Mijn CV

Ondernemer met het bedrijf Swinth en oud Tweede Kamerlid

PERSOONS- EN NAW-GEGEVENS

Achternaam: Koppejan
Voornaam: Adriaan Jacobus (roepnaam Ad)
Geboorteplaats en datum: Zoutelande, 2 oktober 1962
Woon- en werkplaats: Zoutelande / Den Haag
61, 4374 EL Zoutelande
Sumatrastraat 233, 2585 CR Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 4060274 / +31 (0)118 561454
Mobiel: +31 (0)6 18305900
E-mail: ad.koppejan<<>>swinth.nl
Web: www.swinth.nl
Twitter: @SwinthNL en @adkoppejan
Linked in: Ad Koppejan
Facebook: Ad Koppejan
Burgerlijke staat: getrouwd met Annemiek Koppejan-Elsen, drie kinderen; Sophie(14), Iris(12) en Coen(8)
Religie: christen, belijdend lid van de PKN-gemeente in Zoutelande

PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN BEKWAAMHEDEN

• Doel- en resultaatgericht leiderschap
• Communicatief
• Creatief; wordt geprikkeld door nieuwe technische mogelijkheden om deze om te zetten in  maatschappelijke- en bedrijfsmatige toepassingen en innovaties.
• Gedreven, sterk zelfsturend, hoge mate van zelfkennis, integer en stressbestendig.
• Teamspeler; werkt graag samen met anderen die elkaar aanvullen en versterken.
• Niet bang om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het gaat altijd om de inhoud en niet om het spel.
• Bruggenbouwer/verbinder; gaat als het nodig is, het conflict niet uit de weg maar wil er uiteindelijk wel altijd samen uit komen.

ACHTERGROND

Opleiding

- Diverse media- en presentatie trainingen (2006 – 2012)
- Engels, Talen instituut Regina Coeli (zomer 2009)

- Marketing (master), Tilburg Institute for Advanced Studies in Management (1997 – 1998)
- Politicologie (doctoraal), Vrije Universiteit te Amsterdam (1983 – 1990)

- HAVO en VWO, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg (1979 – 1983)
- MAVO, Ds. B Smythegelt MAVO te Middelburg (1975 – 1979)

Talen
Nederlands; uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
Engels; goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
Duits; redelijke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
 
Loopbaan

> Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA (november 2006 – september 2012)

Lid van de Vaste Kamercommissies:
- Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2010 – september 2012)
- Infrastructuur en Milieu en daarvoor VROM en V&W (2006 – augustus 2011)
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2006 – 2010)

Woordvoerderschappen:
 Economische Zaken
 Bedrijfsleven
 MKB
 Innovatie
 Internationale handel
 Regionale economische ontwikkeling
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 Recreatie en Toerisme
 Visserij
 Telecom en internet
 Postmarkt
 Water, ruimte voor de rivier en waterveiligheid (2006 – september 2011)
 Westerschelde verdragen
 Waterkwaliteit, drinkwaterwet (2006 – september 2011)
 Zeehavens en Zeetransport (2008 – september 2011)
 Arbeidsverhoudingen (2006 – september 2010)
 Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden (2006 – september 2010)
 Medezeggenschap (2006 – september 2010)
 Gelijke beloning (2006 – september 2010)
 Europese Sociale Raad (2006 – september 2010)

In de rubriek Resultaten, vindt u een overzicht van de belangrijkste door Ad Koppejan behaalde resultaten in de periode 2006 – 2012 en de ingediende en aangenomen amendementen(21) en moties(99).

> Ondernemer/directeur van de bedrijven Swinth en E-Grant in Amsterdam (1999 – 2006)

Deze bedrijven hielden zich bezig met project management en -ontwikkeling van internetprojecten. Voor de rijksoverheid en in opdracht van ICTU is door E-Grant onder andere het Overheidsloket op Overheid.nl gerealiseerd. In totaal ging het hier om de inventarisatie, beschrijving, digitale ontsluiting en het beheer van meer dan 2.000 overheidsproducten en diensten voor burgers en bedrijven. Nadat deze opdracht met succes was afgerond werd ook de opdracht gegund om de digitale overheidsloketten te realiseren voor provincies en waterschappen. Gemeenten als de gemeente Amsterdam waren jarenlang klant van E-Grant. In 2006, gelijktijdig met de verkiezing van Ad Koppejan als lid van de Tweede Kamer, is het bedrijf E-Grant overgenomen door SDU. 

> Projectleider en later hoofd van de afdeling Communicatie van Haven Amsterdam, destijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (1995 - 1999)

Belangrijke resultaten waren onder andere het opzetten van een afdeling Communicatie voor het Havenbedrijf. Ook is in die periode een bijdrage geleverd aan de online marketing van Haven Amsterdam, o.a. door de realisatie van een voor die tijd zeer moderne en interactieve website. Daarnaast had Ad Koppejan in het MT van het Havenbedrijf een belangrijke adviserende rol t.a.v. de vraag hoe om te gaan met het politiek bestuurlijke krachtenveld rond projecten als de aanleg van de Afrikahaven, de containerterminal Amsterdam en de Passagiers Terminal Amsterdam.

> Projectmedewerker bij de vakcentrale CNV en later vakbondsbestuurder bij de Vervoersbond CNV, nu opgegaan in CNV Vakgenoten (1991 - 1995)

Als projectmedewerker heeft Ad Koppejan beleid helpen ontwikkelen en uitdragen op het gebied van kwaliteit van de arbeid voor de bij de vakcentrale CNV aangesloten  Vervoersbond CNV.
Als vakbondsbestuurder bij de Vervoersbond CNV was Ad Koppejan verantwoordelijk voor de CAO onderhandelingen en het centraal overleg met de directie van de NS in de periode van de verzelfstandiging van deze organisatie. In deze periode zijn er goede overeenkomsten en CAO’s afgesloten tussen vakbonden en NS directie.

> Landelijk voorzitter van het Christen Democratisch Jongeren Appèl (1988 - 1992)

In deze periode is het CDJA gegroeid van ca. 2.000 leden naar ruim 3.000 leden. In 1998 werd Ad Koppejan met meer dan 90% van de stemmen herkozen. De bekendheid, het profiel, het aantal activiteiten en het gezag van het CDJA is in die tijd sterk toegenomen. Deze periode heeft naast veel politieke vriendschappen, ook een uitgebreid politiek- en bestuurlijk netwerk opgeleverd.

> Dienstplichtig militair met als eindfunctie 1e luitenant (1990 - 1991)

Naast orde en discipline, veel geleerd tijdens de militaire diensttijd en de officiers opleiding voor reserve officier Cavalerie. Onder meer ervaring opgedaan op het gebied van samenwerking, werken onder stressvolle omstandigheden, kameraadschap en doorzettingsvermogen. Nog steeds komt de lichting 90/4 jaarlijks bijeen om met elkaar goede herinneringen op te halen.

> Persoonlijk medewerker CDA-Tweede-Kamerlid Johan de Leeuw (1986 - 1988)

Deze periode was de eerste echte kennismaking met het politieke bedrijf in de Tweede Kamer. De werkzaamheden bestonden uit het ondersteunen van het Kamerlid De Leeuw bij zijn inbrengen op het gebied van Sociale Zaken en Landbouw, het schrijven van speeches en het beantwoorden van vragen van burgers. Met name behandeling van de toen nieuwe arbeidsomstandighedenwet was in die periode een belangrijk wetgevingstraject.

OVERIG

Nevenactiviteiten

o Voorzitter van de jury voor de uitreiking van de MSC Duurzame Vangst Prijs
o Voorzitter van het Comité van aanbeveling van de stichting voor stimulering van topsport judo voor jongeren in Zeeland (2010 – heden)
o Voorzitter van de Stichting Veere 1809 (2008 – 2009)
o Oprichter en lid van het bestuur van de CDA Business Club Zuidwest Nederland (2009 – heden)
o Oprichter en contactpersoon vanuit de CDA Tweede Kamerfractie van het CDA Theologen Netwerk (2010 – 2012)
o Adviseur van het Algemeen Bestuur van het CDA Zeeland (2006 – 2012)
o Lid van de karateverenigingen Zanshin in Vlissingen, Harmonie in Den Haag en Traditionele Shotokan Club Amsterdam. In het bezit van een 1e dan(zwarte band) bij de Japan Karate Association en een 1e dan (zwarte band) bij de Karate Bond Nederland.

Persoonlijke interesses

: Lezen
: Reizen
: Cultuur
: Geschiedenis
: Sport
: Filmen en fotografie
: Internet

 

 

Voorzitter CDJA
1e Luitenant bij de Landmacht
Student Politicologie