Bericht

15-03-2012Werkgroep motorvermorgen garnalenvisserij moet breder evalueren

Motie ingediend bij het VAO Visserij

Vandaag heb ik samen met collega PvdA-Kamerlid Jacobi de volgende motie m.b.t. garnalenvisserij ingediend:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de handhaving van maximaal motorvermogen van 300pk in de garnalenvisserij een complexe materie betreft;

overwegende dat verschillende instrumenten en methodieken zijn beproefd om te komen tot een effectieve handhaving van het motorvermogen, maar dat tot nu toe dit noch in Nederland, noch in andere lidstaten heeft geleid tot een afdoende bruikbare en betrouwbare controlesystematiek;

constaterende dat de voor 1 maart te ontvangen kabinetsreactie waaronder de uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep motorvermogen zoals toegezegd tijdens het overleg van 15 februari 2012 tot op heden nog niet door de Kamer ontvangen is;

van mening dat het gewenst is dat de werkgroep motorvermogen nader onderzoek doet naar alle mogelijke systematieken tot handhaving van het motorvermogen, waaronder de blackbox;

roept de regering op om de werkgroep motorvermogen ook de bestaande ontwikkelingen, zoals blackbox, te laten evalueren en daarbij de mogelijkheden te onderzoeken tot een spoedige brede invoering daarvan binnen een wettelijk kader dan wel een privaat arrangement;

verzoekt voorts daarbij ook nadrukkelijk te kijken naar handhaving met NatuurBeschermingswet 1998 vergunningen;

verzoekt de regering voor het zomerreces de Kamer te informeren over het eindrapport van de werkgroep motorvermogen en in de bijbehorende kabinetsreactie te komen met concrete voorstellen;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Koppejan
Jacobi

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.