Bericht

23-11-2010Twee moties Koppejan c.s. aangenomen

Vandaag zijn 2 moties aangenomen; 1 motie om te grote stijgingen van waterheffingen te voorkomen en 1 motie voor voorzieningen sportvissers

Vandaag zijn tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer, twee moties van mij met grote meerderheid aangenomen.

Eén motie heeft betrekking op faciliteiten voor sportvisserij bij dijkversterkingen. De motie verzoekt de regering standaard bij het ontwerp van waterstaatkundige werken, in overleg met direct betrokkenen (lokale overheden, organisaties voor sportvisserij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te betrekken. Deze motie is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling (Wetgevings Overleg) Visserij op 8 november. Voor de volledige tekst van de motie, klik hier.

De andere motie is op 18 november ingediend tijdens de behandeling van de wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet. Deze motie verzoekt de regering voor 1 maart 2011 een bestuursakkoord te sluiten tussen de waterschappen en het Rijk, waarin beide partijen zich verbinden aan de uitvoering van het voorstel Doelmatig Waterbeheer waarin in elk geval concrete afspraken worden gemaakt over:
- het voor burgers en bedrijven lastenneutraal opvangen van de 100 mln. bezuiniging per jaar;
- een jaarlijkse prestatievergelijking van waterschappen waar lasten- en kostenontwikkeling standaard deel van uitmaken;
- overige voorstellen van waterschappen voor een doelmatiger waterbeheer.
Voor de volledige tekst van de motie, klik hier.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.