Bericht

07-06-2011Kamer eist hardere aanpak gemeenten die tekortschieten in legionellabestrijding natte koeltorens

In debat waterkwaliteit moties ingediend m.b.t. legionella bestrijding en waterkwaliteit. Staatssecretaris en Kamer verschillen van mening over publiceren namen van gemeenten die zaken niet op orde hebben.

Vandaag heb ik in het debat over waterkwaliteit, 2 moties ingediend. Samen met VVD en PvdA heb ik een motie ingediend waarin wij de regering verzoeken om de gemeenten die de registratie en het toezicht op natte koeltorens niet op orde hebben, hier direct op aan te spreken en binnen een week de Kamer per brief te informeren welke gemeenten het hier betreft. In het debat bleek staatssecretaris Atsma bezwaren te hebben tegen publicatie van namen van gemeenten die tot op heden in gebreke zijn gebleven in registratie en toezicht van natte koeltorens. De staatssecretaris heeft nog geen compleet overzicht van hoe het met de registratie en het toezicht door gemeenten is gesteld. De meest recente gegevens waarover hij beschikt zijn gebaseerd op een onlangs door de VROM-Inspectie uitgevoerde steekproef onder 40 gemeenten waarvan er 4 nog steeds geen natte koeltorens hadden geregistreerd. Desondanks ontraadde de staatssecretaris een motie van CDA, VVD en PvdA die vraagt om bekendmaking van de namen van deze gemeenten en eventuele andere gemeenten die tekort schieten in het toezicht.

Hieronder de tekst van mijn inbreng en de ingediende moties. 


Voorzitter,

In 2006 heeft een uitbraak van een legionella besmetting vanuit een natte koeltoren in het Amsterdamse Post CS-gebouw 30 slachtoffers gemaakt waarvan 2 dodelijke slachtoffers. Destijds heeft het meer dan een week gekost voordat men de besmettingshaard had gevonden. Dat kwam omdat de gemeentelijke registratie en het toezicht op natte koeltorens niet op orde was. De Kamer heeft sindsdien diverse malen aangedrongen op een betere registratie en toezicht op natte koeltorens door gemeenten. We zijn nu 5 jaar verder en uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat er nog steeds gemeenten zijn die de registratie en het toezicht op natte koeltorens niet op orde hebben. Wij zijn hierdoor geschokt en vinden dit volstrekt onverantwoordelijk gedrag van de desbetreffende gemeenten. Wij verzoeken de staatssecretaris om per direct deze gemeenten hier op aan te spreken en binnen een week de Kamer per brief te informeren welke gemeenten het hier betreft. Wij rekenen er dan op dat onze collega’s in de gemeenteraden hun bestuur hier op zullen aanspreken zodat er nog voor de zomer sprake zal zijn van versterkt toezicht in desbetreffende gemeenten.

Daarom de volgende motie.

De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende, dat legionella besmetting via natte koeltorens een ernstige bedreiging van de volksgezondheid vormt met soms dodelijke afloop;
 
Overwegende dat de kans op legionella besmetting toeneemt bij aanhoudend hogere temperaturen (warme zomer);
 
Overwegende dat sinds de legionella uitbraak bij het Amsterdamse Post CS-gebouw in 2006, de Kamer diverse malen heeft aangedrongen op een betere registratie en toezicht op natte koeltorens;
 
constaterende, dat er nog steeds gemeenten zijn die de registratie en het toezicht op natte koeltorens niet op orde heeft;
 
verzoekt de regering om de gemeenten die de registratie en het toezicht op natte koeltorens nog steeds niet op orde hebben hier direct op aan te spreken en  binnen een week de Kamer per brief te informeren welke gemeenten het hier betreft;
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
Koppejan
Houwers
Jacobi
 

Voorzitter,

Wanneer het gaat om de verbetering van de waterkwaliteit is het van belang om ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die ook kostenbesparend zijn. Bijvoorbeeld ideeën over de voedingstoestand van het Nederlandse oppervlaktewater en de mogelijkheden om door goedkope toevoegingen de nutriëntenbalans te herstellen tot een hoogproductief ecosysteem. In de praktijk stuiten nieuwe ideeën nogal eens op weerstand van gevestigde partijen waaronder ook overheden. Een kabinet dat innovatie hoog in het vaandel heeft moet dat niet willen. Daarom de volgende motie.

De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende, dat troebel water en een lage visstand sinds decennia een groot probleem vormt in de Nederlandse binnenwateren;
 
constaterende, dat voor de grotere binnenwateren het tot nu toe gevoerde beleid vele miljoenen euro’s heeft gekost zonder dat dit altijd tot voldoende resultaat heeft geleid;
 
verzoekt de regering binnen de bestaande begroting, alternatieve strategieën voor het verbeteren van de biologische productiviteit en helderheid van binnenwateren te onderzoeken en indien nodig wateren ter beschikking te stellen waar zonder risico’s met nieuwe methoden geëxperimenteerd kan worden,
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
Koppejan
Houwers
 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.