Bericht

17-09-2012Resultaten Kamerlidmaatschap Ad Koppejan van 30 november 2006 tot en met 20 september 2012

Overzicht van mijn resultaten, waaronder aangenomen amendementen en moties, op de onderwerpen waarvoor ik woordvoerder was als Tweede Kamerlid.

Resultaten Kamerlidmaatschap Ad Koppejan van 30 november 2006 tot en met 20 september 2012

Geachte Lezer,

Hier vindt u een overzicht van mijn resultaten, waaronder aangenomen amendementen, gestelde schriftelijke vragen en moties, op de onderwerpen waarvoor ik woordvoerder was als Tweede Kamerlid.
Er wordt in dit overzicht een onderscheid gemaakt tussen mijn eerste periode in de Tweede Kamer (november 2006 – juni 2010) en de tweede periode (juni 2010 – september 2012)
De inzet bij diverse interne, binnen de fractie gevoerde discussies zoals over de gedoogconstructie met de PVV, de kwestie Mauro, de Huishoudinkomenstoets en de daarbij behaalde resultaten zijn buiten dit overzicht gehouden.

Daar waar er gesproken wordt over ingediende moties of amendementen, zijn deze allemaal aangenomen in de Tweede Kamer. De meeste moties en amendementen zijn ingediend samen met collega’s van andere partijen. In veel gevallen ben ik hierbij de eerste indiener. Het overzicht en de teksten van alle aangenomen amendementen, gestelde schriftelijke vragen en moties kunt u elders op de website vinden.

 

Economie, ondernemerschap, innovatie:

-  Initiatief (amendement en motie) om nieuwe vormen van kredietverlening richting MKB en kleine ondernemers mogelijk te maken; crowdfunding, kredietunies. (3 november 2011)

-  Aandacht gevraagd voor kredietverlening aan MKB; de minister heeft de kredietverlening extra ondersteund. Zo zal het garantiebudget voor de Borgstelling Midden Klein Bedrijf (BMKB) voor dit jaar verhoogt worden van 765 miljoen euro naar 1 miljard euro. Daarnaast heeft het kabinet besloten om het instrument Garantie Ondernemingsfinanciering te verlengen met vooralsnog een jaar. (30 augustus 2011)

-  Initiatiefnota m.b.t. bestrijding spookfacturen en acquisitiefraude. (12 april 2012)

-  Nieuwe aanbestedingswet behandeld waarmee het voor ondernemers, met name in het MKB,  makkelijker gemaakt wordt om overheidsopdrachten te verwerven. (2 februari 2012)   Via gerichter beleid en een meer professionele inkoop dienen er substantiële overheidsbesparingen in Nederland gerealiseerd te worden. (motie ingediend op 2 februari 2012)

-  Betrek de kracht van de regio bij het oprichten van ondernemingspleinen/Kamer van Koophandels nieuwe stijl (motie ingediend bij begroting EL&I op 3 november 2011)

-  Meer transparantie en informatie gewenst over besteding innovatiegelden/subsidies van de overheid zoals dat in de VS al gebeurd. (motie ingediend bij begroting EL&I op 3 november 2011)

-  Inzet voor diverse bedrijven en ondernemers die slachtoffer worden van economische crisis, zoals Zalco, Nedcar, scheepswerf Grave, etc.

-  Samen met Pieter Omtzigt, verzet tegen het idee van staatssecretaris Weekers om de BTW op voedsel te verhogen van 6% naar 19% en daarmee onder andere het toptarief in de inkomstenbelasting naar 50% te verlagen. (19 april 2011)

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

-  Op diverse momenten aandacht gevraagd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voldoen aan criteria voor duurzaamheid en MVO dienen mee te wegen in het kader van het topsectorenbeleid en innovatiecontracten. (motie ingediend op 3 november 2011)

-  Het opnemen van het criterium «social return» bij overheidsaanbestedingen waardoor (kwetsbare) groepen die een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt, meer aan het werk geholpen worden. (motie ingediend op 25 april 2012)

-  Regering verzocht om in kaart te brengen welke obstakels energiebedrijven ervaren en hoe deze weggenomen kunnen worden bij meer transpartie t.a.v. de herkomst van steenkolen. (motie ingediend op 25 april 2012)

 

Visserij:

-  Inzet voor duurzame visserij, het stimuleren van MSC certificering van diverse visserijen middels overheidssubsidies. Daarvoor heb ik amendementen ingediend tijdens de diverse begrotingsbehandelingen waardoor er miljoenen euro’s overheidsgeld beschikbaar zijn gesteld om ook de kleinere visserijbedrijven in staat te stellen om over te gaan tot een meer duurzame visserij. Onderzoek wijst uit dat MSC-beleid succesvol is in haar bijdrage aan duurzame visserij en ontwikkeling van visbestanden.

-  In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de Europese quota’s voor te vangen vis, mij ingezet om daar waar de ontwikkeling van visbestanden dat toelaten, de quota’s te verhogen. Ook verzet tegen korting op zeedagen, in het bijzonder voor duurzaam gevangen schol. (O.a. motie 14 december 2011)

-  Verzet gepleegd tegen een al te rigide Europese discards(bijvangst) verbod/aanlandverplichting. Daartoe heb ik diverse moties ingediend.

-  Vissen op garnalen met te groot motorvermogen effectief aanpakken. (motie ingediend op 15 maart 2012)

-  Staatssecretaris Bleker opgeroepen actie te ondernemen tegen Greenpeace actie op Klaverbank waar men zware stenen heeft gedumpt op het Nederlandse deel van de Noordzee om visserij te belemmeren. (21 juni 2011)

-  Zorgen over toegankelijkheid van de havens van Stellendam. Schriftelijke vragen gesteld aan bewindslieden van I&M en de staatssecretaris van EL&I over opslibbing in Slijkgat waardoor vissersschepen de haven moeilijker kunnen bereiken. (23 februari 2011)

November 2006 – juni 2010

-  Het gebruik van duurzaamheidkeurmerken en certificering van duurzame visserij bevorderd door daar middels amendementen en moties, overheidssubsidie voor beschikbaar te stellen. Naast het bevorderen van duurzame visserij wordt hiermee ook de Nederlandse concurrentiepositie met betrekking tot vers gevangen vis en kweekvis versterkt.

-  Aandacht gevraagd voor oneerlijke concurrentie doordat ingevroren importvis als verse vis verkocht wordt.

-  Verzet aangetekend tegen beperkingen in de Nederlandse mededingingswetgeving ten aanzien van duurzaam gevangen vis en een redelijke prijs voor vers gevangen vis en schelpdieren.

-  Het initiatief genomen tot het opzetten van een visserij kenniscentrum/blue port als vervolg op het Visserij Innovatie Platform.

-  Middels amendementen geld vrij gemaakt voor aalvissers die getroffen werden door een vangstverbod van drie maanden.

-  Mij sterk gemaakt voor behoud van de Nederlandse mosselsector door mosselzaadvisserij op de Wadden mogelijk te blijven maken.

-  Mij ingezet voor een proef met het gedoceerd inlaten van zoet voedselrijk water in de Oosterschelde. Dit gebeurd bij de Bergse Diepsluis en de Krammersluizen ter stimulering van zowel natuur als visserij.

 

Sportvisserij:

-  Afschaffen van de verplichting om het visboekje bij de hand te moeten hebben.

-  Standaard bij het ontwerp van waterstaatkundige werken(dijken, gemalen, sluizen, etc), in overleg met direct betrokkenen (lokale overheden, organisaties voor sportvisserij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te betrekken. Deze motie is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling (Wetgevings Overleg) Visserij op 8 november, 2010.

November 2006 – juni 2010

-  Een motie ingediend samen met collega Jacobi voor een verbod op beheersvisserij in Nederlandse wateren. Als dit alleen wordt gedaan met als doel om helder water te krijgen.


Recreatie en Toerisme:

-  Initiatief genomen om periodiek een apart AO en rondetafelgesprek te organiseren over het belang van Recreatie en Toerisme voor de Nederlandse economie en het wegnemen van obstakels voor verdere economische ontwikkeling van deze sector.

-  Terugdringen van regelgeving en lange procedures die investeringen in toeristische en recreatieve bedrijven in de weg zitten en soms wel een doorlooptijd van meer dan 10 jaar bezorgen. Op verzoek van het CDA zal de staatssecretaris een pilot organiseren met een regelarme zone waarin geëxperimenteerd kan worden met kortere procedures en minder administratieve lasten.

-  De te hoge toeristenbelasting die in diverse gemeenten wordt geheven is op diverse momenten aangekaart bij de staatssecretaris.

-  De korting op de buitenlandpromotie is gedeeltelijk teruggedraaid middels een motie op 22 december 2011.

 

Postmarkt:

-  In diverse debaten over de postmarkt heb ik mij ingezet voor:

 1. een gelijk speelveld voor alle partijen, bestaande en nieuwe toetreders;
 2. een goede postbezorging;
 3. en sociale arbeidsvoorwaarden met handhaving van het minimumloonprincipe

-  Verder heb ik aangedrongen op versterkt overheidstoezicht op de postmarkt en een onderzoek naar postbezorging op maandag. Ook heb ik een veroordeling uitgesproken over bonussen aan de top van PostNL. (31 maart 2012)

 

Telecommarkt:

-  Initiatief genomen tot een debat over problemen met bereikbaarheid voor Vodafone klanten. (4 april 2012)

 

Water:

-  Stimuleren van publiek-private samenwerken door aangenomen amendement op de Deltawet waardoor er bij nieuwe waterstaatkundige projecten verplicht gekeken moet worden naar mogelijkheden van o.a. energieopwekking, recreatie en toerisme, woningbouw etc. Het bedrijfsleven wordt uitdrukkelijk uitgenodigd hierin mee te doen. (29 juni 2011)

-  Bij de vaststelling van de kosten voor waterveiligheid en de onderlinge verdeling van de lasten ter financiering van de waterveiligheidsopgave, dient de Tweede Kamer altijd het laatste woord te houden in kader van bewaken van de onderlinge solidariteit tussen de verschillende landsdelen. (amendement 20 juni 2011)

-  Legionella bestrijding en waterkwaliteit. Middels motie staatssecretaris opgeroepen om gemeenten die de registratie en het toezicht op natte koeltorens nog steeds niet op orde hebben hier direct op aan te spreken en binnen een week de Kamer per brief te informeren welke gemeenten het hier betreft. (7 juni 2011)

-  Aandacht gevraagd voor gevolgen aanhoudende droogte en dreigende doorbraken veendijken. Veendijk bij Schipluiden vertoonde reeds kleine en grote scheuren. Deze zijn inmiddels gerepareerd. Versterkt toezicht noodzakelijk. (24 mei 2011) Daarnaast versnelde uitvoering maatregelen in kader van droogtebestrijding in ZW Delta in kader van Spoorboek Zoet Water ZW Delta. (30 juni 2011)

-  Versterkt toezicht van de Tweede Kamer op uitvoering dijkversterkingsprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma is groot project geworden. (27 januari 2011)

-  Diverse vragen gesteld over het anti-verdrogingsbeleid dat wel eens gebaseerd zou kunnen zijn op verkeerde aannames hetgeen nog grote gevolgen kan hebben voor zowel het natuurbeleid als de vergoeding richting boeren.

-  Onderzoek bevorderen naar alternatieve strategieën voor verbeteren biologische productiviteit en helderheid binnenwateren. Motie ingediend op 7 juni 2011.

November 2006 – juni 2010

-  Gepleit voor betere en nieuwe normen voor waterveiligheid in verband met klimaatverandering en zeespiegelstijging. In de Waterwet is vastgelegd dat gebreken in de primaire waterkeringen binnen afzienbare tijd worden aangepakt.

-  Middels een motie er voor gezorgd dat de Deltacommissaris aan het werk kan gaan met de uitvoering van de adviezen van de Commissie Veerman.

-  Met een motie laten vastleggen dat het belang van waterveiligheid in het rivierengebied altijd boven Natura 2000 doelstellingen gaat.

-  Met diverse moties mij sterk gemaakt voor kostenbesparing. Onder anderen door samenwerking in de waterketen, een bedrijfmatiger wijze van werken, verplichte prestatievergelijking voor waterschappen, 2% kostenbesparing in de waterketen en tariefregulering voor de drinkwaterbedrijven.

-  Amendementen op de Drinkwaterwet ingediend. Daardoor zijn bepalingen in de Drinkwaterwet zijn opgenomen die de tarieven voor burgers en bedrijven moeten reguleren (kostengeoriënteerd). En de winst/dividend uitkeringen van drinkwaterbedrijven aan provinciale en gemeentelijke aandeelhouders beperken.

-  Aandacht gehad voor waterkwaliteit: middels moties een versnelde aanpak bevorderd van de problemen met de Zuidwestelijke Deltawateren zoals de problematiek van de blauwalg in het Volkerak-Zoommeer, de zandhonger in de Oosterschelde en de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer.

-  Het mogelijk gemaakt om in de zomer meer te kunnen zwemmen in open water. Ik heb een motie ingediend waarin gepleit wordt voor het openstellen van meer zwemwateren in plassen, meren en rivieren in combinatie met stadsstranden.

-  Het dubbel gebruik door gemeenten en industrieën van gezuiverd afvalwater bevorderd middels het afschaffen van een overheidsheffing.

-  Mij ingezet voor waterkwaliteit en gezondheid, intensivering van het toezicht op ‘natte’ koeltorens in Nederland in kader van legionellapreventie.

-  Machtsmisbruik van drinkwaterbedrijven aan de orde gesteld. Denk aan het  opdringen van automatische incasso en het gebruik van drinkwatermeters die niet het daadwerkelijke drinkwatergebruik meten.

-  Diverse voorstellen gedaan die leiden tot financiële en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven (industrie, landbouw, visserij).

-  Aanpassing van de aanbestedingsprocedures van Rijkswaterstaat gerealiseerd middels een motie. Daardoor krijgen mkb-bedrijven gelijke kansen op overheidsopdrachten (voorkomen van bundeling van ‘natte’ en ‘droge’ werkzaamheden tot mega opdrachten die alleen door grote bedrijven uitgevoerd kunnen worden).

-  Mij ingezet om de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water haalbaar en betaalbaar te houden en negatieve effecten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen (geen tweede fijnstof debacle).

-  Mij hard gemaakt voor een evaluatie van alles wat is misgegaan tijdens de laatste waterschapsverkiezingen en voorstellen gedaan ter verbetering.

-  Middels een motie bevordert dat waterveiligheid- en drinkwaterexpertise van Nederlandse overheden en bedrijfsleven nog beter wordt ingezet ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking.

 

Zeeland:

-  Een bijdrage geleverd aan de lobby om de marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen.

-  Middelburg ook concentratieplek voor rijksoverheidsdiensten. Pleidooi op 18 oktober 2011.

-  De inzet en gebruik van hagelkanonnen mogelijk maken. Diverse acties op verschillende momenten.

-  Behoud Hedwigepolder, diverse debatten en moties.

-  Realisatie van Westerschelde Container Terminal mag geen gevaar lopen door alternatieve natuurplannen voor Hedwigepolder. Motie van 30 juni 2011.

-  Bij de vaststelling van de kosten voor waterveiligheid en de onderlinge verdeling van de lasten ter financiering van de waterveiligheidsopgave, dient de Tweede Kamer altijd het laatste woord te houden in kader van bewaken van de onderlinge solidariteit tussen de verschillende landsdelen. (amendement 20 juni 2011)

-  Enorme erfpachtverhogingen door Waterschap voor bewoners in Zoutelande aan de orde gesteld. (16 februari 2011)

-  Inzet voor ontslagen personeel van alluminiumfabriek Zalco. Gezorgd dat minister SZW druk heeft uitgeoefend voor versnelde uitbetaling uitkeringen UWV voor de kerst. (december 2011)

-  Toerisme, diverse initiatieven

-  Visserij, diverse initiatieven

November 2006 – juni 2010

-  Gepleit voor betere en nieuwe normen voor waterveiligheid in verband met klimaatverandering en zeespiegelstijging. In de Waterwet is vastgelegd dat gebreken in de primaire waterkeringen binnen afzienbare tijd worden aangepakt.

-  Bewerkstelligd dat 15 miljoen euro extra rijksgeld beschikbaar is gesteld voor de realisatie van het laatste stukje van de N57 op Walcheren.

-  Op diverse momenten via moties en Kamervragen het behoud van de bereikbaarheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Zeeland aan de orde gesteld.

-  Mij sterk gemaakt voor behoud van een zelfstandige Hogeschool Zeeland.

-  Mij sterk gemaakt voor behoud van de Rechtbank in Middelburg;

-  Mij ingezet voor behoud van het Belastingkantoor in Terneuzen.

-  De combinatie van onderwijs en topsport in Zeeland mogelijk gemaakt door het realiseren van een zogenaamde Lootschool (Scheldemond College in Vlissingen).

-  Mij ingezet voor alternatieven voor ontpoldering, in het bijzonder voor behoud van de Hedwigepolder. Diverse moties ingediend en een interpretatieve verklaring weten af te dwingen als ‘side letter’ bij de Westerscheldeverdragen waardoor er ruimte is geschapen in de tijd voor alternatieven voor ontpoldering.
 
-  Een versnelde aanpak in gang gezet voor de verslechterde toestand van de Zuidwestelijke Deltawateren. Denk hierbij aan problemen met blauwalg in het Krammer Volkerak Zoommeer, de waterkwaliteit van de Grevelingen en de zandhonger in de Oosterschelde hetgeen ten koste gaat van natuur, landbouw, visserij en recreatie en watersporttoerisme.

-  Mij ingezet voor de proef met gedoceerd inlaten van zoet voedselrijk water in de Oosterschelde. Dit gebeurd bij de Bergse Diepsluis en de Krammersluizen ter stimulering van natuur en visserij.

-  Middels diverse moties, mij ingezet voor behoud van de Zeeuwse mosselsector. In speciaal voor de mosselzaadvisserij op de Wadden.

-  Gestreden voor de garantie van goed openbaar vervoer in Zeeland. Ook tijdens periodiek onderhoud van de spoorwegverbinding.

-  Mij sterk gemaakt voor de positie van het overheidsbedrijf Delta ten behoeve van economie en werkgelegenheid in Zeeland.

 

Platteland en polders

-  Diverse moties ingediend voor het behoud van ons agrarisch cultuurlandschap. Geen polders onder water, geen goede landbouwgrond opgeven voor zogenaamde nieuwe (natte) natuur, maar inzetten op agrarisch natuurbeheer. Ik heb gezorgd voor een hoorzitting in de Kamer en voor toezeggingen van de minister wat betreft een evaluatie en beleidswijziging.

-  Diverse moties ingediend m.b.t. terugdraaien van diverse ontpolderingsplannen in heel Nederland. Niet alleen Hedwigepolder tot op heden droog gehouden, maar ook; Zuiderdieppolder (395 ha), Polder Zuidoord (65 ha), Leenherenpolder (188 ha), Noordrand Goeree (58 ha). Samen met de Hedwigepolder is dat bijna 1.000 ha. Verder mij ingezet voor Horstermeerpolder, Albrandswaard, Noordwaard en Groot Mijdrecht. 

 

Sociale Zaken

November 2006 – juni 2010

-  Discussie losgemaakt over de steeds zwakker wordende positie van vakbonden en ondernemingsraden binnen bedrijven. Dit vormt een bedreiging voor de toekomst van ons collectief overlegstelsel.

-  Een motie ingediend waarin de minister opgedragen wordt stevig stelling te nemen in de Europese Raad van Ministers wanneer het gaat om de bescherming van het Nederlandse pensioenstelsel tegen schadelijke bepalingen in voorgestelde Europese richtlijnen.

-  Aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Europese richtlijn Gelijke Behandeling voor de positie van het bijzonder onderwijs en identiteitsgebonden organisaties die diensten aan derden leveren. Daarnaast aandacht gevraagd voor de Amsterdamse trambestuurder die van het GVB geen kruisje meer mocht dragen dat zichtbaar was op zijn uniform.

-  Kafkaiaanse opstelling van het UWV aan de orde gesteld. Dit kwam voor bij de toepassing van regels in kader van Wet Werk en Inkomen(WIA). En bij loondoorbetaling bij ziekte, richting ondernemers die medewerkers met een beperking in dienst hebben.

 

Zeehavens en Zeescheepvaart

November 2006 – juni 2010

-  Een bijdrage geleverd aan de inzet van Nederlandse marine ter bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen aanvallen van piraten.

-  De regering verzocht samenwerking van Nederlandse zeehavens te stimuleren. Dit ter versterking van de Nederlandse concurrentiepositie in de Hamburg – La Havre range.

-  Mij ingezet om te voorkomen dat de tarieven van het loodswezen de concurrentiepositie van Nederlandse zeehavens in gevaar zouden brengen (vooral voor de Noordelijke zeehavens dreigden de tarieven buitensporig te stijgen).

-  Ervoor gepleit op korte termijn een helder toekomstperspectief te bieden aan het Nederlandse loodswezen wat betreft het al dan niet invoeren van marktwerking.

 

Overige activiteiten:

-  Een CDA Theologennetwerk opgezet waar inmiddels meer dan 100 theologen aan verbonden zijn en die inmiddels sinds de oprichting in 2010 al zo’n 7 keer bij elkaar zijn geweest met een gemiddelde opkomst van zo’n 30 personen.

-  Het CDA Ondernemersnetwerk nieuw leven ingeblazen. Inmiddels twee keer bij elkaar gekomen met een opkomst van gemiddeld 25 personen. Komt 2x per jaar bij elkaar.

-  Mede oprichter van de CDA Business Club Zuidwest Nederland met zo’n 25 betalende leden en gemiddelde opkomst van 25 personen per bijeenkomst (4x per jaar).

-  Mede oprichter van Christendemocraat.nl, platform voor inspirerende visies op de samenleving

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.