Bericht

05-06-2010Veel natuurontwikkelingsplannen moeten heroverwogen worden

Geen polders onder water

Samen met CDA collega's Pieper en Atsma pleit ik voor de heroverweging van natuurontwikkelingsplannen. Dit naar aanleiding van een inventarisatie van alle plannen die op dit moment op stapel staan in de diverse provincies.

Hieronder het volledige persbericht

CDA wil heroverweging van natuurontwikkelingsplannen 
  
CDA Tweede Kamerleden Ad Koppejan, Joop Atsma en Hein Pieper hebben de afgelopen maanden bij de CDA provinciale Statenfracties de plannen geïnventariseerd voor de realisatie van nieuwe natuur. Bij deze nieuwe natuur is vaak sprake van zogenaamde “natte” natuur (moeras, plas/dras of getijde natuur). In veel gevallen wordt hiervoor landbouwgrond opgeofferd en hebben de plannen ingrijpende gevolgen voor het landschap en zijn bewoners. Koppejan, Atsma en Pieper zijn geschrokken van de hoeveelheid plannen die nog op stapel staan. Uit de inventarisatie blijkt dat in de komende jaren, in het kader van diverse programma’s (EHS met de robuuste verbindingszones en eigen provinciale natuurprojecten, etc.) er nog plannen zijn voor de realisatie van ruim 90.000.ha aan nieuwe natuur. In veel gevallen betekent dit dat polders onder water worden gezet.

De CDA-ers hebben in de afgelopen periode diverse werkbezoeken gebracht aan polders waar plannen zijn om goede landbouwgrond en het agrarische cultuurlandschap op te offeren voor deze zogenaamd nieuwe natuur (polder Zuidoord, Zuiderdieppolders, Albrandswaard, Horstemeerpolder, Wieringermeerpolder, Soerense Poort).
 
Koppejan, Atsma en Pieper roepen lokale en regionale overheden op tot een heroverweging van deze plannen. Koppejan: ‘Bezint voor gij begint. De Nederlanders houden van hun polders en zitten er niet te wachten op deze nieuwe natuur waardoor hun polders onder water worden gezet’. Pieper: ‘Het CDA is van mening dat natuurontwikkeling iets is van de hele samenleving dus we moeten we verbindingen leggen. Waarbij naast economie en ecologie ook sociale verbanden worden gelegd’.
 
De CDA-ers worden regelmatig door bezorgde bewoners van deze polders benaderd.  Koppejan constateert dat er bij de plaatselijke bevolking en bij de boeren in betrokken polders veel verzet is tegen de plannen. Veel Nederlanders leven al van generatie op generatie in deze polders. Veel boeren hebben er hun bedrijf. Nederlanders zijn gelukkig in hun polders.
 
Pieper: ‘Ik vind dan ook dat we zuinig moeten omgaan met onze Nederlandse polders. Met de goede landbouwgrond en het karakteristieke agrarische cultuurlandschap dat daar bij hoort’.  Koppejan, Atsma en Pieper pleiten voor een omslag in denken. Veel biodiversiteitdoelstellingen (planten en diersoorten) kunnen uitstekend behaald worden met behoud van landbouwgrond en toegepast agrarisch natuurbeheer. Dat is veel beter dan het opofferen van polders en landbouwgrond voor nieuwe natuur. Daarnaast is het in deze tijd van economische crisis en bezuinigingen ook een veel efficiëntere wijze van natuurbeleid. Atsma voorziet ook grote financiële problemen met de uitvoering van het huidige beleid. Veel grond moet nog aangekocht worden. Uit het InterDepartementaal Beleidsonderzoek blijkt dat realisatie van de EHS (en Natura 2000) doelstellingen tot 2018 zo’n 2,5 miljard euro gaat kosten. De aankoopkosten van gronden maken hier een groot deel van uit. Dat geld is er niet. De financiële middelen die er wel zijn, kunnen dan beter aangewend worden voor een goede beloning van boeren voor agrarisch natuurbeheer. Daarmee blijven de landbouwgronden ook in particulier bezit. Dat past beter in de visie van het CDA op natuurbeheer, behoud van agrarisch cultuurlandschap en de verantwoordelijkheid leggen bij de bewoners en beheerders (met name boeren) van het platteland.
 
Voor meer informatie kunt u Ad Koppejan bereiken op 0618305900.
 
 
 
 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.