Water

Vanuit de CDA-fractie zet ik mij in voor waterveiligheid, de waterkwaliteit van meren en rivieren en de kwaliteit van het drinkwater. Met ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en zeespiegelstijging, een zeer relevant en actueel onderwerp.  

De afgelopen jaren heb ik:

 • Gepleit voor betere normen voor waterveiligheid in het kader van klimaatverandering en zeespiegelstijging. In de Waterwet is vastgelegd dat gebreken in de primaire waterkeringen binnen afzienbare tijd worden aangepakt;
 • Gezorgd dat er op korte termijn een Deltacommissaris aan het werk kan gaan met de uitvoering van de adviezen van de Commissie Veerman;
 • Mets een motie laten vastleggen dat het belang van waterveiligheid in het rivierengebied altijd boven Natura 2000 doelstellingen gaat;
 • Mij sterk gemaakt voor kostenbesparing. Onderanderen door: samenwerking in de waterketen, een bedrijfmatiger wijze van werken, verplichte prestatievergelijking voor waterschappen, 2% kostenbesparing in de waterketen en tariefregulering voor de drinkwaterbedrijven;
 • Amendementen op de Drinkwaterwet ingediend. Daardoor zijn bepalingen in de Drinkwaterwet zijn opgenomen die de tarieven voor burgers en bedrijven moeten reguleren (kostengeoriënteerd). En de winst/dividend uitkeringen van drinkwaterbedrijven aan provinciale en gemeentelijke aandeelhouders beperken;
 • Aandacht gehad voor waterkwaliteit: middels moties een versnelde aanpak bevorderd van de problemen met de Zuidwestelijke Deltawateren zoals de problematiek van de blauwalg in het Volkerak-Zoommeer, de zandhonger in de Oosterschelde en de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. 
 • Het mogelijk gemaakt om in de zomer meer te kunnen zwemmen in open water. Ik heb een motie ingediend waarin gepleit wordt voor het openstellen van meer zwemwateren in plassen, meren en rivieren in combinatie met stadsstranden.
 • Het dubbel gebruik door gemeenten en industrieën van gezuiverd afvalwater bevorderd middels het afschaffen van een overheidsheffing.
 • Mij ingezet voor waterkwaliteit en gezondheid, intensivering van het toezicht op ‘natte’ koeltorens in Nederland in kader van legionellapreventie;
 • Machtsmisbruik van drinkwaterbedrijven aan de orde gesteld. Denk aan het  opdringen van automatische incasso en het gebruik van drinkwatermeters die niet het daadwerkelijke drinkwatergebruik meten;
 • Diverse voorstellen gedaan die leiden tot financiële en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven (industrie, landbouw, visserij);
 • Aanpassing van de aanbestedingsprocedures van Rijkswaterstaat gerealiseerd. Daardoor krijgen mkb-bedrijven gelijke kansen op overheidsopdrachten (voorkomen van bundeling van ‘natte’ en ‘droge’ werkzaamheden tot mega opdrachten die alleen door grote bedrijven uitgevoerd kunnen worden);
 • Mij ingezet om de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water haalbaar en betaalbaar te houden en negatieve effecten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen (geen tweede fijnstof debacle);
 • Mij hard gemaakt voor evaluatie van alles wat is misgegaan tijdens de laatste waterschapsverkiezingen en voorstellen ter verbetering;
 • De inzet bevorderd van waterveiligheid- en drinkwaterexpertise van Nederlandse overheden en bedrijfsleven ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking.