Bericht

12-01-2011Vragen gesteld over dreigende ontpoldering van polder Zuidoord en Albrandswaard

CDA en VVD hebben via de Commissie EL&I vragen gesteld aan staatssecretaris Bleker

Tijdens de vergadering van de vaste Kamercommissie EL&I heb ik samen met mijn collega Helma Lodders van de VVD, namens de hele commissie een aantal vragen gesteld aan staatssecretaris Bleker.
Als CDA zijn wij tegenstander van gedwongen ontpolderingen en het opofferen van agrarisch cultuurlandschap voor zogenaamde nieuwe natuur. In het regeerakkoord is dan ook de passage opgenomen dat er geen nieuwe besluiten tot ontpoldering komen en dat bestaande plannen worden heroverwogen. Vanuit de Tweede Kamer zien we er nu op toe dat dit beleid nu ook in de provincies wordt uitgevoerd. Berichten uit de polders Zuidoord, Leenherenpolder en Albrandswaard waren voor ons aanleiding om vragen te stellen aan de staatssecretaris. Wij hebben de staatssecretaris gevraagd om ons te informeren over zijn antwoord op de brief van boeren, burgers en buitenlui met hart voor het Buijtenland van Rhoon. Daarnaast hebben wij een aantal vragen gesteld aan de staatssecretaris naar aanleiding van zijn brief over de polder Zuidoord. In mei vorig jaar heb ik nog een werkbezoek gebracht aan de polder Zuidoord, zie de video.

Hieronderder de vragen: 

1. Op welke wijze geeft het kabinet uitwerking aan het regeerakkoord met als uitgangspunt "er komen geen nieuwe besluiten tot ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen’ en het schrappen van robuuste verbindingen"?

2. Mogen wij ervan uit gaan dat onder het gestelde in het regeerakkoord,  bestaande plannen met betrekking tot ontpoldering worden heroverwogen en dat derhalve de ICES – Natte Natuurprojecten zoals Deltanatuur m.b.t. polder Zuidoord hier ook onder vallen? Is de Staatssecretaris bereid om conform eerdere toezeggingen ten aanzien van  ILG middelen, ook de financiering van ICES stop te zetten?

3. Wanneer de staatssecretaris in zijn beantwoording spreekt over medewerking in financiële of andere zin, wat wordt dan met andere zin precies bedoeld?

4. Is de Staatssecretaris bereid alles in het werk te stellen om uitvoering van plannen tegen het regeerakkoord in, naast kennisnemen, te voorkomen?

5. Is de Staatssecretaris bereid om de eerder gemaakte afspraken tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland betreffende Deltanatuur zo aan te passen dat dit de provincie Zuid-Holland de ruimte biedt om aan haar natuurverplichtingen te voldoen zonder dat dit hoeft te leiden tot het onder water zetten van polders zoals de polder Zuidoord, de Leenherenpolder en de Zuiderdieppolders?

6. Op welke wijze kan de Staatssecretaris ondersteuning bieden aan de uitvoering van de met brede steun in de Staten van Zuid-Holland aangenomen motie die het college oproept om maximaal inzet te plegen om met belanghebbenden te komen tot minnelijke verwerving van de gronden en/of afspraken maakt over het realiseren van de natuurontwikkeling door middel van particulier natuurbeheer?

7. Wanneer verwacht de Staatssecretaris helderheid over de inzet van rijksmiddelen voor de EHS en de robuuste verbindingen, als gevolg van de aangekondigde besluitvorming in het regeerakkoord en de herijking van de EHS en het schrappen van de robuuste verbindingen?

 

 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.