Amendementen

01-02-2012

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen

Amendement waarbij er in de Aanbestedingswet een duidelijk doel gecreëerd wordt ten aanzien van het zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren voor de uitgave van publieke middelen.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

€1,4 miljoen extra voor systematische kennisopbouw

Amendement waarbij er €1,4 miljoen extra gereserveerd wordt voor de systematische kennisopbouw. De systematische kennisopbouw is naast het topsectorenbeleid een structurele versterking van het door EIM samen met universiteiten en andere partijen uitgevoerde publieke Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap. Dit is hard nodig naast het topsectorenbeleid.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

€25 miljoen reserveren voor pilots/onderzoek naar nieuwe private financiering MKB

Amendement waarin geld gereserveerd wordt voor pilots waarbij gekeken wordt naar nieuwe private vormen van financiering voor het MKB.
Lees het officiële Kamerstuk

20-06-2011

Standaard mogelijkheden Publiek Private Samenwerking bij waterstaatswerken onderzoeken

Amendement waarin overheden als Rijkswaterstaat en de Waterschappen, verplicht worden om bij de aanleg/versterking van een dijk of ander waterstaatkundigwerk, de mogelijkheden van publiek-private samenwerking te onderzoeken voor andere functies op en rond zo'n werk. Daarbij kan gedacht worden aan energie opwekking(windmolens, getijde centrale) of recreatie en toerisme(Hotel, natuurpark). Het bedrijfsleven dient uitdrukkelijk uitgenodigd te worden om mee te denken over de mogelijkheden van participatie. 
Lees het officiële Kamerstuk

20-06-2011

Tweede Kamer houdt laatste woord in vaststelling verdeling kosten voor waterveiligheid

Amendement waarin wordt vastgelegd dat de Tweede Kamer zeggenschap behoud en toe kan zien op de onderlinge solidariteit tussen waterschappen bij de verdeling van de lasten ten bate van noodzakelijke investeringen in waterveiligheid.
Lees het officiële Kamerstuk

09-12-2009

Half miljoen voor duurzaamheidskenmerk vissers

Amendement om 500.000 euro vrij te maken ter ondersteuning van Nederlandse vissers die een vangst van een duurzaamheidskeurmerk willen voorzien (duurzaamheidscertificeringsassessments)
Lees het officiële Kamerstuk

19-11-2009

Steun van 1 miljoen voor aalvissers

Amendement om met 1.000.000 euro  aalvissers extra te ondersteunen in de schade die zij lijden als gevolg van het vangstverbod van twee maanden
Lees het officiële Kamerstuk

01-07-2009

Administratieve lastenverlichting voor land- en tuinbouwers

Amendement om het gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw hier niet op te nemen (administratieve lastenverlichting)
Lees het volledige Kamerstuk

22-06-2009

Stimuleren samenwerking overheden en bedrijven in de regionale watervoorziening

Amendement om bedrijven die samenwerken met overheden bij de lozing van gezuiverd afvalwater, vrij te stellen van een heffing (financiële lastenverlichting)
Lees het officiële Kamerstuk

22-06-2009

Administratieve lastenverlichting voor bedrijven

Amendement om de onder de Waterwet voorgestelde regeling inzake vergunningen indirecte lozingen te herstellen (administratieve lastenverlichting)
Lees het officiële Kamerstuk

19-12-2008

Tegemoetkoming vissers in bekostiging duurzaamheidskeurmerk

Amendement om met 1.000.000 euro vissers financieel tegemoet te komen bij het uitvoeren van duurzaamheidscertificeringsassessments ter verwerving van  een duurzaamheidkeurmerk voor vers gevangen vis en een betere positionering in de markt
Lees het officiële Kamerstuk

16-06-2008

Opname redelijke tariefstelling in Waterwet

Amendement over opname in het wetsvoorstel van nadere regels om redelijke tariefstelling te waarborgen voor burgers en bedrijven
Lees het officiële Kamerstuk

30-05-2008

Meer zeggenschap lokale overheden in Drinkwaterbedrijven

Amendement om publieke aandeelhouders bevoegdheden te geven waarmee zij hun toezichtfunctie beter kunnen vervullen
Lees het officiële Kamerstuk

10-04-2008

Goede prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven

Amendement om een goede prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven mogelijk te maken
Lees het officiële Kamerstuk

25-03-2008

Handhaven waterveiligheid door rivierbeheerder

Amendement om er voor te zorgen dat de vastgestelde hoogwaterstanden door de rivierbeheerder ook daadwerkelijk worden gehandhaafd
Lees het officiële Kamerstuk

20-03-2008

Administratieve lastenverlichting Waterwet

Amendement inzake invoering van de zogenaamde bestuurlijke lus (administratieve lastenverlichting)
Lees het officiële Kamerstuk

14-02-2008

Garantie waterveiligheid

Amendement om bij wet vast te leggen dat primaire waterkeringen waarvan tijdens de 6 jaarlijkse periodieke toetsing wordt geconstateerd dat zij niet voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen, waterbeheerders dienen aan te geven hoe en binnen welk tijdsbestek de gebreken worden verholpen in het kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma
Lees het officiële Kamerstuk

14-02-2008

Korting voor lozing gezuiverd afvalwater

Amendement over voortzetting van de korting voor lozing van het gezuiverd afvalwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (financiële lastenverlichting)
Lees het officiële Kamerstuk

14-02-2008

Zienswijzen Waterwet beperken tot belanghebbenden

Amendement over de mogelijkheid om het indienen van zienswijzen te beperken tot belanghebbenden (administratieve lastenverlichting)
Lees het officiële Kamerstuk

06-12-2007

Opzetten projectbureau Zuidwestelijke Delta

Amendement om nu al 500.000 euro beschikbaar te stellen en niet te wachten tot 2010 voor het instellen van een projectbureau die onderzoek en plannen voorbereid om de Zuidwestelijke Deltawateren weer gezond te maken (o.a. weer zout maken van Krammer-Volkerak Zoommeer)
Lees het officiële Kamerstuk

06-12-2007

2,5 Miljoen voor samenwerking in de waterketen

Amendement 2.500.000 euro beschikbaar te stellen voor een stimuleringsregeling voor gemeenten en waterschappen om  meer samen te werken in de waterketen
Lees het officiële Kamerstuk