Kamervragen

29-05-2012

Meer informatie over de stand van zaken bij het meten van actuele grondwaterstanden is gewenst

Vandaag heb ik samen met collega CDA-Kamerlid Michiel Holtackers vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van Infrastructuur en Milieu en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de stand van zaken op het gebied van meting van actuele grondwaterstanden. Wij willen van de staatssecretarissen o.a. meer weten over de kans van alternatieve hypotheses, voldoende waarborging van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en het gebruik van actuele meetgegevens.
Lees het officiële Kamerstuk

20-04-2012

Koppejan wil duidelijkheid na aanleiding van krantenbericht 'Kans op doorstart Zalco bijna verkeken'

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie na aanleiding van het bericht 'Kans op doorstart Zalco bijna verkeken' in de PZC van 18 april. Ik wil van de minister hierover zo snel als mogelijk duidelijkheid hebben.
Lees het officiële Kamerstuk

15-03-2012

Overheid moet vaart maken met inperken van het inhuren van externen

Vandaag heb ik samen met collega CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Ger Koopmans vragen gesteld aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken Landbouw & Innovatie en Veiligheid&Justitie over de inhuur van flexibele arbeidskrachten via de aanbestedingskalender. Wij willen dat de overheid vaart maakt met het inperken van de inhuur van externen.
Lees het officiële Kamerstuk

31-01-2012

Regering moet transparantie in kolenketen meer bevorderen

Vandaag zijn er, door collega CDA-Kamerlid Marieke van der Werf en mijzelf, namens de gehele vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld aan de staatssecretaris Bleker van EL&I over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen. De commissie wil dat de regering de transparantie in de kolenketen bevorderd.
Lees het officiële Kamerstuk

24-01-2012

Kwalijke acquisitiepraktijken telecomsector moeten tot het verleden gaan behoren

Vandaag heb ik samen met collega CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie naar aanleiding van het bericht 'OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap'. Wij willen ondermeer weten hoe de minister gaat bevorderen dat kwalijke acquisitiepraktijken snel tot het verleden gaan behoren in de telecomsector.
Lees het officiële Kamerstuk

18-01-2012

Opheldering over munitietransport naar Syrië

Samen met collega Kamerleden El Fassed, Verhoeven, Voordewind, Eijsink en J. van Dijk heb ik vandaag vragen gesteld over 'het schip de Chariot dat naar verluidt munitie vervoerde met de bestemming Syrië' aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Wij willen dat er opheldering komt over deze kwestie en dat er binnen Europa meer harmonisering m.b.t. wapendoorvoer komt.
Lees het officiële Kamerstuk

10-01-2012

Stimuleer een verantwoorde groei van crowdfunding en hou voldoende toezicht

Samen met collega CDA-Kamerlid Elly Blanksma heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie over de groei van crowdfunding en regulering/toezicht. Wij willen dat crowdfunding op een verantwoorde wijze gestimuleerd wordt en dat er voldoende toezicht zal zijn.
Lees het officiële Kamerstuk

14-12-2011

Werknemers Zalco mogen niet onnodig de dupe worden van failliessement

Vandaag heb ik samen met collega CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlies van 620 arbeidsplaatsen door het failliessement van ZALCO en de berichtgeving hieromtrent. Wij willen van de beide ministers meer weten over de berichtgeving en over de impact van dit failliessement.
Lees het officiële Kamerstuk

14-11-2011

Nadere toelichting gevraagd over de weegfactor van natuurproject Waterdunen

Vandaag heb ik samen met collega Kamerleden Dijkgraaf en Lodders vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de weegfactor van natuurproject Waterdunen. De Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een voorstel tot aanpassing van de bijdrage van Waterdunen aan Natura 2000 gedaan. Wij willen van de staatssecretaris weten hoe hij tegen het voorstel aankijkt en of hij bereid is de bijdrage aan te passen.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2011

Meer aandacht voor en toepassing van visvriendelijke technieken

Vandaag heb ik samen met collega Kamerlid Houwers vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over visvriendelijke technieken.  Wij willen weten of de staatssecretaris bekend is met recent ontwikkelde visvriendelijke technieken en of hij waterschappen en betrokken organisaties bij de uitvoering van het beleid wil oproepen deze technieken te gebruiken.
Lees het officiële Kamerstuk

29-08-2011

Duidelijkheid over mogelijk misbruik hoge toeristenbelasting door gemeenten

Vandaag heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Hoge Toeristenbelasting. Na aanleiding van het verschenen artikel "Gemeenten knijpen de toerist uit" wil ik de omvang van het probleem weten, in hoeverre de belasting misbruikt wordt en of de staatssecretaris in overleg wil treden met de VNG om tot een oplossing te komen.
Lees het officiële Kamerstuk

22-08-2011

Vertraging bij Verliesverrekening van bedrijven

Samen met collega CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heb ik vandaag vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de situatie dat de Belastingdienst heeft laten weten dat zij niet in staat is de ondernemingsverliezen over 2010 te verrekenen met winsten uit het verleden vanwege systeemfalen. Wij willen weten hoeveel bedrijven en personen hierdoor getroffen zijn en wat de staatssecretaris gaat doen om de problemen op te lossen.
Lees het officiële Kamerstuk

19-08-2011

Er moet een einde aan spookfacturen komen

Vandaag heb ik aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over de zogenaamde spookfacturen. Middels kleine lettertjes op de achterkant van een spookfactuur staat dat het in werkelijkheid een offerte is. Frauders komen nu nog weg met hun bedrog. Dit moet afgelopen zijn.
Lees het officiële Kamerstuk

18-08-2011

Kom tot meer duidelijk m.b.t. handelsbenamingen

Vandaag heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over handelsbenamingen. De consument moet weten welke vis hij eet en mag niet misleid worden.
Lees het officiële Kamerstuk

11-08-2011

Grote risico's voor het bedrijfsleven van stilvallen kredietverlening

Vandaag heb ik samen met collega CDA-Kamerlid Elly Blanksma-van den Heuvel vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de risico's van voor het bedrijfsleven bij het stilvallen van kredietverlening. Wij willen van de minister weten of hij het probleem onderkent enof hij het terecht vindt dat banken scherpere financieringseisen gaan stellen. Tevens willen wij weten of de minister dit als een urgent probleem ziet dat om directe actie van de overheid vraagt.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Duidelijkheid gewenst over mogelijk verkeerde aannames bij o.a. Antiverdrogingsbeleid

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over mogelijk verkeerde aannames bij o.a. het Antiverdrogingsbeleid. Eveneens vraag ik aan de staatssecretaris of hij aannames op andere beleidsterreinen ook  kritisch wil toetsen. Het is absoluut noodzakelijk dat hierin duidelijkheid komt.
Lees het officiële Kamerstuk

22-06-2011

Onderneem actie tegen Greenpeace

Vandaag heb ik vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu inzake het dumpen van zware stenen op de Klaverbank door Greenpeace. Greenpeace heeft met deze handeling de wet overtreden en optreden is noodzakelijk.
Lees het officiële Kamerstuk

25-05-2011

Kleppen bij de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld pas neerlaten bij waterstand van +5,65m NAP

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie over het neerlaten van de kleppen bij de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Men dient zich te houden aan de bestuurlijke afspraak, die stelt dat de kleppen bij de hoogwatergeul pas neergelaten worden bij een waterstand van +5,65m NAP.
Lees het officiële Kamerstuk

07-04-2011

Meer duidelijkheid blokkade Franse havens voor Nederlandse vissers

Vandaag heb ik samen met mijn collega Kamerleden Slob, Dijkgraaf en Houwers vragen gesteld over het blokkeren van Franse havens door Franse vissers voor Nederlandse vissers.
Lees het officiële Kamerstuk

31-03-2011

Duidelijkheid geëist over het meermaals ontsnappen van Borssele aan een ramp

Vandaag heb ik samen met collega Kamerlid Gerda Verburg vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat de kerncentrale bij Borssele meermaals aan een ramp ontsnapt is. Gezien de huidige gevoeligheid is het noodzakelijk dat hier duidelijkheid over komt.
Lees het officiële Kamerstuk

16-03-2011

Geef duidelijkheid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)

Samen met collega Gerda Verburg heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris voor EL&I over het maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO).
Lees het officiële Kamerstuk

03-03-2011

Meer duidelijkheid voor agrariërs en over agrarisch natuurbeheer bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Vandaag heb ik aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Lees het officiële Kamerstuk

03-03-2011

Betere invulling compensatie Tweede Maasvlakte bij Albrandswaard is gewenst

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur en Milieu over de compensatie voor deTweede Maasvlakte in de Albrandswaard. Het agrarisch cultuurlandschap moet intact blijven en dat kan prima in combinatie met stadslandbouw.
Lees het officiële Kamerstuk

24-02-2011

Heroverweeg de plannen voor de aanleg van de Natte As in Groningen

Vandaag heb ik aan de staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over de plannen voor de aanleg van de Natte As in Groningen.
Lees het officiële Kamerstuk

23-02-2011

Zorgen over de toegankelijkheid van de havens van Stellendam

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de bewindslieden van I&M en de staatssecretaris van EL&I over opslibbing in slijkgat waardoor vissersschepen de haven moeilijker kunnen bereiken. Door versnelde opslibbing van het zogenoemde Slijkgat (Goereese Gat) wordt het voor de vissersvloot van Stellendam steeds moeilijker en gevaarlijker om de haven te bereiken. Een aantal visserschepen zijn al uitgeweken naar andere havens. Dit is schadelijk voor de lokale economie van Goeree-Overflakkee en daarom heb ik hierover schriftellijke vragen gesteld. 
Lees het officiële Kamerstuk

16-02-2011

Enorme erfpachtverhogingen door waterschap voor bewoners van Zoutelande

Via de Vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie(EL&I) heb ik vandaag mijn collega Ger Koopmans vragen laten stellen aan de staatssecretaris over het voornemen van het Waterschap Scheldestromen om de erfpacht voor een aantal woningen in mijn woonplaats Zoutelande zeer sterk te verhogen(soms wel tot 2000%). Omdat de commissie de vragen heeft overgenomen zijn het nu vragen namens de gehele Kamer.
Lees het officiële Kamerstuk

08-02-2011

Anti-hagelkanon voor bescherming van de oogst

In een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit Milieubeheer met de staatssecretaris van I&M Joop Atsma stelde het CDA in zijn inbreng een vraag over het anti-hagelkanon. De bescherming tegen hagel voor het behoud van de oogst is voor de sector en maatschappelijk van belang. De inzet van een anti-hagelkanon op alle momenten dat er een hagelbui aankomt is dan belangrijk. De vraag: "Is de regering bereid om het gebruik van het anti-hagelkanon eenduidig te regelen, bijvoorbeeld in dit Activiteitenbesluit"

27-01-2011

Project Zandmotor zorgt voor veel vragen

Samen met collega Ger Koopmans stelde ik vragen over de Zandmotor die wordt aangelegd voor de Zuid-Hollandse kust. Reden tot deze vragen vormen ondermeer de volgende artikelen 'Zandmotor omgeven door integraal veiligheidsplan' in Het hele Westland van 12 januari en 'Aanleg van Zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust gestart' en 'Bouwen met natuur' in Blikopnieuws van 17 januari.
Lees het officiële Kamerstuk

30-11-2010

Vraagtekens rond de Vlaketunnel

Samen met collega Sander de Rouwe stelde ik vragen over de afsluiting van de Vlaketunnel. Sinds de Vlaketunnel vanaf 12 november niet of slecht toegankelijk is, is er veel onduidelijkheid ontstaan over hoe de situatie zich nu verder zal ontwikkelen.
Lees het officiële Kamerstuk

18-11-2010

Er moet duidelijkheid komen over het proces waarin een milieuvergunning is verstrekt aan Thermphos

Samen met collega Maarten Haverkamp stelde ik vragen over de milieuvergunning die aan Thermphos verleend is door de Zeeuwse gedeputeerde Wiersma. Een volledig onderzoek naar de gezondheids- en milieu-effecten van de emissies van Thermphos moet door een onafhankelijk instituut, zoals het RIVM, gedaan worden.
Lees het officiële Kamerstuk

18-11-2010

Door ondernemers moet een duurzaam beleggingsbeleid gevoerd worden

Samen met collega Elly Blanksma-van den Heuvel stelde ik vragen over een onderzoek naar verantwoord ondernemen.
Lees het officiële Kamerstuk

09-11-2010

Zorg brengt gratis dienst in rekening

Samen met collega Sabine Uitslag stelde ik vragen over het in rekening brengen van kosten door zorginstellingen voor diensten die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Diensten die onder de AWBZ vallen horen namelijk gratis aangeboden te worden.
Lees het officiële Kamerstuk

19-10-2010

Kostbare landbouwgrond niet omzetten in natte natuur

Vandaag stelde ik na aanleiding van het nieuwe regeerakkoord vragen over het feit dat kostbare landbouwgrond niet moet worden omgezet in natte natuur.
Lees het officiële Kamerstuk

04-08-2010

Draagvlak voor plan Zuidoord is twijfelachtig

Samen met collega Ger Koopmans stelde ik vragen over het plan Zuidoord. Het draagvlak voor dit plan en voor andere plannen m.b.t. ontpoldering lijkt twijfelachtig.
Lees het officiële Kamerstuk

20-07-2010

Goede norm voor gehalte stoffen in drinkwater

Vandaag heb ik vragen gesteld over het drinkwater en wat de Europese vereisten hiervoor (moeten) zijn.
Lees het officiële Kamerstuk

16-07-2010

Sterke stijging aantal winkeldiefstallen in 2009

Samen met collega Madeleine van Toorenburg stelde ik vragen over het aantal winkeldiefstallen dat vorig jaar sterk gestegen is.
Lees het officiële Kamerstuk

16-07-2010

Duidelijkheid over mogelijk massaontslag bij Organon te Oss

Met mijn collega's Elly Blanksma-van den Heuvel en Eddy van Hijum stelde ik vragen over het mogelijke massaontslag bij Organon te Oss.
Lees het officiële Kamerstuk

09-07-2010

Duidelijkheid over werkgelegenheid bij MSD in Oss

Met mijn collega Eddy van Hijum stelde ik vragen over het mogelijk verdwijnen van banen bij het farmaceutisch bedrijf MSD in Oss.
Lees het officiële Kamerstuk

02-06-2010

Individuele watermeters in gebouwen met twee of meer stijgleidingen

Het werkelijke watergebruik moet door drinkwaterbedrijven zo volledig mogelijk bemeterd worden.
Lees het officiële Kamerstuk

19-04-2010

Eisen Natura 2000 niet te rigoureus toepassen

Met mijn collega Rikus Jager stelde ik vragen over de manier waarop de eisen van Natura 2000 in Nederland worden toegepast.
Lees het officiële Kamerstuk

19-04-2010

Ambulancezorg Walcheren

De ambulancezorg op Walcheren moet goed bereikbaar blijven!
Lees het officiële Kamerstuk

30-03-2010

Belastingkantoor Terneuzen niet sluiten

Samen met collega Pieter Omtzigt plaatste ik vraagtekens bij het mogelijke vertrek van het belastingkantoor uit Terneuzen.
Lees het officiële Kamerstuk

10-03-2010

Garanderen spoedeisende hulp op Walcheren

Spoedeisende hulp op Walcheren moet beschikbaar blijven!
Lees het officiële Kamerstuk

03-03-2010

Versterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Goed kijken naar kosten, baten en draagvlak bij versterking van de Hondsbossche en Pettemer zeewering.
Lees het officiële Kamerstuk

23-02-2010

Buitendijkse en binnendijkse natuur gelijk beoordelen

Vragen waarom binnendijkse natuur op een andere manier wordt beoordeeld dan buitendijkse.
Lees het officiële Kamerstuk

15-02-2010

Betalingsmogelijkheden voor drinkwater

Vragen van de leden Aasted Madsen-van Stiphout en Koppejan over watermaatschappij Vitens die kosten in rekening brengt voor betaling met acceptgiro.
Lees het officiële Kamerstuk

03-02-2010

Oneerlijke watermeters niet opdringen

Vragen over drinkwaterbedrijf Evides, dat in Rotterdam watermeters opdringt die slechts het koudwaterverbruik meten.
Lees het officiële Kamerstuk

29-01-2010

Verbod op zandcementvloeren

Samen met collega Vietsch stelde ik vragen in reactie op de berichten over een dreigend verbod op het leggen van zandcementvloeren.
Lees het officiële Kamerstuk

21-01-2010

Nederland grootste nettobetaler van Europa

Ligt het aan Nederland zelf dat we de grootste nettobetaler zijn in Europa?
Lees het officiële Kamerstuk

17-12-2009

Loondoorbetaling bij ziekte

Vervolgvragen loondoorbetaling bij ziekte.
Lees het officiële Kamerstuk

16-12-2009

Gevolgen ongezuiverde afvalwaterlozing in België

Vragen over ongezuiverde afvalwaterlozing in België en de gevolgen daarvan voor Nederlandse wateren.
Lees het officiële Kamerstuk

16-12-2009

Meerdere dottercentra in Zeeland

Met collega Schermers stelde ik vragen over de gebrekkige samenwerking tussen dottercentra in Zeeland.
Lees het officiële Kamerstuk

18-11-2009

Kruisteken op mijter van Sint Nicolaas behouden

In Amsterdam wordt het kruisteken bewust weggelaten van de mijter van Sint Nicolaas. Dit, omdat de bevolkingssamenstelling ‘multi-etnisch’ is en Sint Nicolaas een universele figuur zou moeten zijn. Samen met collega Schinkelshoek stelde ik Kamervragen.
Lees het officiële Kamerstuk

28-10-2009

Recreatiegebied Ossenisse openhouden

Kamervragen over de dijkversterking bij Ossenisse, waar het gebied na de onderhoudswerkzaamheden minder toegankelijk was voor lokale inwoners en recreanten.
Lees het officiële Kamerstuk

12-10-2009

Gevolgen EU-richtlijn Gelijke Behandeling

De Europese ontwerprichtlijn Gelijke Behandeling buiten Arbeid mag er niet toe leiden dat religieuze uitingen worden geweerd uit het sociale leven. Samen met collega Jonker legde ik deze zorg aan de minister voor.
Lees het officiële Kamerstuk

25-09-2009

Belang Delta in drinkwaterbedrijf Evides

Vragen aan de minister van VROM over het belang van Delta in het publieke waterbedrijf Evides.
Lees het officiële Kamerstuk

11-09-2009

Afnemende mogelijkheden om te kunnen zwemmen

Vragen over de effecten van warme zomers op de beschikbaarheid van zwemlocaties.
Lees het officiële Kamerstuk

03-08-2009

Voorgenomen vangstverbod op schieraal

Vragen van de leden Van der Vlies (SGP), Koppejan (CDA),Snijder-Hazelhoff (VVD) en Polderman (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het voorgenomen vangstverbod voor schieraal.
Lees het officiële Kamerstuk

15-07-2009

Gegaste containers bij Flextronics

Vragen met collega Vietsch over de gevolgen van gegaste containers bij Flextronix.
Lees het officiële Kamerstuk

15-07-2009

Regels bij WIA-werknemers

Met collega Van Hijum bevroeg ik de minister van Sociale Zaken over de rechten en plichten van werkgevers die (onwetend) een WIA-gerechtigde werknemer in dienst hebben genomen.
Lees het officiële Kamerstuk

02-07-2009

Ouderenrechten en seniorendagen

Vragen met collega Van Hijum over het bericht dat het hoog tijd is om ouderenrechten en seniorendagen, bedoeld als middel om werkgelegenheid voor jongeren te scheppen, af te schaffen.
Lees het officiële Kamerstuk

24-06-2009

Ontpolderingsplannen Horstermeerpolder

Vervolgvragen met collega Haverkamp over de ontwikkeling van de Horstermeerpolder.
Lees het officiële Kamerstuk

05-06-2009

Hevelvistrap op de Maas

Vragen van de leden Neppérus (VVD), Vendrik (GroenLinks), Koppejan (CDA), Jansen (SP), Van der Vlies (SGP) en Boelhouwer (PvdA) aan de staatssecretaris over de uitvoering van een proef met een hevelvistrap op de Maas in Limburg.
Lees het officiële Kamerstuk

27-04-2009

Ontpolderingsplannen Horstermeerpolder

Samen met collega Haverkamp stelde ik vragen over het creëren van natte natuur in de Horstermeerpolder.
Lees het officiële Kamerstuk

30-03-2009

Natuurschade bij dijkversterkingen Ooster- en Westerschelde

Ecologische effecten van fosforslakken bij dijkversterkingen aan de Oosterschelde en Westerschelde.
Lees het officiële Kamerstuk

12-02-2009

Stemadvies woningcorporaties

Samen met collega Van Bochove stelde ik kritische vragen over woningcorporaties in Flevoland die hun huurders een stemadvies hebben gegeven voor de waterschapsverkiezingen.
Lees het officiële Kamerstuk

06-02-2009

Continuïteit ziekenhuiszorg Zeeland

Vragen over de continuïteit van de ziekenhuiszorg in Zeeland.
Lees het officiële Kamerstuk

19-01-2009

Zeeslag tussen Denemarken en Nederland

Met collega Haverkamp stelde ik vragen over onenigheid tussen Denemarken en Nederland en over door de Deense marine gevangen genomen en in een kooi vastgehouden piraten.
Lees het officiële Kamerstuk

19-01-2009

Tekortkomingen controles voedselveiligheid

Samen met collega Atsma stelde ik Kamervragen over de voedselveiligheid van voedseltransporten.
Lees het officiële Kamerstuk

02-12-2008

Uitslag van en opkomst bij de waterschapsverkiezingen

Tijdens het mondelinge vragenuur kwam ik aan het woord over de uitslag en de opkomst van de waterschapsverkiezingen.
Lees het officiële Kamerstuk

13-11-2008

Veiligheid van liften

Vragen met mijn collega Vietsch, over ongelukken met afgekeurde liften en liften zonder certificaten.
Lees het officiële Kamerstuk

12-11-2008

Inhuur interim-managers door waterschappen

Vindt de staatssecretaris de inhuur van interim-managers door door de waterschappen voor een periode van één, twee en soms zelfs vijf jaar, een verantwoorde besteding van publieke middelen?
Lees het officiële Kamerstuk

22-10-2008

Voedselrijk water in Oosterschelde

Is de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bereid medewerking te verlenen aan een proef om gedoseerd zoet en voedselrijk water de Oosterschelde in te laten?
Lees het officiële Kamerstuk

03-10-2008

Kaping Oekraïens schip

Met mijn collega Haverkamp bevroeg ik de minister van Buitenlandse Zaken over piraterij voor de kust van Somalië en over wapenleveranties aan Soedan.
Lees het officiële Kamerstuk

25-09-2008

Stemgeheim bij waterschapsverkiezingen

Over het stemgeheim mag geen enkele twijfel bestaan. Dat geldt ook voor de waterschapsverkiezingen. Vandaar deze vragen, die ik samen met mijn collega Schinkelshoek stelde.
Lees het officiële Kamerstuk

23-09-2008

Nadelen zoutwater voor land- en tuinbouw

Vragen met mijn collega Mastwijk over de gevolgen voor de land- en glastuinbouw van het toelaten van zoutwater in de Zeeuwseen Zuid-Hollandse wateren.
Lees het officiële Kamerstuk

08-09-2008

Gevolgen waterpeil voor dier- en plantgezondheid

Vragen van de leden Atsma, Koppejan en Ormel (allen CDA) aan de problemen die de aanleg van bredere sloten en de verhoging van het waterpeil kan opleveren voor ten dier- en plantgezondheid.
Lees het officiële Kamerstuk

03-09-2008

Nederlandse inzet bij gevolgen orkaan Gustav

Vragen met mijn collega Haverkamp over de mogelijke inzet van Nederlandse expertise bij de gevolgen van de orkaan Gustav.
Lees het officiële Kamerstuk

19-08-2008

Aan de ketting leggen van Nederlands zeezeilschip

Kamervragen met collega Van Hijum over certificering van de veiligheid van zeezeilschepen.
Lees het officiële Kamerstuk

15-08-2008

Ontdieping Linderveldplas

Vragen met mijn collega Bilder over de door het Waterschap Groot Salland verleende vergunning voor ontdieping van de in het natuurgebied gelegen plas Linderveld (gemeente Deventer).
Lees het officiële Kamerstuk

06-06-2008

Financiële tekorten Zeeuwse ziekenhuizen

Met mijn collega Schermers stelde ik vragen over het financiële tekort van de Zeeuwse ziekenhuizen, en over de gevolgen daarvan voor de continuïteit van de ziekenhuiszorg in Zeeland.
Lees het officiële Kamerstuk

28-04-2008

Commerciële overwegingen bij locatie ziekenhuiszorg Zeeland

Vragen van de leden Schermers, Jan de Vries en Koppejan (allen CDA) over de vermeende rol die commerciële zorgactiviteiten zouden spelen in de locatiekeuze van ziekenhuisvoorzieningen in Zeeland.
Lees het officiële Kamerstuk

15-04-2008

Controles Arbeidsinspectie in muziek- en theaterwereld

Samen met mijn collega Van Vroonhoven stelde ik vragen over controles van de Arbeidsinspectie in de muziek- en theaterwereld. Deze controles zouden er toe kunnen leiden dat blazers in een orkest bijvoorbeeld niet direct achter de strijkers zouden mogen zitten.
Lees het officiële Kamerstuk

31-03-2008

Veiligheidsproblemen Dijkring 14 (Zuid-Holland)

Kamervragen over de veiligheid van Dijkring 14 in Zuid-Holland.
Lees het officiële Kamerstuk

18-03-2008

Verkeerd gemeten grondwaterstanden

Wat zijn de gevolgen wanneer de verdroging van natuurgebieden minder omvangrijk is dan waarvan eerder van uitgegaan? En welke risico’s op meer natschade loopt de landbouw in de omgeving van de natuurgebieden die natter zijn dan eerder werd aangenomen? Vragen die ik voorlegde aan de minister van LNV.
Lees het officiële Kamerstuk

06-03-2008

Problemen visserij met Natura 2000

Vragen over een verbod op de boomkorvisserij.
Lees het officiële Kamerstuk

06-02-2008

Innovatie koudewinning voor stadskoeling

Kamervragen van de leden Hessels, Koppejan en Spies (allen CDA) over innovatieve projecten op het gebied van koudewinning voor stadskoeling.
Lees het officiële Kamerstuk

24-01-2008

Stijging waterschapslasten

Waterschapslasten mogen niet ongeremd stijgen en moeten kostengeoriënteerd zijn. Over dit onderwerp stelde ik vragen aan de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat.
Lees het officiële Kamerstuk

16-01-2008

Problemen visserij met Beheerplan Voordelta

Ik stelde Kamervragen over het vergunningsplichtig maken van de boomkorvisserij.
Lees het officiële Kamerstuk

25-10-2007

Maandlang geen treinen in Zeeland

Vragen die ik indiende met mijn collega Mastwijk. We maakten onze zorgen kenbaar over het feit dat in Zeeland in 2008 de treinen een maand lang niet zullen rijden.
Lees het officiële Kamerstuk

23-10-2007

Bundeling deelcontracten door Rijkswaterstaat

Als Rijkswaterstaat deelcontracten bij aanbestedingen bundelt, dan heeft dat nadelige gevolgen voor het mkb. Kleinere bedrijven kunnen dan immers niet meedoen. Deze zorg legde ik met mijn collega Bilder voor aan de minister van Verkeer & Waterstaat.
Lees het officiële Kamerstuk

02-10-2007

Veiligheid Hondsbossche zeewering

Over de veiligheid van de Hondsbossche zeewering kwam ik aan het woord tijdens het mondelinge vragenuur.

06-09-2007

Fusieplannen ziekenhuizen Walcheren

Vragen van de leden Schermers, Koppejan en Jan de Vries (allen CDA) over de gevolgen van fusieplannen van ziekenhuizen op Walcheren.
Lees het officiële Kamerstuk

29-06-2007

Te hoge drinkwaterprijzen in Nederland

Drinkwaterprijzen in Nederland zijn hoog. Daarom zouden ze kostengeoriënteerd moeten worden. Ik vroeg de minister of ze die mening deelde.
Lees het officiële Kamerstuk

15-06-2007

Gevaar nieuwe uitbraak legionella

Samen met collega Schermers bevroeg ik de minister van VROM over het gevaar van een nieuwe uitbraak van legionella als gevolg van tekortschietend toezicht en gebrekkige registratie van koeltorens.
Lees het officiële Kamerstuk

25-05-2007

Waterkrachtcentrale bij Borgharen

Vragen van de leden Duyvendak (GroenLinks), Neppérus (VVD), Jansen (SP), Samsom (PvdA), Van der Staaij (SGP) en Koppejan (CDA) over een waterkrachtcentrale bij Borgharen.
Lees het officiële Kamerstuk

13-03-2007

Blijven toestaan maatschappelijke vluchten op Midden-Zeeland

Maatschappelijke vluchten in het belang van openbare orde, veiligheid en mensenlevens mogen niet gehinderd worden door het aantal toegestane vliegbewegingen op een vliegveld. Aan de minister van Verkeer & Waterstaat vroegen mijn collega Haverkamp en ik of hij die mening deelde.
Lees het officiële Kamerstuk