Goede voorzieningen voor sportvissers

Flash is required!
Alt
Zelf gevangen vis

Ik vind het belangrijk dat er in Nederland voor iedereen genoeg ruimte is. Ruimte om te werken, te recreëren en van de natuur te genieten. Af en toe een hengeltje uitgooien is een vrijetijdsbesteding waar zo'n 2 miljoen Nederlanders plezier aan beleven. Alleen daarom al vindt het CDA sportvisserij belangrijk. Maar daarnaast is de hengelsport ook goed voor de omzet in de winkels (de economie) en dus voor de werkgelegenheid.


In de afgelopen jaren heb ik mij als Tweede Kamerlid diverse malen ingezet voor de sportvisserij. Zo heb ik onlangs nog samen met collega Jacobi een motie ingediend tegen de beheersvisserij. Daarbij vissen waterbeheerders wateren helemaal leeg. Alleen om helder water te krijgen. Dat vind ik grote onzin en maatschappelijk onacceptabel. De motie is aangenomen. Daardoor is deze vorm van Actief Biologisch Beheer nu sterk aan banden gelegd. 

Daarnaast heb  ik mij als woordvoerder water de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van de kwaliteit van onze wateren. Door verbetering van de waterkwaliteit zijn bepaalde vissoorten weer terug gekomen of sterk in aantal gegroeid. Een mooi voorbeeld hiervan is de meerval. Het verbeteren van de waterkwaliteit en daarmee het bevorderen van de visstand is de komende jaren een belangrijke doelstelling van mij. Verder vind ik het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor spitten van wormen/pieren en voor de aaskwekers. 

De vergunningensystematiek die nu gebruikt wordt door het ministerie van LNV moet makkelijker gemaakt worden. Als CDA zijn wij voor minder en eenvoudiger regelgeving. Bij het inrichten van (natuur) gebieden moet meer rekening gehouden worden met de mogelijkheden van de "zoete" sportvisserij (brasem, snoek, snoekbaars, voorn, etc.). Bovendien moet bij dijkversterkingsprojecten aan de kust aandacht zijn voor de mogelijkheden van sportvisserij. De versterking van de dijk bij Westkapelle is een voorbeeld van hoe dit kan. Onderaan de dijk zijn vlakke taluds gemaakt die ook door sportvissers kunnen worden gebruikt.

Tenslotte vind ik het mooi dat in 2012 het Wereld Kampioenschap kustvissen naar Nederland komt. Laten we er alles aan doen daar een succes van te maken. Kortom; ook de komende jaren kunnen sportvissers op mijn inzet rekenen.