Behoud agrarisch cultuurlandschap (geen polders onder water)

Flash is required!

Nederland is een land van polders, dijken en sloten. Door inpolderingen is het huidige Nederland in de afgelopen eeuwen stukje bij beetje tot stand gekomen. Daardoor hebben we in Nederland zo’n karakteristiek polderlandschap. Veel Nederlanders leven al van generatie op generatie in deze polders. Veel boeren hebben er hun bedrijf. Nederlanders zijn gelukkig in hun polders.

Ik vind dan ook dat we zuinig moeten omgaan met onze Nederlandse polders. En de goede landbouwgrond en het karakteristieke agrarische cultuurlandschap dat daar bij hoort. Helaas denkt niet iedereen er zo over. Er zijn plannen waarin wordt voorgesteld om polders terug te geven aan de natuur. Akkers en weilanden moeten hierin plaatsmaken voor zogenaamde "nieuwe (natte) natuur". Men spreekt dan over plas/dras, moeras- of getijdenatuur. In het kader van Natura 2000 zouden we weer terug moeten keren naar de natuur van 100 jaar geleden. Alsof het toen zoveel beter was in Nederland! En bovendien gaan ze er aan voorbij dat de natuur zich steeds ontwikkeld als gevolg van klimaatverandering en ingrijpen van de mens. 

Ik heb mij in de afgelopen jaren in de Tweede Kamer sterk verzet tegen dit type plannenmakerij. De meeste aandacht trok het verzet tegen het ontpolderen van de Hedwigepolder in Zeeuws Vlaanderen. Voor Zeeuwen speelt in deze discussie ook nog de eeuwenlange strijd tegen het wassende water. Ondanks mijn tegenstem tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer toch anders beslist.
Deze slag heb ik verloren. Maar ik zal mij de komende jaren blijven verzetten tegen plannen waarin mooie polders en goede landbouwgrond worden opgeofferd voor zogenaamde "nieuwe (natte) natuur". Niet alleen polders in Zeeland, maar overal in Nederland. Want er bestaan plannen om polders in heel Nederland, geheel of gedeeltelijk onder water te zetten.

Ik verzet mij daar tegen omdat bewoners van deze polders niet zitten te wachten op deze vorm van natuur. Het maakt Nederland er vaak niet mooier op en het leven naast een moeras is met name in de zomerperiode geen pretje. In het kader van natuurbeleid zoals de Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 is het ook helemaal niet nodig. Op mijn initiatief is er in de afgelopen periode in de Tweede Kamer een hoorzitting met deskundigen georganiseerd. Daaruit bleek dat de na te streven natuur- en biodiversiteitsdoelstellingen, ook prima behaald kunnen worden met agrarisch natuurbeheer. Dan kunnen onze polders in tact blijven.

De komende jaren ga ik in Den Haag voor:

  • Behoud van de Nederlandse polders, geen goede landbouwgrond opofferen voor zogenaamde nieuwe natuur;
  • Agrarisch natuurbeheer, boeren en particulieren als natuurbeheerders;
  • Het realiseren van natuuropgaven door de combinatie wonen, natuur, landbouw, water, landschap en recreatie.