Gezonde deltawateren voor natuur en waterrecreatie

Flash is required!

De Deltawerken uit de vorige eeuw hebben ons meer veiligheid gebracht. Nu, vele tientallen jaren later, blijkt dat het afsluiten van de Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvliet negatieve gevolgen heeft gehad voor natuur en milieu. In de stilstaande, zoete of zoute wateren die zo ontstonden, is de kwaliteit van het water sterk achteruit gegaan. Het Volkerak-Zoommeer heeft problemen met blauwalgen, stankoverlast, vissterfte. En er zijn momenten dat er onvoldoende water is dat geschikt is voor beregening. In de Oosterschelde, waar de getijdenritme behouden bleven, zijn intergetijdengebieden verdwenen. Door erosie van de zandplaten, de zogeheten 'zandhonger'.

Dit alles heeft niet alleen negatieve gevolgen voor natuur en milieu. Maar ook voor recreatie, visserij en landbouw. Dat was voor mij reden om in de afgelopen periode twee moties ('Herstel ZW Deltawateren' en 'Zandhonger') en een amendement in te dienen. Om zo te zorgen dat deze problemen versneld worden aangepakt. Dat is gelukt. Door mijn amendement is geld beschikbaar gesteld. Met dat geld heeft een projectbureau het Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 - 2015+ kunnen ontwerpen.

Dit programma geeft verschillende oplossingen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Zuidwestelijke Deltawateren. En dat is goed voor de natuur, de visserij en de watersport recreatie. Bovendien zorgt groei van de watersportsector op haar beurt weer voor werkgelegenheidsgroei. Daarom wil ik mij als Tweede Kamerlid, de komende jaren inzetten voor een voortvarende uitvoering van dit programma voor het weer gezondmaken van de Zuidwestelijke Deltawateren.