Program Zeeland

Zeeland kan op mij rekenen!

'Zeeland is niet alleen je afkomst, maar vooral ook je toekomst'

Samenvatting en missie

Als ik kijk naar Zeeland in de toekomst, dan zie ik een Zeeland waar jonge mensen met plezier wonen en werken, waar ouderen van hun oude dag genieten, waar mensen naar elkaar omzien, waar ondernemers innoveren en investeren, en dat alles in ons prachtige Zeeuwse landschap, veilig achter robuuste dijken.

Inleiding

De afgelopen jaren heb ik mij als hét Zeeuwse Tweede Kamerlid ingezet voor Zeeland en voor de Zeeuwen. Dat heeft tot veel concrete resultaten geleid. Ook de komende jaren wil ik mij weer graag inzetten voor onze geweldige provincie. In dit Program voor Zeeland geef ik aan waar ik mij in het bijzonder voor wil inzetten. In de rubriek Standpunten zijn mijn overige standpunten opgenomen voor de beleidsterreinen waar ik binnen de CDA-fractie voor verantwoordelijk ben. Denk bijvoorbeeld aan mijn inzet voor ondernemers, vissers en boeren, maar ook voor havens, industrie en waterveiligheid.
Dit Program voor Zeeland is mede tot stand gekomen met behulp van reacties van burgers en organisaties. Ik wil namelijk een volksvertegenwoordiger zijn die met beide benen tussen de mensen staat. Een volksvertegenwoordiger die niet vanuit een ivoren toren in Den Haag komt vertellen hoe het in Zeeland moet gaan, maar iemand die zoekt naar een oplossing voor de concrete problemen waar mensen tegenaan lopen. Daarom roep ik  iedereen op om zijn of haar ideeën over de toekomst van Zeeland naar mij te mailen. Dat kan ook nu nog. Want voor mij is een actieprogram geen statisch document maar een werkdocument. Onze samenleving is voortdurend in beweging. Dat vraagt ook van een volksvertegenwoordiger dat hij allert reageert op de meest actuele ontwikkelingen en zijn program daar op aanpast. Reacties kunt u mailen naar: a.koppejan«»tweedekamer.nl 

Met dit Program voor Zeeland geef ik een nadere invulling aan het landelijke CDA verkiezingsprogram “Slagvaardig en samen”. Ik beperk mij tot die onderwerpen die ik voor Zeeland belangrijk vind en waar de Tweede Kamer ook zeggenschap over heeft omdat het rijksbeleid betreft. Het CDA verkiezingsprogram voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar zal ingaan op die beleidsterreinen waar het Provinciebestuur over gaat.

Met dit Program voor Zeeland wil ik laten zien dat Zeeland ook de komende jaren op mij kan rekenen. 

Zeeland, het land waar het leven goed is

Of je nu in Zeeland bent geboren en getogen, of van elders in Zeeland bent komen wonen, iedereen is het er over eens dat het in Zeeland geweldig leven is. Zeeland is een mooie provincie met veel natuur en ruimte. Je kunt er prachtig wonen. Er zijn goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur en sport. Kinderen groeien er op in een beschermde, rustige en veilige omgeving. Jongeren kunnen er goed onderwijs volgen. Ze kunnen zelfs doorstuderen, aan de Hogeschool Zeeland of aan de Roosevelt Academy. De werkloosheid behoorde in 2009 met 3,8% tot de laagste van Nederland!

Ruimte, natuur, rust en veiligheid zijn kenmerkend voor Zeeland. Daarnaast wordt Zeeland gekenmerkt door een eigen cultuur van trots en onafhankelijkheid, maar ook door de menselijke maat en het omzien naar elkaar. Cultuur en kernwaarden vormen samen de Zeeuwse identiteit. Maar zoals voor alles wat wij in het leven belangrijk vinden geldt ook hier dat in een veranderende samenleving niets automatisch hetzelfde blijft. Het behoud van de kwaliteit van leven in Zeeland vraagt om een actieve inzet, het inspelen op veranderende omstandigheden, het neutraliseren van bedreigingen en het grijpen van kansen.

De uitdagingen waar Zeeland voor staat

Zeeland kent een aantal uitdagingen op het gebied van economie, infrastructuur, voorzieningenniveau en natuur.

Eén van de belangrijkste uitdagingen is de veranderende bevolkingssamenstelling door bevolkingsafname en vergrijzing, beter bekend onder de term bevolkingskrimp. Zeeland is al een relatief dunbevolkte provincie (in bevolkingsaantal de kleinste van Nederland). Daarnaast hebben we ook nog met de specifiek Zeeuwse eilandenstructuur te maken, hetgeen een extra opgave betekent om de bereikbaarheid van zorg- en onderwijsvoorzieningen te waarborgen.

De bevolkingskrimp is direct van invloed op zowel de Zeeuwse economie en werkgelegenheid als op het voorzieningenniveau op het platteland. Immers, bedrijven hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig voor hun personeelsbehoefte. Onderwijs-, zorg-, en sportvoorzieningen op het platteland kunnen alleen in stand gehouden worden met een voldoende bevolkingsomvang en met voldoende jongeren.

Bovendien moet de komende jaren rekening worden gehouden met forse overheidsbezuinigingen. Door de economische en financiële crisis hebben we met z’n allen aan welvaart moeten inleveren. De begrotingstekorten en de schuld van de overheid zijn de afgelopen jaren sterk opgelopen. Die schuld willen we niet nog verder laten toenemen. Dat betekent dat de overheid de komende jaren sterk zal moeten bezuinigen. Ook in Zeeland zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden.
 
De bereikbaarheid van Zeeland over de weg en via het spoor vraagt om voortdurende aandacht. Zeeland kent immers veel forensen die dagelijks met de trein of de auto naar hun werk buiten Zeeland reizen. Maar ook voor de Zeeuwse economie en werkgelegenheid is een goede infrastructuur belangrijk. We hebben in Zeeland een grote industriële en logistieke sector die sterk afhankelijk is van een goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd ligt Zeeland heel centraal tussen Antwerpen en de Randstad, hetgeen veel kansen biedt.

Op het gebied van natuur kent Zeeland verschillende uitdagingen. We hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat het thema natuur voor veel discussie heeft gezorgd binnen de Zeeuwse samenleving. Denk aan de toekomst van mosselvissers, of aan boeren en recreatieondernemers die, vanwege een te rigide toepassing van de Natura 2000 richtlijn, het gevoel hadden geen kant meer op te kunnen. Maar ook de discussie over ontpoldering had alles te maken met een te eenzijdige invulling van natuurbeleid waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevoelens die leven onder de Zeeuwse bevolking. Een invulling ook die ten koste gaat van het karakteristieke Zeeuwse agrarische cultuurlandschap.

En dat terwijl er zoveel andere uitdagingen liggen om de kwaliteit van natuur en milieu in Zeeland te verbeteren. Ik denk dan vooral aan de problemen die we hebben met de Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvliet als gevolg van de gehele of gedeeltelijke afsluiting van deze wateren in het kader van de Deltawerken. De afsluiting van het Volkerak-Zoommeer geeft problemen met blauwalgen, stankoverlast en vissterfte. En er zijn momenten dat er onvoldoende water beschikbaar is dat geschikt is voor beregening in de landbouw. De Oosterschelde wordt geconfronteerd met de zogeheten 'zandhonger', het verdwijnen van zandplaten. Dit alles heeft niet alleen negatieve gevolgen voor natuur en milieu, maar ook voor recreatie, visserij en landbouw.
 
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor Zeeland vind ik echter hoe wij Zeeland jong en vitaal houden. Welke toekomst kunnen wij bieden aan jongeren om hier te studeren, te wonen en werk te vinden. Veel jongeren verlaten Zeeland na hun middelbare schooltijd om elders te gaan studeren. Helaas keren ze daarna vaak niet meer terug naar Zeeland. Vaak is de reden dat wij hen in Zeeland geen passend werk kunnen bieden. Dit is ook mijn eigen ervaring. Ik ben geboren en opgegroeid in Zoutelande, heb voortgezet onderwijs gevolgd in Middelburg en ben daarna gaan studeren in Amsterdam. Toen ik in 1996 terug wilde keren naar Zeeland kon ik daar geen werk vinden. Mijn vrouw wel, met als gevolg dat ik lange tijd wonen in Zeeland heb gecombineerd met werken in de Randstad. Vanuit die persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat wij toekomst bieden aan jonge mensen die willen wonen en werken in Zeeland. Dit alles onder het motto: “Zeeland is niet alleen je afkomst, maar vooral ook je toekomst."

Waar ik mij voor wil inzetten

Ik wil mij inzetten voor een Zeeland waar het leven goed is. Waar door een duurzame mannier van werken en door de toepassing van kennis en innovatie economische groei, werkgelegenheid en natuur prima samengaan. Waar de Deltawateren weer gezond worden, met gunstige gevolgen voor natuur en recreatie, visserij en landbouw. Een provincie waar iedereen zich veilig voelt, omdat er geïnvesteerd blijft worden in veilige dijken en waterkeringen. En waar u kunt rekenen op kwalitatief goede en voor iedereen bereikbare zorgvoorzieningen.

Ik wil een regio waar volop kansen zijn voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, voor de recreatiesector en voor de zakelijke dienstverlening. Waar boeren en vissers een goede boterham verdienen. Waar men vooroploopt op het gebied van investeringen in aquacultuur (viskwekerijen en teelt van zilte groenten).
Een regio waar we niet meer praten over ontpoldering, maar over instandhouding van ons agrarisch cultuurlandschap. Waar biodiversiteitdoelstellingen worden bereikt met agrarisch natuurbeheer en waar gronden in het bezit blijven van boeren en particuliere eigenaars.

Een provincie waar men graag komt vanwege de kwaliteit van de toeristische en recreatieve voorzieningen. Waar de watersportrecreatie een hoge vlucht neemt en de dagelijkse bestedingen door toeristen sterk toenemen.

Ik wil mij inzetten voor een sterke energiesector, en voor havens en industrie (goed voor 20% van de Zeeuwse werkgelegenheid).

Zeeland: een oase voor ouderen die vanwege de rust, ruimte en natuur en de goede zorgvoorzieningen hier graag hun pensioen doorbrengen. Wat ook weer goed is voor extra werkgelegenheid.

Een regio die goed ontsloten is via spoor en wegen en snelle openbaarvervoersverbindingen, waardoor forensen die kiezen voor wonen in Zeeland en werken in de Randstad, niet meer dan ongeveer een uur reistijd kwijt zijn.

Werkgelegenheid, goed onderwijs en betaalbare huisvesting voor jongeren, waardoor Zeeland ook voor nieuwe generaties aantrekkelijk blijft. Dat is waar ik mij de komende jaren voor wil inzetten.

Een Zeeland dat haar eigen identiteit, cultuur en bestuur behoudt; Zeeland blijft!

Concreet betekent dit voor de volgende beleidsterreinen:

Economie en werkgelegenheid

 1. Verbeteren van de openbaarvervoersverbindingen tussen de Zeeland en de Randstad
  • De reistijd met openbaar vervoer per trein of per bus in woon-werkverkeer tussen Zeeland en de Randstad, wordt waar mogelijk verkort tot circa een uur;
  • In samenwerking tussen rijk en provincie worden de mogelijkheden onderzocht van de inzet van meer snelbussen zoals die tussen Zierikzee en Rotterdam;
  • Onderzocht wordt of het Provinciebestuur meer mogelijkheden kan krijgen tot een efficiëntere inzet van middelen door combinaties te maken van bus en trein en van vervoer van leerlingen en ouderen (zorgvervoer AWBZ).
 2. Opheffen van de barrières op het gebied van grensoverschrijdend woon-werkverkeer
  • Voor Zeeuws Vlaanderen is van groot belang dat de grens tussen Zeeland en Vlaanderen niet meer is dan een markering in het landschap. Aan beide kanten van de grens moet worden gewerkt om barrières op het gebied van wonen en werken op te heffen.
 3. Stimuleren van de zorg- en wooneconomie, een leefbaar platteland als antwoord op krimp
  • De positie van dorpen en steden op het platteland wordt versterkt. Het moeten aantrekkelijke plaatsen blijven waar jonge gezinnen willen wonen en kinderen opgroeien. De Zeeuwse dorpen en steden moeten ‘het kloppende hart’ zijn van een vitaal en leefbaar platteland dat nu op verschillende plaatsen steeds meer te maken krijgt met bevolkingskrimp. Daarbij zal er in beleid onderscheid gemaakt moeten worden in regio’s waar nog wel bevolkingsgroei plaatsvindt en waar men juist te maken heeft met krimp;
  • De woningbouw wordt afgestemd op de verwachte demografische ontwikkelingen. Daar waar sprake is van bevolkingsafname zal ingezet worden op herontwikkeling van woonwijken. Nadruk moet liggen op verbetering van de woonkwaliteit, op duurzaamheid en op het inspelen op een veranderende woonbehoefte;
  • Vanuit het rijk worden nieuwe adequate financieringsinstrumenten ontwikkeld om achteruitgang in leef- en voorzieningenniveau in krimpgebieden vroegtijdig te voorkomen. Daartoe dient de verdeling van het gemeentefonds herzien te worden en moeten woningbouwcorporaties in krimpgebieden vrijgesteld worden van de zogeheten “Vogelaarheffing”. Ook kan er gedacht worden aan experimenten in krimpregio’s met een lager BTW-tarief voor verbouwing en sloop van woningen om daarmee de kwaliteit van het woningbestand een positieve impuls te geven;
  • Op het platteland worden nieuwe vormen van wonen en zorg mogelijk (vrijkomende agrarische schuren ombouwen tot bijvoorbeeld zorgboerderijen, appartementen, recreatiewoningen).
 4. Stimuleren van het midden- en kleinbedrijf
  • Overbodige regels worden afgeschaft en administratieve lasten verminderd;
  • Er wordt één overheidsloket gecreëerd voor ondernemers voor o.a. vergunningen en ondersteuning bij innovatie;
  • Er komen ruimere kredietmogelijkheden, waarbij het rijk zich garant stelt;
  • Bij overheidsopdrachten ontstaan gelijke kansen voor het MKB. Dat kan door het verminderen van de administratieve rompslomp bij het intekenen en door minder cluster- of raamcontracten;
  • De overheid zal in haar aanbestedingsbeleid innovatie bevorderen;
  • Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd. Daarbij denk ik o.a. aan het instellen van een eenduidig loonbegrip;
  • Ondernemers die betrokken zijn geweest bij een faillissement dienen in staat te worden gesteld om weer een keer opnieuw te beginnen als ondernemer;
  • Er wordt ingezet op goed beroepsonderwijs dat zich richt op de praktische behoeften vanuit het bedrijfsleven;
  • De samenwerking van mkb-bedrijven met Zeeuwse ROC’s en de Hogeschool Zeeland wordt bevorderd.
 5. Bevorderen van de haven- en industrie ontwikkeling
  • Versterking en uitbreiding van de containeroverslagfaciliteiten en het Biopark in de kanaalzone in Zeeuws Vlaanderen;
  • Het duurzamer maken van productieprocessen en het transport: het stimuleren van de binnenvaart en het vervoer over spoor;
  • Het stimuleren van het ontwikkelen van een eenduidige economische visie op de Westerschelde. Door samenwerking tussen de havens in de Schelde kan op een veel efficiëntere en minder belastende wijze een verdere groei van het goederenvervoer mogelijk gemaakt worden.
 6. Versterking van het energiecluster in Zeeland als motor van economische groei, werkgelegenheid, innovatie en hoogwaardige kennisontwikkeling
  • De ontwikkeling en toepassing van duurzame energiebronnen als zonne-energie, biobrandstoffen(biodiesel), biomassa, en biovergisting en biovergassing en water- en getijdenenergie (een getijdencentrale in de Grevelingendam) zal worden gestimuleerd. Naast de grote energiebedrijven als Delta kunnen ook agrarische bedrijven een wezenlijke bijdrage leveren aan de energievoorziening;
  • Er zal een tweede kerncentrale bij Borssele worden gebouwd om in de overgangsfase naar meer duurzame energiebronnen op een klimaatneutrale manier CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie te verminderen;
  • Er wordt naar gestreefd dat de Nederlandse nucleaire activiteiten worden geconcentreerd in Zeeland (bijvoorbeeld de bouw van PALLAS ter vervanging van de Hoge Flux Reactor in Petten);
  • De capaciteit van de huidige hoogspanningsnetten in Zeeland zal meegroeien met de groei van de energieproducerende bedrijven.
 7. Landbouw
  Gezonde boerenbedrijven zijn essentieel voor een leefbaar en vitaal platteland. Daarom is het belangrijk dat:
  • Er geïnvesteerd blijft worden in bedrijfsontwikkeling met innovaties op het gebied van teelt en rassenontwikkeling, landbouwwater, bodem en bemesting en efficiëntie in bedrijfsstructuur en ruimtelijke ordening;
  • Boeren de ruimte krijgen om hun bedrijfsactiviteiten en daarmee hun inkomsten te verbreden naar recreatie en toerisme, zorg, energieopwekking (anders dan windmolens) en natuurbeheer;
  • Er meer mogelijkheden komen om streekproducten te leveren aan de directe omgeving;
  • Regelgeving wordt teruggedrongen, waar regelgeving nodig blijft dient deze duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen te bevorderen;
  • Er minder rigide en meer pragmatisch wordt omgegaan met de uitvoering van Natura 2000;
  • Het agrarisch cultuurlandschap van onze Zeeuwse polders behouden blijft. Ik ben tegenstander van het opgeven van goede landbouwgrond voor zogenaamde “nieuwe” (vaak natte) natuur en tegenstander van gedwongen ontpoldering.
 8. Beroepsvisserij
  • Duurzame visserij wordt gestimuleerd, o.a. door het certificeren van duurzaam gevangen of gekweekte vis;
  • Er komt een nationaal visserijkenniscentrum als opvolger van het huidige Visserij Innovatie Platform. Zeeland is hiervoor een goede locatie;
  • Aquacultuur, viskwekerijen, inclusief aaskwekerij voor de sportvisserij worden gestimuleerd;
  • De voedselrijkdom van het water wordt gestimuleerd door inlaat van voedselrijk water zoals bij het experiment bij de Bergse Diepsluis;
  • De komende jaren blijft de vergunningverlening voor mosselzaadvangst op de Wadden in het kader van het convenant gegarandeerd;
  • De mosselkwekers krijgen de ruimte om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze de omslag te maken naar meer duurzame vormen van visserij waaronder het gebruik van Mossel Zaad Invanginstallaties (MZI’s). Dat betekent dat gebieden op de Wadden niet te snel gesloten mogen worden. De MZI’s moeten zich eerst bewezen hebben als volwaardig alternatief;
  • Zuid-Noord transport van mosselzaad vanuit de Deltawateren naar de Wadden wordt zo snel mogelijk geregeld.

Infrastructuur

 1. Versterking van de infrastructuur en verbindingen voor zowel verbetering van bereikbaarheid als ook verkeersveiligheid door de realisatie van
  • Wegen:
   • Verbetering van de verkeersveiligheid van de N57/N59 op Schouwen - Duiveland  en verdubbeling van het aantal rijstroken tussen Schouwen – Duiveland en  Hellegatsplein (Goeree Overflakkee);
   • Realisatie van de extra afslag/aansluiting van de A58 bij Goes;
   • Verbreding/verdubbeling Sloeweg en Tractaatweg
   • Spoedige realisatie van de aanpassingen van de N61 in Zeeuws Vlaanderen;
   • Spoedige realisatie van het gedeelte van de A4 tussen Halsteren en Dinteloord met een aansluiting op de A58;
   • Een snelle realisatie van de (tolvrije) tunnel bij Sluiskil;
  • Spoor:
   • Verbetering van de goederenspoorlijn tussen Vlissingen en Antwerpen (VeZa), ook wel de Sloeboog genaamd waarmee een directe aftakking van de Zeeuwse lijn naar Antwerpen wordt gerealiseerd;
  • Water:
   • Verruiming van het sluizencomplex bij Terneuzen waarbij de Vlaamse regering, evenredig met haar economisch belang, financieel bijdraagt in de kosten van realisatie;
  • Kabel:
   • Stimulering van zo veel mogelijk glasvezelkabels in Zeeland, goed voor bedrijfsleven en werknemers omdat thuiswerken beter mogelijk wordt.

Recreatie

 1. Stimuleren van de toeristische en recreatieve sector
  Ik zet me in het bijzonder in voor:
  • Stimuleren van innovatie, kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de toeristische sector;
  • Voldoende en goed geschoold personeel;
  • Meer samenwerking in de promotie en het vermarkten van het product “Zeeland”;
  • Seizoensverlenging en uitbreiding van het toeristisch aanbod op het gebied van sport, cultuur en evenementen (voetbalmuseum, Concert at Sea, Zeeland Nazomerfestival, Film by the Sea, etc.);
  • Bevordering van het plattelandstoerisme en het versterken van het toeristische en recreatieve product van plattelandondernemers;
  • Versterking van de watersportsector, bevordering van het concept van de duurzame jachthaven en inzet voor een voldoende aanbod van voorzieningen waardoor de dagelijkse uitgaven van de toerist op vergelijkbaar niveau komen als bijvoorbeeld in Friesland.
 2. Sportvisserij
  Ik wil mij de komende jaren inzetten voor:
  • Het aan banden leggen van Actief Biologisch Beheer;
  • Het verbieden van beheervisserij in Zeeuwse wateren met louter als doel helder water te verkrijgen;
  • Een verdere verbetering van de waterkwaliteit, waardoor de visrijkdom in soort en aantallen kan toenemen;
  • Vereenvoudiging van de vergunningsystematiek bij LNV;
  • Het bij dijkversterkingprojecten als ‘Zwakke Schakels’, standaard bekijken of tegen niet teveel meerkosten voorzieningen voor sportvissers gerealiseerd kunnen worden zoals vlakke taluds en trailerhellingen;
  • Benutting van de mogelijkheden voor sportvisserij in West-Zeeuws Vlaanderen en zo toeristische en economische ontwikkeling in dit gebied bevorderen;
  • Benutting van het WK kustvissen dat in 2012 in Nederland plaatsvindt om een aantal Zeeuwse gemeenten te promoten als ideale locatie voor sportvisserij;
  • Het betrekken van de mogelijkheden van “zoete” sportvisserij (brasem, snoek, snoekbaars, voorn, etc) als extra toeristische attractie bij de herinrichting van gebieden.

Bezuinigingen op de overheidsfinanciën

 1. Bezuinigingen op de overheid en het behoud van de provincie Zeeland
  • De pijn van bezuinigingen door de rijksoverheid zullen evenwichtig verdeeld worden. Met de noodzaak om de rijksfinanciën weer op orde te brengen is het onvermijdelijk dat ook in Zeeland de gevolgen merkbaar zullen zijn bij aldaar gevestigde overheidsinstellingen. De bezuinigingen op de rijksoverheidsuitgaven mogen echter niet eenzijdig afgewenteld worden op de regio;
  • Zeeland blijft als zelfstandige provincie bestaan.

Onderwijs

 1. Onderwijs
  • Om de school als centrale ontmoetingsplaats binnen een dorpsgemeenschap te behouden zal er meer samengewerkt worden met andere partijen om het schoolgebouw beter en breder te benutten, door bijvoorbeeld een langere openstelling. Een basisschool is belangrijk voor een lokale gemeenschap op het platteland. Het CDA is voorstander van een brede school waarbij verschillende activiteiten zoals kinderopvang, muziek, sport en het leren van vreemde talen in hetzelfde schoolgebouw kunnen plaatsvinden. Een school of dorpshuis kan ook ruimte bieden aan een huisarts, fysiotherapeut, lokale bankvestiging of apotheek;  
  • Er wordt zo spoedig mogelijk uitvoering gegeven aan de adviezen van de Taskforce Zeeland m.b.t. de toekomst van het middelbaar beroeps onderwijs en het hoger onderwijs in Zeeland, waaronder:
   • Meer samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs met een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod, mede afgestemd op de behoeften van het regionale bedrijfsleven en de regionale non-profitsector;
   • Doorlopende leerlijnen tussen vmbo, mbo en hbo, resulterend in behoud van Zeeuwse leerlingen voor Zeeland en een optimaal leerrendement;
   • Onderwijsarrangementen gericht op ‘een leven lang leren’, inspelend op de flexibiliserende arbeidsmarkt;
   • Versterking van regionaal toegepast onderzoek;
   • Samenwerking van de Zeeuwse mbo-instellingen. ROC Zeeland en ROC Westerschelde werken deze samenwerking uit naar een instellingenfusie;
   • ‘Nicheontwikkeling’ voor het Zeeuwse hbo tot rijksbeleid maken op in het rapport aangegeven gebieden en voor deze niches een Preferentiestatement afgeven in het kader van de macrodoelmatigheidstoetsing;
   • Gezien de krappe begrotingsruimte van de Hogeschool Zeeland tevens voor de ‘niche’-ontwikkeling de Claim Rekenschap (’Schutte-claim’) te gebruiken en daarmee deze als zodanig te laten vervallen en, tegelijkertijd tegen dezelfde achtergrond, een extra initieel budget ter beschikking te stellen ter grootte van € 1 miljoen per te ontwikkelen niche;
   • Erkenning van de Roosevelt Academy als afzonderlijke, universitaire instelling. Daarmee komt een eind aan het ontbreken van een vastevoetfinanciering in de huidige bekostiging. Vooruitlopend daarop moet met onmiddellijke ingang een infrastructurele voorziening worden getroffen van ten minste de helft van een theoretische vastevoetfinanciering (ongeveer € 1,2 miljoen op jaarbasis) gedurende de pilotperiode, met als tegenprestatie van de Roosevelt Academy een van deze Academy gevraagde aantoonbare bijdrage in het kader van toegepast onderzoek en masteropleidingen;
   • Voor de pilotperiode met de regering van het Gewest Vlaanderen een arrangement treffen, waarbij de belemmeringen voor een daadwerkelijk vrij verkeer van personen, goederen en diensten op de terreinen van arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs worden weggenomen.

Zorg

 1. Zorg
  • In alle regio’s binnen Zeeland wordt kwalitatief goede, toegankelijke en voor iedereen bereikbare (ziekenhuis)zorg geboden;
  • Er komt maatwerk in beleid en financiering van zorg. Dit wegens de geografische ligging van Zeeland met haar eilandenstructuur, de demografische ontwikkelingen (krimp), en de bevolkingsfluctuaties in het toeristisch seizoen;
  • In dunbevolkte regio’s blijft de zorg bereikbaar door oprichting van gezondheidscentra met gezamenlijke ondersteuners en faciliteiten. Streekziekenhuizen blijven de basisziekenhuiszorg verlenen. Fusies van zorginstellingen vragen een bredere beoordeling en toetsing door de NMA dan alleen op het aspect marktwerking. Zo blijft de zorg in deze gebieden beschikbaar.

Veiligheid

 1. Veiligheid tegen overstromingen
  • De voorstellen van de Deltacommissie worden zo snel mogelijk opgepakt;
  • De Deltawet zal op korte termijn door de Tweede Kamer worden vastgesteld;
  • Op onze veiligheid tegen overstromingen wordt niet bezuinigd;
  • De veiligheid op de Westerschelde (en aanliggende kanalen) krijgt in verband met het drukke vaarverkeer voortdurende aandacht.

Natuur

 1. Natuur
  • Het Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 - 2015+ (ten bate van het verbeteren van de waterkwaliteit in de Zuidwestelijke Deltawateren en het tegengaan van het verval van natuurwaarden) zal op voortvarende wijze verder uitgewerkt worden;
  • Een maatschappelijke kosten-baten analyse zal helderheid verschaffen over de noodzakelijke investeringen in en de te verwachten opbrengsten voor natuur, recreatie, landbouw en visserij;
  • De uit te voeren pilots en onderzoeken zullen zo spoedig mogelijk uitsluitsel bieden over de vraag hoe de zoetwatervoorziening op een betaalbare wijze gewaarborgd kan worden t.b.v. de land- en tuinbouwsector;
  • Bij de invulling van de opgave van Natura 2000 en de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) geldt als randvoorwaarde dat de gevolgen voor de omgeving en voor agrarische ondernemers, vissers en haven en industrie, haalbaar en betaalbaar zijn. Gewerkt moet worden met praktische oplossingen binnen het beheerplan waarbij aanpassingen aan de begrenzingen tot de mogelijkheden behoren. Natuurdoelen worden bereikt met beheer en behoud van agrarische grond. Vruchtbare landbouwgrond moet zoveel mogelijk behouden blijven;
  • De EHS doelstellingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd door de combinatie van functies als natuur en landbouw, water, landschap en toerisme.

Tell a friend:


Uw eigen E-mail adres:

E-mail adres geadresseerde:

Kies Ad Koppejan omdat hij in Den Haag opkomt voor:

De adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het versturen van deze e-mail. De adressen worden niet opgeslagen.