Moties

03-07-2012

Beoordeel of samenvoeging Natura 2000-gebieden perspectief biedt op meer passende oplossingen voor natuurherstel

De Kamer,
verzoekt de regering, in samenwerking met de regio, waaronder de provincie Zeeland, en in overleg met Vlaanderen te beoordelen of samenvoeging van Natura 2000-gebieden perspectief biedt op meer passende oplossingen voor natuurherstel en of deze gewenst zijn in de reeds lopende gebiedsprocessen en daarnaast bij de Europese Commissie te sonderen of hier steun voor zou bestaan.
Lees het officiële Kamerstuk

06-06-2012

Breng impact in beeld van wijzigingsvoorstellen van het GVB voor Nederland en zijn betrokken visserijsector

De Kamer,
verzoekt de regering om in beeld te brengen welke impact de wijzigingsvoorstellen van het gemeenschappelijk visserijbeleid voor Nederland en zijn betrokken visserijsector hebben, de Kamer hierover te informeren en geen onomkeerbare stappen te zetten zonder overleg met de Kamer.
Lees het officiële Kamerstuk

06-06-2012

Werk samen bij invulling regionalisering en betrek relevante stakeholders structureel bij input onderhandelingen GVB

De Kamer,
verzoekt de regering bij de invulling van regionalisering nauw samen te werken met andere lidstaten met een belang in de Noordzee;
verzoekt de regering alle relevante stakeholders structureel te betrekken bij de input voor de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zowel bij formele raden als informele aangelegenheden.
Lees het officiële Kamerstuk

25-04-2012

Energiebedrijven moeten obstakels weergeven die hen beletten transparant te zijn naar de consument

De Kamer,
verzoekt de regering, in kaart te brengen welke deze obstakels zijn en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen.
Lees het officiële Kamerstuk

25-04-2012

Regering moet meer inzicht geven in Social Return en verdere mogelijkheden hiertoe

De Kamer,
verzoekt de regering de Kamer voor het zomerreces van 2012:
- inzichtelijk te maken hoe het met de verschillende pilotprojecten op dit punt staat;
- inzichtelijk te maken in welke mate «social return»-criteria reeds onderdeel uitmaken van de aanbestedingseisen van aanbestedingen van de rijksoverheid;
- aan te geven welke maatregelen nog genomen kunnen worden om «social return» verder te stimuleren.
Lees het officiële Kamerstuk

03-04-2012

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar postbezorging op maandag

De Kamer,
verzoekt de regering, op korte termijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gepresenteerde cijfers over de postbezorging op maandag en de mogelijk bewuste beïnvloeding van deze cijfers;
verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan en tot die tijd geen besluiten te nemen over aanpassing van de UPD;
verzoekt de regering voorts, in de gesprekken met PostNL over aanpassing van de UPD tevens het buitensporige beloningsbeleid richting de directie van PostNL aan de orde te stellen.
Lees het officiële Kamerstuk

15-03-2012

Werkgroep motorvermogen garnalenvisserij moet breder evalueren

De Kamer,
roept de regering op om de werkgroep motorvermogen ook de bestaande ontwikkelingen, zoals blackbox, te laten evalueren en daarbij de mogelijkheden te onderzoeken tot een spoedige brede invoering daarvan binnen een wettelijk kader dan wel een privaat arrangement;
verzoekt voorts daarbij ook nadrukkelijk te kijken naar handhaving met NB wet vergunningen;
verzoekt de regering voor het zomerreces de Kamer te informeren over het eindrapport van de werkgroep motorvermogen en in de bijbehorende kabinetsreactie te komen met concrete voorstellen.
Lees het officiële Kamerstuk

15-02-2012

Hou Mitsubishi aan het sociale plan en schep met alle andere betrokkenen voorwaarden voor de doorstart van NedCar

De Kamer,
verzoekt de regering om Mitsubishi te houden aan het sociale plan voor de werknemers en daarnaast -- binnen de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid -- samen met alle andere betrokkenen de voorwaarden te scheppen voor de doorstart van NedCar in de context van de economische transitie van de regio en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

02-02-2012

Geef de in de Aanbestedingswet in het leven geroepen Commissie van Deskundigen voldoende mensen en middelen

De Kamer,
verzoekt de regering in samenwerking met de markt binnen bestaande budgetten, mensen en middelen ter beschikking te stellen opdat de commissie van deskundigen de gewenste kwaliteit en het beoogde gezag kan krijgen.
Lees het officiële Kamerstuk

02-02-2012

Realiseer met professioneler inkoopbeleid substantiële overheidsbesparingen

De Kamer,
verzoekt de regering:
1. de Kamer voor het zomerreces van 2012 te rapporteren hoe via gerichter beleid en een meer professionele inkoop substantiële overheidsbesparingen in Nederland gerealiseerd kunnen worden;
2. dit bij de begroting van 2013 te betrekken.
Lees het officiële Kamerstuk

02-02-2012

Algemene inkoopvoorwaarden moeten bij overheidsopdrachten samen met het bedrijfsleven worden opgesteld en nageleefd

De Kamer,
verzoekt de regering tevens te bevorderen dat algemene inkoopvoorwaarden die als en model gebruikt worden voor contractvoorwaarden bij overheidsopdrachten samen met het bedrijfsleven worden opgesteld en worden nageleefd.
Lees het officiële Kamerstuk

22-12-2011

Bijdrage aan NBTC moet op peil blijven voor Hollandpromotie

De Kamer,
verzoekt de regering om de bijdrage aan het NBTC van 2015 binnen deze vijftig procentnorm te laten zodat uiteindelijk structureel €8,3 miljoen per jaar besteed kan worden aan Hollandpromotie, waarbj dekking wordt gevonden binnen artikel 15 "een sterke Internationale concurrentiepositie" van de begroting van het ministerie van EL&I.
Lees het officiële Kamerstuk

22-12-2011

Geef invulling aan een regionale organisatie die dichtbij de ondernemingen staat

De Kamer,
verzoekt de regering bij de nadere uitwerking invulling te geven aan een regionaal georiënteerde organisatie, die door middel van regionale Ondernemespleinen dichtbij de ondernemingen staat en met regionale stakeholders gezamenlijk werkt aan het opstellen en uitvoeren van een Regioagenda door en voor ondernemingen, me een herkenbare regionale structuur en evenredige vertegenwoordiging van de regionale stakeholders, met autonome bevoegdheden ten aanzien van de Regioagenda -- zowel inhoudelijk als financieel -- binnen landelijk vastgestelde financiële kaders.
Lees het officiële Kamerstuk

14-12-2011

Hou TAC's minimaal op niveau 2011 en laat bestanden samen lopen

De Kamer,
verzoekt de regering in het overleg te pleiten om:
voor 2012 de TAC's van geassocieerde bestanden van Noordzeehorsmakreel en van ziversmelt minimaal op het niveau van 2011 te houden;
bij de bepaling van het TAC-niveau de TAC's van de geassocieerde bestanden samen te laten lopen met de bestanden waarmee ze geassocieerd zijn, zoals tong en schol.
Lees het officiële Kamerstuk

14-12-2011

Pulsvisserij moet worden toegelaten in aangewezen natuurgebieden op zee!

De Kamer,
verzoekt de regering:
- bij de Landbouw- en Visserijraad opnieuw te pleiten voor een permanente toelating van pulsvisserij in de aangewezen natuurgebieden op zee;
- op korte termijn in bilateraal overleg met de Europese Commissie te onderzoeken onder welke voorwaarden extra ontheffingen voor de pulsvisserij kunnen worden gerealiseerd.
Lees het officiële Kamerstuk

14-12-2011

Ga niet mee met voorgestelde zeedagenkorting!

De Kamer,
verzoekt de regering zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en niet mee te gaan met de voorgestelde zeedagenkorting.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2011

Verplicht banken uiterlijk eind 2011 met exacte cijfers over kredietverlening mkb te komen

De Kamer,
verzoekt de regering de banken te verplichten uiterlijk eind 2011 met exacte cijfers aangaande de kredietverlening aan het mkb te komen.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

Hou rekening met extra voorwaarden bij inrichting van het Innovatiefonds MKB+

De Kamer,
verzoekt de regering bij de inrichting van het Innovatiefonds MKB+ de voglende voorwaarden voor de benutting van dit fonds expliciet te benoemen:
- het is generiek: ondernemingen uit iedere bedrijfssector kunnen voorstellen indienen;
- bij iedere financiering van een innovatieproject vanuit het fonds wordt verwacht dat:
1 het bijdraagt aan het innovatievermogen van het bedrijfsleven;
2 er altijd een private cofinanciering aan de orde is;
3 het een substantiële economische toegevoegde waarde of groei tot gevolg heeft;
4 bij succesvolle investeringen het fonds op basis van het profijtbeginsel ook financieel meedeelt in het succes.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

Betrek de kracht van de regio bij het oprichten van ondernemingspleinen

De Kamer,
verzoekt de regering bij het inrichten van de nieuw op te richten ondernemingspleinen rekening te houden met de kracht van de regio en daarmee functies als startersbegeleiding en advisering op het gebied van innovatie door de KvK's en Syntens te waarborgen.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

Kom tot onderzoek naar en pilots van kredietunies

De Kamer,
verzoekt de regering om te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, private initiatieven als kredietunies, factoring en crowd-funding met gebruik van overheidsgaranties een rol kunnen spelen in de vraag aan kleine kredieten van mkb-ondernemingen;
verzoekt de regering daarnaast om één of meerdere pilots op te starten waarbij deze initiatieven gebruik kunnen maken van een garantiekapitaal van 25 mln., gereserveerd vanuit het BMKB-fonds;
verzoekt de regering voorts de Kamer over beide verzoeken voor 1 april 2012 actief te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

Houdt meer rekening met MVO-aspecten

De Kamer,
verzoekt de regering te bevorderen dat bedrijven zo veel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijke handelen door middel van jaarverslagen;
verzoekt de regering tevens bij de toebedeling van middelen rekening te houden met mvo-aspecten;
verzoekt de regering voorts in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet te vermelden hoe de sectoren bijdragen aan duurzaamheid.
Lees het officiële Kamerstuk

03-11-2011

Kom tot meer transparantie m.b.t. innovatiegelden

De Kamer,
verzoekt de regering om conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer meer transparantie te bewerkstelligen waar innovatiegelden naartoe gaan, wie innovatiegelden ontvangt, wat zij ermee doen en welke resultaten daarmee zijn bereikt;
verzoekt de regering voorts te bezien welke lessen getrokken kunnen worden op basis van ervaringen met het Amerikaanse voorbeeld dat het volgen van innovatiegelden waarborgt en vervolgens een dergelijk publiek toegankelijk systeem op te zetten.
Lees het officiële Kamerstuk

27-10-2011

Ga om tafel zitten met aanbieder mobiele data voor zelfregulering kostentransparantie

De Kamer,
verzoekt de regering om op korte termijn met de aanbieders van mobiele data om tafel te gaan zitten om zodoende te komen tot zelfregulering op het punt van kostentransparantie voor het gebruik van mobiele data, zodat het voor consumenten duidelijker wordt wanneer zij buiten hun bundel, dan wel zonder data-abonnement en dus tegen hogere kosten, gebruik maken van mobiele data.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Behoud agrarische functie polders Zuidoord en Zuiderdiep door niet te ontpolderen

De Kamer,
verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de polders ZUidoord en de Zuiderdieppolder niet worden ontpolderd en de agrarische functie te behouden.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Doe goed onderzoek naar bijvangsten en kom met de sector tot goede oplossingen

De Kamer,
verzoekt de regering in gezamenlijkheid met de sector onderzoek uit te voeren naar de huidige cijfers van de overleveing van bijvangsten voor verschillende soorten, en naar de ecologische en economische consequenties van deen discardban;
verzoekt de regering naast het eerder gestelde in de motie-Koopmans c.s.(21501-32, nr. 462), gezmenlijk met de sector oplossingen te zoeken, onder meer door innovatie en de aanpassing van regelgeving;j
verzoekt de regering tevens niet in te stemmen met een discardban op basis van een <<nulpercentage>> aan discards en geen onomkeerbare besluiten te nemen, alvorens de Kamer middels een BNC-fiche is geïnformeerd en met de Kamer is gedebatteerd.
Lees hier het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Geen volledige financiering meer van waterschapsprojecten van het HWBP door de waterschappen

De Kamer,
verzoekt de regering niet langer te streven naar volledige financiering van de waterschapsprojecten van het HWBP door de waterschappen.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Inventariseer de totale financiële schade van het vangstverbod voor de getroffen beroepsvissers

De Kamer,
verzoekt de regering, op korte termijn te inventariseren wat de totale financiële schade is van het vangstverbod voor de getroffen beroepsvissers, met inbegrip van:
- de totale omzet van paling, wolhandkrab en de bijvangst aan snoekbaars;
- inkomensverlies doordat geen vergunningen aan derden uitgegeven kunnenworden;
- de waardedaling van visrechten.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Laat solidariteit bij verdeling waterschapsbijdrage zeer zwaar wegen

De Kamer,
verzoekt de regering bij de uitwerking van de verdeling van de waterschapsbijdrage het principe van solidariteit tussen de inwoners in gebieden van ons land met weinig primaire waterkeringen en de inwoners in gebieden met veel primaire waterkeringen zeer zwaar te laten wegen.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Realisatie WCT mag geen vertraging oplopen doordat de regering compensatiegebieden elders in wil zetten

De Kamer,
verzoekt de regering te bewerkstelligen dat realisatie van de WCT geen vertraging oploopt door het voornemen van de regering om de compensatiegebieden elders in te zetten.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Stel extra doelmatigheidsprikkel voor waterschappen en HWBP-2 vast

De Kamer,
verzoekt de regering een extra doelmatigheidsprikkel voor waterschappen en HWBP-2 vast te stellen met name op de administratieve kosten.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Stuurgroep Zuidwestelijke Delta moet met voorrang alle maatregelen uit het Spoorboek Zoet Water Zuidwestelijke Delta uitwerken!

De Kamer,
verzoekt de regering om het projectbureau Zuidwestelijke Delta opdracht te geven om met voorrang alle maatregelen uit het Spoorboek Zoet Water Zuidwestelijke Delta uit te werken en hierover in het najaar aan regering en parlement te rapporteren.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Voer regeerakkoord inzake Albrandswaard uit en kom tot een oplossing met draagvlak

De Kamer,
verzoekt de regering het regeerakkoord inzake het niet ontpolderen van de polder Albrandswaard onverkort uit te voeren;
verzoekt de regering in samenspraak met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard te komen tot een oplossing die draagvlak heeft onder de lokale bevolking.
Lees het officiële Kamerstuk

30-06-2011

Waterschapsbelasting mag zich slechts in lijn met de inflatie ontwikkelen

De Kamer,
verzoekt de regering er op toe te zien dat de waterschapsbelasting zich slechts in lijn met de inflactie ontwikkelen en de Kamer tijdig te informeren indien de lasten in een waterschap met meer dan 5% jaarlijks dreigen te stijgen.
Lees het officiële Kamerstuk

28-06-2011

Wees zorgvuldig met verantwoordelijkheid en investeringen aangaande waterveiligheid en zoetwatervoorziening

De Kamer,
verzoekt de regering in eerste instantie buurlanden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het te voeren waterbeleid;
verzoekt de regering voorts zeer terughoudend te zijn ten aanzien van investeringen in het buitenland uit het Deltafonds;
verzoekt de regering tot slot dergelijke investeringen alleen te overwegen indien er een direct verband is met de nationale waterveiligheid of zoetwatervoorziening.
Lees het officiële Kamerstuk

14-06-2011

Registratie van en toezicht op natte koeltorens kan en moet beter!

De Kamer,
verzoekt de regering per direct alle gemeenten en hun gemeentebesturen per brief te wijzen op hun verantwoordelijkheden in het kader van registratie en toezicht op natte koeltorens;
verzoekt de regering tevens de Kamer binnen en week per brief te informeren welke gemeenten uit de onlangs gehouen steekproef nog steeds hun registratie en toezicht niet op orde hebben;
verzoekt de regering voorts de Kamer binnen een half jaar een compleet overzicht te geven van alle gemeenten die de registratie en het toezicht op natte koeltorens nog steeds niet op orde hebben.
Lees het officiële Kamerstuk

07-06-2011

Onderzoek alternatieve strategieën voor verbeteren biologische productiviteit en helderheid van binnenwateren

De Kamer,
verzoekt de regering binnen de bestaande begroting alternatieve strategie:en voor het verbeteren van de biologische productiviteit en helderheid van binnenwateren te onderzoeken en indien nodig wateren ter beschikking te stellen waar zonder risico's met nieuwe methoden geëxperimenteerd kan worden.
Lees het officiële Kamerstuk

16-03-2011

Onderzoek effect sluiting gebieden op schieraaluittrek en het aalherstel

De Kamer,
verzoekt de regering versneld onderzoek in te zetten naar het effect van het sluiten van gebieden op de schieraaluittrek en het daarmee samenhangende aalherstel;
verzoekt de regering om in samenspraak met de sector te bezien of er met de sluiting van gebieden ook met minder vergaande maatregelen dan de huidige drie maanden sluiting van de aalvangst voldaan kan worden aan de doelstellingen van de Europese aalverordering.
Lees het officiële Kamerstuk

16-03-2011

Instelling alarmprocedure voor wanneer voedingsmiddelen een gevaar zijn voor de volksgezondheid

De Kamer,
verzoekt de regering om een spoedprocedure in te stellen die snel leidt tot een besluit over het al dan neit instellen van een aantal voorzorgsmaatregelen;
verzoekt de regering tevens om de mogelijkheiden van een dergelijke alarmprocedure te onderzoeken en vorm te geven.
Lees het officiële Kamerstuk

15-12-2010

Zorgvuldige omgang termijn bij definitieve besluitvorming over de postsector

De Kamer verzoekt de regering de AMvB-termijn zodanig te behandelen dat ruimte ontstaat om de uit het werk van Vreeman voortvloeiende maatregelen op zorgvuldige wijze te betrekken bij de definitieve besluitvorming.
Lees het officiële Kamerstuk

13-12-2010

Meer leidende criteria bij opstellen afwegingskader voor Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier

De Kamer,
verzoekt de regering in overleg met de Kamer een afwegingskader op te stellen waarbij waterveiligheid leidend is, maar ook zaken zoals draagvlak, uitvoeringsgereedheid, de mogelijkheid om andere doelen mee te koppelen en cofinanciering mogelijk zijn;
verzoekt de regering aan de hand van zo'n afwegingskader over te gaan tot het <<omkeren van bestaande potjes>> en in te zetten op het herprioriteren van de beschikbare middelen, opdat per te investeren euro maximaal maatschappelijk rendement wordt gehaald.
Lees het officiële Kamerstuk

13-12-2010

Onderscheid in opgaven rondom de waterveiligheid en de zoetwatervoorraad

De Kamer,
verzoekt de regering bij projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma een helder onderscheid te maken in opgaven rondom waterveiligheid en zoetwatervoorraad en ambities op andere beleidsterreinen, waarbij de opgaven leidend zijn;
verzoekt de regering voorts bij de financiële verantwoording over deze projecten dit onderscheid ook inzichtelijk te maken.
Lees het officiële Kamerstuk

13-12-2010

Ontwerp procesaanpak voor en geef richtlijnen bij het tweede Deltaprogramma

De Kamer,
verzoekt de regering in het tweede Deltaprogramma een procesaanpak te ontwerpen op basis van de Sneller & Beter-aanpak, waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt in opgaven en ambities, en waarbij heldere termijnen per planvormingsfase worden aangegeven opdat vertraging van projecten kan worden voorkomen;
verzoekt de regering in het tweede Deltaprogramma expliciet aandacht te besteden aan een grotere en vroegtijdige betrokkenheid van de markt, door richtlijnen te geven voor het inzetten van prijsvragen, marktverkenningen, Design & Construct en andere vormen van moderne contracten.
Lees het officiële Kamerstuk

13-12-2010

Ruimte en tijd bij doorontwikkeling ambities met betrekking tot de Afsluitdijk

De Kamer verzoekt de regering in de op te stellen structuurvisie Afsluitdijk uit te gaan van een integrale visie, die als masterplan kan fungeren, zodat er ruimte en tijd blijft voor het doorontwikkelen van kansrijke ambities, in samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstellingen.
Lees het officiële Kamerstuk

23-11-2010

Betrek bij het ontwerp van waterstaatkundige werken de mogelijkheden voor sportvisserij

De Kamer verzoekt de regering standaard bij het ontwerp van waterstaatkundige werken, in overleg met direct betrokkenen (lokale overheden, organisaties voor sportvisserij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te betrekken.
Lees het officiële Kamerstuk

18-11-2010

Sluiting van bestuursakkoord tussen de waterschappen en het Rijk

De Kamer verzoekt de regering voor 1 maart 2011 een bestuursakkoord te sluiten tussen de waterschappen en het Rijk, waarin beide partijen zich verbinden aan de uitvoering van het voorstel Doelmatig Waterbeheer waarin in elk geval concrete afspraken worden gemaakt over:
het voor burgers en bedrijven lastenneutraal opvangen van de 100 mln. per jaar;
een jaarlijkse prestatievergelijking van waterschappen waar lasten- en kostenontwikkeling standaard deel van uitmaken;
overige voorstellen van waterschappen over doelmatiger waterbeheer, de verantwoordelijkheid over het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de maatregelen om de waterschappen in staat te stellen, via inverdieneffecten de kosten van muskusrattenbestrijding en gedeeltelijke financiering van de verbetering van de primaire keringen, terug te laten verdienen.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Bevordering van komst ASC-standaard voor meerval

De Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat er een ASC-standaard komt voor meerval, door een aquacultuurdialoog voor de meerval te starten, te verkennen of de toepasbaarheid van de ASC-standaard voor pangasius kan worden verbreed, de beschikbare kennis van de Milieukeur hiervoor in te zetten en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Bij dijkverbeteringen standaard rekening houden met sportvisserijmogelijkheden

De Kamer verzoekt de regering standaard bij het ontwerp van waterstaatkundige werken, in overleg met direct betrokken (lokale overheden, organisaties voor sportvisserij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te betrekken.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Breng kleine vismarkten onder bij het Visserij Innovatie Platform

De Kamer verzoekt de regering de aanvragen en financiering van kleine vismarkten voor dagverse vis onder te brengen bij het Visserij Innovatie Platform.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Instelling omgekeerde bewijslast voor tegengaan visstroperij

De Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het instellen van een dergelijke omgekeerde bewijslast een adequaat instrument zou kunnen zijn in het tegengaan van stroperij.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Steun ontwikkeling en facilitering ASC-keurmerk

De Kamer verzoekt de regering de ontwikkeling van het ASC-keurmerk op soortgelijke wijze als het MSC-keurmerk te steunen en te faciliteren op het moment dat deze voldoet aan de VN-richtlijnen voor ecolabels voor visserij en aquacultuur.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Vanaf 2011 uitsluitend import van ASC-gecertificeerde pangasius

De Kamer,
spreekt uit, dat het wenselijk is dat het vanaf het moment dat ASC-certificering mogelijk is en redelijkerwijs door de markt kan zijn geïmplementeerd, alleen nog import van pangasius toe wordt gestaan welke ASC-gecertificeerd is;
verzoekt de regering in Europees verband steun te verwerven voor dit standpunt.
Lees het officiële Kamerstuk

08-11-2010

Visie en meerjarenafspraken voor duurzaam visbestand en toekomstperspectief voor beroeps- en sportvisserij

De Kamer verzoekt de regering naar het voorbeeld van de mosselsector en de kottersector, een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen die samen met vertegenwoordigers van de sector beroepsvisserij en de sector sportvisserij gaat werken aan een gezamenlijke visie en meerjarenafspraken gericht op een duurzaam visbestand en toekomstperspectief voor zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij.
Lees het officiële Kamerstuk

07-10-2010

Handhaving voedselveiligheid en transparantie voedselketen m.b.t. paling

De Kamer,
verzoekt de regering zorg te dragen voor een adequate handhaving van de voedselveiligheid met betrekking tot wilde paling, zowel Nederlandse als geïmporteerde paling;
verzoekt de regering samen met de sector transparantie van de voedselketen te bewerkstelligen zodat het voor de consument duidelijk is in welke wateren de wilde paling gevangen is.
Lees het officiële Kamerstuk

01-07-2010

Kostendekkende tarieven voor kostentransparantie drinkwater

De Kamer verzoekt de regering het ontwerp-Drinkwaterbesluit zodanig aan te passen dat drinkwaterbedrijven de kostendragers van de te leveren watersoorten en diensten duidelijk moeten specificeren en op basis daarvan kostendekkende tarieven afleiden voor de levering van drinkwater met als doel kostentransparantie.
Lees het officiële Kamerstuk

01-07-2010

Lagere vermogenskostenvergoeding aan aandeelhouders bij aanpassing ontwerp-Drinkwaterbesluit

De Kamer verzoekt de regering het ontwerp-Drinkwaterbesluit zodanig aan te passen dat de kosten van de buitenlandse projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen in mindering worden gebracht op de wettelijk toegestane vermogenskostenvergoeding aan aandeelhouders.    
Lees het officiële Kamerstuk

01-07-2010

Vastleggen bevoegdheden VROM-inspectie en NMa bij drinkwaterbedrijven

De Kamer verzoekt de regering in het drinkwaterbesluit vast te leggen dat naast de controle op kwaliteit door de VROM-inspectie zelf, donder coördinatie van de VROM-inspectie het financieel toezicht op de drinkwaterbedrijven wordt uitgevoerd door de NMa, waarbij minimalisering van de administratieve lasten voor de drinkwaterbedrijven als randvoorwaarde gesteld wordt.
Lees het officiële Kamerstuk

22-04-2010

Actief biologisch beheer en beheervisserij

De Kamer verzoekt de regering aan de toepassing van Actief Biologisch Beheer strenge nadere voorwaarden te stellen gericht op het verkrijgen van een duurzaam zichzelf in stand houdende, ecologische gewenste toestand en totdat deze voorwaarden zijn vastgesteld geen Actief Biologisch Beheer toe te passen;
Verzoekt de regering voorts beheervisserij met louter als doel helder water te verkrijgen, te verbieden.
Lees het officiële Kamerstuk

16-03-2010

De kwaliteit, bereikbaarheid en continuïteit van de zorg in Zeeland

De Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk aan de Kamer te melden hoe in Zeeland na de ziekenhuisfusie de kwaliteit, bereikbaarheid en continuïteit worden gegarandeerd en te bevorderen dat het gefuseerde Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in zijn plannen streeft naar een breed draagvlak in de regionale samenleving.
Lees het officiële Kamerstuk

17-12-2009

Aanpassen van de huidige Nederlandse mededingingswetgeving

De Kamer verzoekt de regering om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige Nederlandse mededingingswetgeving zodanig aan te passen dat daarmee het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en een redelijke prijs voor vers gevangen vis en schaaldieren, meer mogelijk wordt gemaakt.
Lees het officiële Kamerstuk

14-12-2009

Beheer van de natuur in de uiterwaarden

De Kamer verzoekt de regering om de doelstellingen van waterveiligheid en natuur in het rivierengebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en, indien de functies waterveiligheid en natuur conflicteren, de natuureisen te heroverwegen, zodat tijdige realisatie van de waterveiligheidsmaatregelen geen gevaar loopt;
verzoekt de regering voorts prioriteit te geven aan een goed beheer en onderhoud van de natuur in de uiterwaarden, waarbij de terreinbeheerders van het betreffende gebied primair verantwoordelijk zijn om dit beheer en onderhoud dienstbaar te maken aan het realiseren en behouden van de waterveiligheid.
Lees het officiële Kamerstuk

16-11-2009

Steun voor kleinschalige dagverse vismarkten

De Kamer verzoekt de regering om mogelijke initiatiefnemers te verzamelen, te ondersteunen en een actieve bijdrage te leveren aan het tot stand komen van kleinschalige dagverse vismarkten als ook knelpunten vanuit de regelgeving voor aan- en afvoer van dagverse vis te inventariseren en hiervoor oplossingen aan te dragen.
Lees het officiële Kamerstuk

05-11-2009

Spoedige benoeming Deltacommissaris

De Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind 2009, een Deltacommissaris te benoemen.
Lees het officiële Kamerstuk

18-06-2009

Simuleren samenwerking in de waterketen

De Kamer verzoekt de regering:
- stimuleringsmaatregelen uit te werken die het aantal samenwerkingsverbanden in de waterketen tussen gemeenten en waterschappen de komende jaren sterk verhogen;
- de Kamer daarover voor de begrotingsbehandelingen van 2010 te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

24-03-2009

Rekening houden met aaltrek

De Kamer verzoekt de regering in het definitieve aalbeheerplan rekening te houden met in- en uittrekprogramma's zodat voldoende aal (zowel kwantitatief als kwalitatief) in Nederland kan opgroeien en voldoende schieraal uit kan trekken c.q. uitgezet kan worden, en deze bij de Europese Commissie in te dienen.
Lees het officiële Kamerstuk

18-03-2009

Meer zwemwateren combineren met stadsstranden

De Kamer verzoekt de regering in samenspraak met provincies, gemeenten, recreatieschappen en waterschappen de mogelijkheden te onderzoeken om meer zwemwateren in combinatie met stadsstranden open te stellen voor het publiek en de Kamer hierover te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

28-01-2009

Werknemers informeren over risico's werkzaamheden

De Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat mogelijke klachten van werknemers over werkgevers naar aanleiding van artikel 8 worden geïnventariseerd, alsook te bekijken of artikel 8 in de praktijk goed wordt uitgevoerd, of de Arbeidsinspectie hierop toeziet en de Kamer hier voor het volgende arbo-overleg in juni over te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

03-12-2008

Aanwending 30 miljoen uit motie Van Geel

De Kamer verzoekt de regering om uit het budget van de motie-Van Geel 30 mln. als volgt aan te wenden:
- 3 mln. voor het kwartiermaken ten behoeve van de uitvoering van de adviezen van de commissie-Veerman;
- 9 mln. voor de Greenportlane tussen A73 en A67;
- 6 mln. voor de verlengde veilingroute en aanpak infra trade park III bij de
Greenport Westland;
- 6 mln. voor de aansluiting en modernisering van het glastuinbouwgebied
Wateringseveldse polder;
- 6 mln. voor de rondweg Greenport Boskoop;
verzoekt de regering voorts de in de motie genoemde rijksbijdragen zo spoedig mogelijk te realiseren, met inachtneming van het feit dat de dekking niet is gevonden in de FES-middelen.
Lees het officiële Kamerstuk

03-12-2008

Heldere kostenverantwoording waterschappen

De Kamer verzoekt de regering een verplichte benchmark in te stellen voor waterschappen, waarin een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de hoogte van de waterschapsheffingen en de prestaties en kosten die de verschillende waterschappen maken voor vergelijkbare taken.
Lees het officiële Kamerstuk

03-12-2008

Herstel waterhuishouding Zuidwestelijke Delta

De Kamer verzoekt de regering voortvarend aan de slag te gaan met de verdere uitwerking van de plannen om de overgang tussen zoet en zout water te herstellen in de Zuidwestelijke Delta, te beginnen in het Krammer-Volkerak Zoommeer;
verzoekt de regering aanvullend daarop in het voorjaar van 2009 een voorstel gereed te hebben voor het Krammer-Volkerak Zoommeer, met daarin besloten een oplossing voor de zoetwatervoorziening en de financiering daarvan;
verzoekt de regering in het najaar van 2009 de besluitvorming over deze maatregelen af te ronden, zodat er uiterlijk in 2010 gestart kan worden met de uitvoering van de plannen.
Lees het officiële Kamerstuk

03-12-2008

Oplossing voor zandhonger

De Kamer verzoekt de regering ook in 2009 en volgende jaren door middel van pilots met zandsuppleties de effecten van "zandhonger" nu al zo veel mogelijk tegen te gaan;
verzoekt de regering de verkenning naar de oplossing van "zandhonger" te versnellen zodat er in 2010 aan de Tweede Kamer een meer structurele oplossing gepresenteerd kan worden van deze problematiek.
Lees het officiële Kamerstuk

02-12-2008

Nationaal aalbeheerplan naar Europese Commissie

De Kamer verzoekt de regering:
- voor 31 december 2008 een nationaal aalbeheerplan naar de Europese Commissie te sturen waarin nog alle ruimte wordt gelaten voor een nadere invulling en het maken van definitieve keuzes ten aanzien van de te nemen maatregelen;
- op korte termijn alle direct betrokkenen middels hun vertegenwoordigers opnieuw inspraak te geven bij de definitieve invulling van het aalbeheerplan en de Tweede Kamer hier voor 1 april 2009 over te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

02-12-2008

Evaluatie Visserij Innovatie Platform (VIP)

De Kamer verzoekt de regering te komen met een evaluatie van het functioneren van het VIP tot nu toe en met een voorstel hoe het VIP of de taken van het VIP in de toekomst een plaats kunnen krijgen voor zowel de Noordzee als ook de Waddenzee, en met deze evaluatie te komen voor september 2009.
Lees het officiële Kamerstuk

24-11-2008

Ondersteuning certificering vissers

De Kamer verzoekt de regering:
- een regeling ondersteuning certificering te ontwikkelen waarin vissers uit alle visserijsectoren zowel op individuele basis als ook collectief gebruik van kunnen maken;
- een regeling waarin het criterium van financiële draagkracht van de aanvrager, meeweegt bij de toekenning en hoogte van de overheidsbijdrage;
- bij het ontwikkelen van de regeling ook te kijken naar de opzet van vergelijkbare regelingen in andere EU-lidstaten.
Lees het officiële Kamerstuk

24-11-2008

Glasaal inzetten voor herstel palingbestand

De Kamer roept de regering op om alles in het werk te stellen dat er geen glasaal meer wordt gevangen ten behoeve van de export, maar enkel wordt ingezet ten behoeve van het herstel van het palingbestand in de Europese wateren.
Lees het officiële Kamerstuk

24-11-2008

Bepleiten visurensysteem in Europa

De Kamer verzoekt de regering het visuren systeem binnen de Europese Unie te bepleiten en de Kamer hierover te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

24-11-2008

Onafhankelijke instelling voor certificering en controle

De Kamer verzoekt de regering een onafhankelijke instelling die onder MSC-criteria geaccrediteerd is, de certificering en controle op zich te laten nemen.
Lees het officiële Kamerstuk

27-10-2008

Stimuleren LOOT-school in Zeeland

De Kamer verzoekt de regering initiatieven vanuit het onderwijs en de sport in Zeeland om te komen tot een LOOT-school te steunen.
Lees het officiële Kamerstuk

03-07-2008

Oplossing voor knelpunten agrarisch natuurbeheer

De Kamer verzoekt de minister de evaluatie van de knelpunten agrarisch/particulier natuurbeheer te versnellen, daarbij naast knelpunten ook oplossingsrichtingen te inventariseren en de Kamer daarover in het najaar van 2008 te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

Voldoende draagvlak natuurplan Goeree-Overflakkee

De Kamer verzoekt de regering bij de beoordeling van een alternatief natuurplan de eerder afgesproken criteria niet rigide toe te passen maar zo veel mogelijk mee te werken aan de realisatie van een natuurplan dat op voldoende draagvlak kan rekenen onder de lokale bevolking.
Lees het officiële Kamerstuk

03-07-2008

Boeren eerlijk betalen bij onteigening

De Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of de complexwaarde niet uitsluitend bij uitzondering, maar als geëigend middel ingezet kan worden voor het verwerven van gronden en de Kamer over de voor- en nadelen hiervan dit najaar te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

01-07-2008

Opheffen precarioheffing op waterleidingen

De Kamer verzoekt de regering om nog dit jaar in overleg met gemeenten, provincies en waterschappen de precarioheffingen op waterleidingen zo spoedig mogelijk af te schaffen;
verzoekt de regering de Tweede Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren en een daartoe strekkende wetswijziging te sturen.
Lees het officiële Kamerstuk

19-06-2008

Evalueren effecten Natuurbeschermingswet op visserij

De Kamer verzoekt de regering alvorens definitieve besluitvorming plaatsvindt, in samenwerking met de partners van het maatschappelijk convenant Noordzeevisserij in kaart te brengen welke consequenties het van toepassing verklaren van de Natuurbeschermingswet voor de Nederlandse Exclusieve Economische Zone heeft op de Nederlandse visserij en ander activiteiten.
Lees het officiële Kamerstuk

02-06-2008

Nederlandse expertise inzetten voor drinkwater in ontwikkelingslanden

De Kamer verzoekt de regering in overleg met de drinkwaterbedrijven concrete voorstellen uit te werken, waarin de deskundigheid, kennis en ervaring van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven nog meer benut kunnen worden ter bevordering van een goede drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden,
verzoekt de regering de Tweede Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren.
Lees het officiële Kamerstuk

15-04-2008

Onderzoek naar financiële situatie mosselsector

De Kamer verzoekt de regering haar medewerking te verlenen aan een door de sector uit te voeren onderzoek op basis waarvan kan worden vastgesteld wat de financiële situatie (nulmeting) thans is.
Lees het officiële Kamerstuk

08-04-2008

Maatregelen mosselsector

De Kamer roept de regering op om:
- alles in het werk te stellen om vóór 2008 een vergunning te verlenen voor de mosselzaadvisserij die ertoe bijdraagt dat het benodigde wetenschappelijke onderzoek versneld en geintensiveerd voortgezet kan worden;
- een vergunning te verlenen voor de reguliere najaarsvisserij;
- alles in het werk te stellen om voor 2009 en volgende jaren een juridisch houdbare vergunning af te geven voor mosselvisserij, conform de ruimte die geboden wordt aan de bedrijfsvoering in het beleidsbesluit "Ruimte voor een zilte oogst" en de PKB Waddenzee;
- in overleg met de mosselsector de maatregelen versneld uit te voeren die bijdragen aan een duurzame visserij, zoals het gebruik van MZi's;
- haast te maken met het formuleren van de instandhoudingsdoelstellingen, het aanwijzingsbesluit en het opstellen van het beheerplan voor de Waddenzee, waarmee zowel de ruimte voor de mosselvisserij als de natuuropgaven worden vastgelegd;
- in het kader van de werkzaamheden van de kwartiermaker Heldoorn, gebruik te maken van onafhankelijke adviseurs;
- de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen van de beheerplancommissie en de vorderingen van de kwartiermaker Heldoorn.
Lees het officiële Kamerstuk

20-03-2008

Oplossen knelpunten koude- en warmteopslag

De Kamer verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk met een beleidskader te komen waarin beleid wordt geformuleerd met betrekking tot (vergunningverlening voor) het verrichten van handelingen gericht op het hanteren van (kleine) open KWO-systemen. Dit beleid moet tegemoetkomen aan de in de praktijk gesignaleerde knelpunten en dient duidelijkheid te verschaffen over zowel de kwantiteits- als kwaliteitsaspecten voor zowel open als gesloten KWO-systemen.
Lees het officiële Kamerstuk

06-05-2008

Continuëring mosselzaadvisserij

De Kamer verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de mosselzaadvisserij uitgevoerd kan blijven worden conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in het beleidsbesluit 'Ruimte voor een Zilte Oogst' en de PKB Waddenzee.
Lees het officiële Kamerstuk

05-02-2008

Kwaliteit vervangend vervoer Zeeuwse lijn

De Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat kwaliteit en intensiteit van het vervangend vervoer op de Zeeuwse lijn in maart aanstaande wordt verzorgd op een niveau dat in overeenstemming is met de wensen van de regio in Zeeland.
Lees het officiële Kamerstuk

10-12-2007

Alternatieven natuurherstel

De Kamer verzoekt de regering na overleg met de Tweede Kamer en de provincie Zeeland een onafhankelijke commissie in te stellen die onderzoekt of en, zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn om minimaal 600 hectare natuur te realiseren.
Lees het officiële Kamerstuk

06-12-2007

Nieuwe normen waterveiligheid

De Kamer verzoekt de regering om in 2008 een brede discussie te starten over de nieuwe normen voor waterveiligheid;
verzoekt de regering om ernaar te streven de nieuwe normen voor waterveiligheid voor het eerst toe te passen bij de eerstvolgende toetsingsronde van de waterkeringen in 2011.
Lees het officiële Kamerstuk

06-12-2007

Samenwerking in de waterketen

De Kamer verzoekt de regering om van de beschikbare middelen 1,5 mln. beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van quick scans door gemeenten om de mogelijkheden van samenwerking, efficiency en kostenbesparingen in de waterketen in beeld te brengen;
verzoekt de regering voorts om 1 mln. beschikbaar te stellen voor opleidingen en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen organisaties (zoals waterschappen) die al met gemeenten samenwerken op het gebied van rioolbeheer en andere die dat nog niet doen;
verzoekt de regering om hiervoor een toegankelijke en laagdrempelige stimuleringsregeling in het leven te roepen.
Lees het officiële Kamerstuk

06-12-2007

MKB een kans bij aanbestedingen door de overheid

De Kamer verzoekt de regering om:
1. zeer terughoudend te zijn met het in één bestek onderbrengen van zeer uiteenlopende werkzaamheden;
2. waar mogelijk omvang van de werkzaamheden per bestek zodanig te bepalen dat ook kleinere en middelgrote bedrijven op de werkzaamheden kunnen inschrijven.
Lees het officiële Kamerstuk

15-10-2007

Herkenbaar keurmerk Nederlandse vis

De Kamer verzoekt de regering het initiatief te nemen om zo veel mogelijk van de Nederlandse vis (inclusief de aquacultuur) onder een duidelijk herkenbaar keurmerk op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit te laten vallen, op basis van de richtlijnen van het Marine Stewardship Council;
verzoekt de regering een onafhankelijke instelling die onder de MSC-criteria geaccrediteerd is, de certificering en controle op zich te laten nemen.
Lees het officiële Kamerstuk

04-07-2007

Kaderrichtlijn Water niet strikter uitvoeren dan omringende landen

De Kamer verzoekt de regering bij de Decembernota 2007:
- Als uitgangspunt van beleid te nemen dat de Nederlandse inspanningen m.b.t. de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water niet substantieel hoger liggen dan die van het buitenland, meer specifiek van die van de ons omringende stroomgebieden;
- de Kamer specifiek te informeren over de wijze van uitvoering in het buitenland en de mogelijke gevolgen daarvan voor Nederland;
- daarbij aan te geven in hoeverre uitvoering in Nederland afwijkt van die in de rest van Europa en welke gevolgen dit heeft.
Lees het officiële Kamerstuk

28-06-2007

Geen extra lastenstijgingen agrarische sector

De Kamer verzoekt de regering geen nieuwe extra lastenstijgingen -- bovenop het Nitraatactieprogramma -- door te voeren voor de agrarische sector als gevolg van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
Lees het officiële Kamerstuk

28-06-2007

Vervuiling aanpakken bij de bron

De Kamer overwegende, dat de Kaderrichtlijn Water en een richtlijn prioritaire stoffen vooral inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater nadat de vervuiling al heeft plaatsgevonden;
overwegende, dat de waterkwaliteit op de middellange termijn het meest gebaat is bij effectief, haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar Europees bronbeleid;
verzoekt de regering zich bij de Europese Unie in te zetten voor Europees bronbeleid.
Lees het officiële Kamerstuk

28-06-2007

Besparing in de waterketen

De Kamer verzoekt de regering
- voorstellen uit te werken om jaarlijks 2% besparing te realiseren en de Kamer daarover te informeren;
- de Kamer jaarlijks bij de Decembernota van de voortgang op de hoogte te houden.
Lees het officiële Kamerstuk

24-05-2007

Overdraagbaarheid aanvullende pensioenen

De Kamer, overwegende, dat het voorliggende voorstel voor de richtlijn ter verbetering van de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen, in het bijzonder door na de laatste Raad toegevoegde uitzonderingsbepalingen in artikel 2, zich te eenzijdig richt op pensioensystemen in met name Nederland en een beperkt aantal andere landen;
overwegende, dat de richtlijn ook overigens (bijvoorbeeld door het feit dat de maximale wacht- en drempeltijd is opgerekt naar vijf jaar) slechts beperkt of niet bijdraagt aan de arbeidsmobiliteit binnen Europa;
verzoekt de regering in overweging te nemen, niet in te stemmen met het voorliggende voorstel of alles in het werk te stellen om te komen tot een richtlijn die aan de zorgen van de Kamer beantwoordt.
Lees het officiële Kamerstuk

24-04-2007

Bestrijding verdroging

De Kamer verzoekt de regering alvorens definitieve besluitvorming plaatsvindt, de Tweede Kamer te informeren met betrekking tot de geselecteerde TOP-gebieden, de in te zetten instrumenten en de beschikbare financiële middelen.
Lees het officiële Kamerstuk