Meer inkomstbronnen voor boeren

Flash is required!

Het belang van de land- en tuinbouw sector.
De land- en tuinbouw is een onmisbare sector voor onze economie, voedselvoorziening en beheer en leefbaarheid van het platteland. Er is geen leefbaar en vitaal platteland denkbaar zonder gezonde boerenbedrijven. Zij zijn de cultuurdragers van het platteland. Daarom wil ik werken aan het verbeteren van de positie van boeren en tuinders. In de hele keten: van oogst of slacht, totdat het product in de schappen ligt. 

Betere positie door krachtenbundeling.
De economische positie van boeren moet versterkt worden. Boeren krijgen lang niet altijd een eerlijke prijs voor hun product. Dat kan verbeterd worden door hen meer mogelijkheden te bieden om hun krachten te bundelen. Dan staan ze sterker en kunnen ze goede prijs voor hun product af dwingen. De nationale en internationale mededingingswetgeving moet daarvoor meer ruimte bieden.  

Betere positie door meer inkomstenbronnen. 
De economische positie van boeren op het platteland kan ook nog op een andere manier verbeterd worden. We kunnen boeren meer ruimte geven om ook met andere activiteiten geld te verdienen. Meer mogelijkheden om activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme, zorg, energie opwekking en natuurbeheer te ontplooien. 

Met deze maatregelen worden Nederlandse boeren minder afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldvoedsel markt. Daardoor kan een deel van de boeren zich richten op productie van streekproducten. En op het leefbaar en mooi houden van ons platteland. Andere boeren hebben dan meer ruimte om zich te richten op de productie voor de wereldmarkt.

Voor deze maatregelen wil ik me de komende jaren inzetten. Zodat de positie van boeren sterker wordt en het platteland leefbaar en vitaal blijft.

Alt
Oogsten in Zeeuws Vlaanderen
De Groningse graanrepubliek