

Overzicht amendementen ingediend vanaf 10 juni 2010:

-          Waterschappen regelen onderlinge wijzigingen in kosten waterveiligheid(20 juni)

-          Betere omstandigheden voor Publiek Private Samenwerking bij waterstaatswerken(20 juni)

-          €25 miljoen reserveren voor pilots/onderzoek naar nieuwe private financiering MKB(3 november)

-          €1,4 miljoen extra voor systematische kennisopbouw(3 november)

-          Nieuwe regels Aanbestedingswet(1 februari 2012)

KAMERVRAGEN

Overzicht van de gestelde Kamervragen vanaf 10 juni 2010:

-          Werkgelegenheid bij MSD in Oss(9 juli)

-          Massaontslag bij Organon te Oss(16 juli)

-          Stijging aantal winkeldiefstallen 2009(16 juli)

-          Goede norm voor gehalte stoffen in drinkwater(20 juli)

-          Draagvlak voor plan Zuidoord(4 augustus)

-          Kostbare landbouwgrond niet omzetten in natte natuur(19 oktober)

-          Zorg brengt gratis dienst in rekening(9 november)\

-          Duurzaam beleggingsbeleid ondernemers(18 november)

-          Milieuvergunning Thermphos(18 november)

-          Vraagtekens rond de Vlaketunnel(30 november)

-          Zandmotor(27 januari 2011)

-          Anti-Hagelkanon voor bescherming oogst(8 februari)

-          Enorme erfpachtverhogingen door waterschap voor bewoners Zoutelande(via Kamercommissie EL&I op 16 februari)

-          Toegankelijkheid havens Stellendam(25 februari)

-          Aanleg Natte As Groningen(24 februari)

-          Compensatie Tweede Maasvlakte bij Albrandswaard(3 maart)

-          Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in kader Ruimte voor de Rivier(3 maart)

-          Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(15 maart 2011)

-          Kerncentrale Borssele zou meermaals ontsnapt zijn aan een ramp(31 maart)

-          Blokkade van Franse havens voor Nederlandse Vissers(7 april)

-          Neerlaten inlaatkleppen bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld(feitelijke vragen op 25 mei)

-          Aannames Anti-Verdrogingsbeleid(4 juli)

-          Grote risico’s bedrijfsleven bij stilvallen kredietverlening(11 augustus)

-          Handelsbenamingen(18 augustus)

-          Spookfacturen(19 augustus)

-          Vertraging Verliesrekening bedrijven(22 augustus)

-          Hoge toeristenbelasting(29 augustus)

-          Toepassing visvriendelijke technieken(8 november)

-          Weegfactor project Waterdunen(14 november)

-          Faillissement Zalco(14 december)

-          Crowdfunding(14 januari 2012)

-          Het schip de Chariot dat naar verluidt munitie vervoerde met bestemming Syrië(18 januari)

-          Het bericht ‘OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap’(24 januari)

-          Regering moet transparantie in kolenketen meer bevorderen(31 januari)

-          Overheid moet vaart maken met het inperken van het inhuren van externen(15 maart)

-          Koppejan wil duidelijkheid na aanleiding van krantenbericht ‘Kans op doorstart Zalco bijna verkeken’(20 april)

-          Meer informatie over de stand van zaken bij het meten van actuele grondwaterstanden is gewenst(29 mei)

NIEUWSBERICHTEN/PUBLICATIES

Overzicht van nieuwsberichten en publicaties sinds 10 juni 2010:

-          CDA met 21 Tweede Kamerleden verder; 3064 voorkeursstemmen in Zeeland(10 juni)

-          Meer transparantie voor je drinkwaterrekening(30 juni)

-          Tweede Kamer tot dinsdag 7 september met zomerreces(12 augustus)

-          Bezwaren tegen gedoogsteun PVV worden nu serieus genomen(2 september)

-          Onderhandelingen VVD-CDA kabinet met gedoogsteun PVV worden voortgezet(7 september)

-          PVV brengt Zeeuws Kamerlid Ad Koppejan in gewetensnood(9 september)

-          Nieuwsbrief(21 september)

-          Profiel in de NRC; Bevlogen christen, dwarse CDA’er(28 september)

-          Portretten in de Volkskrant, NRC, PZC, De Pers en Vrij Nederland(29 september)

-          Toespraak op CDA Formatiecongres 2 oktober in Arnhem(2 oktober)

-          Eenheid in verscheidenheid; kritische steun voor nieuwe kabinet(5 oktober)

-          Spreekverbod opgelegd?(7 oktober)

-          Eerste schriftelijke vragen aan nieuw kabinet over dreigende ontpoldering Zuidoord(15 oktober)

-          “Geluk op Leeftijd”, toespraak op PCOB Zeeland Jubileumfeest(16 oktober)

-          Nationaal Schoolontbijt in de Tweede Kamer(3 november)

-          Vragen gesteld over in rekening brengen van 39 euro voor extra douchebeurt(5 november)

-          Vragen over milieuvergunning dioxine uitstoot Thermphos(17 november)

-          Soms blijkt ruzie goed voor je huwelijk(20 november)

-          Twee moties Koppejan c.s. aangenomen(23 november)

-          Vragen over de calamiteiten in de Vlaketunnel als gevolg van omhoogkomend wegdek(3 december)

-          Ad Koppejan: ‘CDA maakt moeilijkste periode uit haar geschiedenis mee’(4 december)

-          Ad Koppejan nog steeds gelukkig in de politiek(18 december)

-          De beste wensen voor 2011, tijd voor een fris geluid!(30 december)

-          Vragen gesteld over dreigende ontpoldering van polder Zuidoord en Albrandswaard(12 januari)

-          Duidelijkheid gewenst over inzet Anti-hagelkanon(18 januari)

-          Wettelijk minimumloon moet onverkort gehandhaafd blijven(20 januari)

-          Kustversterkingsproject m.b.v. “Zandmotor” mag niet gehinderd worden door natuurregelgeving(27 januari)

-          Versterkt toezicht van de Tweede Kamer op uitvoering dijkversterkingsprogramma(27 januari)

-          Enorme erfpachtverhogingen door Waterschap voor bewoners in Zoutelande(16 februari)

-          Zorgen over toegankelijkheid van de havens van Stellendam(23 februari)

-          Aanleg nieuwe natte natuur in Groningen ongewenst(23 februari)

-          Geen natte natuur bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld als agrarisch natuurbeheer ook mogelijk is(28 februari)

-          Steun gevraagd voor stadslandbouw in plaats van natte natuur in de Albrandswaard(1 maart)

-          Hoogste tijd voor discussie over koers en visie van het CDA(3 maart)

-          ‘Zeg geen sorry voor kritiek op Wilders’(4 maart)

-          ‘Durf eens een zwart schaap te zijn’(12 maart)

-          Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op politieke en maatschappelijke agenda(16 maart)

-          3 maanden vangstverbod uit Nederlandse Aalbeheerplan dient aangepast te worden(16 maart)

-          Vragen gesteld over incidenten in de kerncentrale van Borssele(26 maart)

-          Omslag naar duurzame energie bespoedigen(31 maart)

-          Overheidsgeld naar sectoren waar bedrijven mee willen investeren(1 april)

-          ‘De luiken moeten open’(2 april)

-          CDA: Geen 19% BTW op voedsel(19 april)

-          Kamerdebat over gevolgen aanhoudende droogte en dreigende doorbraken veendijken(24 mei)

-          Vragen gesteld over te snel onder water zetten Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld(26 mei)

-          CDA Kamerlid Ad Koppejan verzet zich tegen ontpoldering van de Hedwigepolder: ‘Het was gewoon niet zo’n goed besluit’(6 juni)

-          Kamer eist hardere aanpak gemeenten die tekort schieten in legionellabestrijding natte koeltorens(7 juni)

-          Geen ontpoldering Hedwigepolder; kabinet kiest voor alternatief(17 juni)

-          CDA roept Bleker op actie te ondernemen tegen Greenpeace actie op Klaverbank(21 juni)

-          Waterschappen houden, onder supervisie van de Kamer, de bevoegdheid om onderling de kosten van waterveiligheid te wijzigen(29 juni)

-          Doorbraak in samenwerking regio’s en bedrijfsleven(29 juni)

-          Banken mogen geldkraan voor bedrijfsleven niet dichtdraaien(9 augustus)

-          Scherp CDA haalt resultaat binnen!(30 augustus)

-          Maar wie zal er vandaag spreken over het geluk?(21 september)

-          Meedoen of meelopen?(12 oktober)

-          Samenwerking PVV valt Koppejan zwaar(14 oktober)

-          CDA: Middelburg ook concentratieplek voor rijksoverheidsdiensten(18 oktober)

-          Partij moet aansluiten bij bevolking(1 november)

-          Dinsdag bleek ineens mogelijk wat donderdag nog ondenkbaar leek(2 november)

-          ‘Minister moet ongezien kunnen beslissen’(3 november)

-          Mauro(5 november)

-          ‘De financiële crisis is voornamelijk een morele crisis’(24 november)

-          Zwarte band karate behaald bij de KBN(11 december)

-          Privé gaat het goed, politiek kan het beter(14 december)

-          Vragen gesteld over faillissement aluminiumfabriek ZALCO(14 december)

-          Moties ter ondersteuning visserijsector over zeedagen en vangsthoeveelheden aangenomen(14 december)

-          Onverschilligheid vormt de grootste bedreiging voor onze democratie(15 december)

-          Kerstgroet Ad Koppejan(23 december)

-          ‘Geringe invloed CDA dissidenten’(27 december)

-          Koppejan neemt rapport duurzame visserij in ontvangst(11 januari 2012)

-          MKB ondernemers moeten makkelijker overheidsopdrachten verwerven en overheden dienen te besparen met professioneler inkoopbeleid(1 februari)

-          Gesprekken Tweede Kamer met directie en OR NedCar, Provincie Limburg en bewindslieden Verhagen en Kamp over toekomst NedCar(7 februari)

-          Alles op alles zetten voor overname NedCar(15 februari)

-          In debat over 24-uurseconomie bij het CDA Aalsmeer(29 februari)

-          Terughoudendheid t.a.v. zondagopenstelling ten bate van positie werknemer en MKB’er(12 maart)

-          ‘Economische groei moet van de ondernemers komen’(14 maart)

-          ‘Werkgroep motorvermogen garnalenvisserij moet breder evalueren’(15 maart)

-          ‘Hedwige mag niet meer kosten’(21 maart)

-          Koppejan: Versterk toezicht op Postmarkt(21 maart)

-          CDA-Tweede Kamerlid Koppejan: We zijn vrij in Christus(29 maart)

-          Geert Wilders sucht das nächste Schlachtfeld(29 maart)

-          Ad Koppejan: Deze CDA’er geeft geen land terug aan de zee(3 april)

-          Koppejan wil onderzoek naar postbezorging op maandag(4 april)

-          Koppejan wenst reactie kabinet op problemen met Vodafone en een debat(4 april)

-          CDA pakt spookfacturen aan(11 april)

-          Kabinetsbesluit Westerschelde; grootste deel Hedwigepolder blijft behouden. Dat is winst!(13 april)

-          Koppejan stelt vragen n.a.v. bericht ‘Kans op doorstart Zalco bijna verkeken’(18 april)

-          Kamer dient nu definitief besluit te nemen over behoud Hedwigepolder(19 april)

-          Poldermeester(23 april)

-          ‘Ik wil het zo goed mogelijk afsluiten’(23 april)

-          ‘Niet zeuren maar aanpakken’: De politiek moet zoveel mogelijk blijven doen wat nodig is voor economie en ondernemers(25 april)

-          Nieuwsbrief(28 april)

-          Nieuwe Facebookpagina Ad Koppejan(7 mei)

-          Ad Koppejan over samenwerking PVV: ‘Het doet pijn erover te praten’(14 mei)

-          CDA blijft tegen geheel onder water zetten Hedwigepolder(16 mei)

-          ‘Oude’ Facebookpagina Ad Koppejan sluit definitief op 8 juni(4 juni)

-          Antwoorden op vragen Koppejan over Zalco(4 juni)

-          Ad Koppejan dient twee moties in tijdens AO Visserijraad(6 juni)

-          ‘Hoezo een loser bij compromis?’(8 juni)

-          Geen kandidaat meer voor komende Tweede Kamerverkiezingen(12 juni)

-          Kredietunies als antwoord op banken die hun nutsfunctie richting MKB-bedrijven verzaken(13 juni)

-          Eruit! – Erin?(13 juni)

-          Koppejan (CDA): Plaats negentien niet overtuigend(13 juni)

-          Er is leven na de politiek(13 juni)

-          ‘Ad Koppejan, burgemeester in een oorlogstijd die uitbleef’(20 juni)

-          Ad Koppejan: ‘Het heeft mij wel pijn gedaan’(28 juni)

-          CDA komt met vijf puntenplan voor vermindering regeldruk ondernemers(28 juni)

INITIATIEFNOTA

- Spookfacturen en Acquisitiefraude(11 april)

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.